Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Únia kapitálových trhov: Brusel hovorí o revolučnej ekonomike v EÚ


Vo februári 2015 Komisia začala konzultácie o opatreniach potrebných na uvoľnenie investícií v EÚ a na vytvorenie jednotného trhu pre kapitál, ako aj príslušné konzultácie o smernici o prospekte a sekuritizácii. Komisia dostala početné reakcie od podnikov, investorov, z finančného sektora, národných parlamentov, Európskeho parlamentu, Rady a od európskych občanov.

Z viac než 700 odpovedí, ktoré boli doručené, vyplynulo, že únia kapitálových trhov má širokú podporu (odpovede môžete nájsť tu). Po konzultácii sa 8. júna 2015 uskutočnilakonferencia na vysokej úrovni.

Zo spätnej väzby z konzultácie vyplynulo, že jednotný trh pre kapitál by pomohol podporiť významnejšie cezhraničné rozdelenie rizík, vytvorenie hlbších a likvidnejších trhov a diverzifikovať zdroje financovania v hospodárstve. Respondenti, ktorí sa zúčastnili na konzultácii, boli za postupný prístup navrhnutý v zelenej knihe.

Akčný plán je založený na týchto hlavných zásadách:

  • Vytvorenie viac príležitostí pre investorov: únia kapitálových trhov by mala pomôcť mobilizovať kapitál v Európe a nasmerovať ho do spoločností, vrátane MSP, a infraštruktúrnych projektov, ktoré sú potrebné na rozšírenie a vytváranie pracovných miest. Mala by poskytovať domácnostiam lepšie možnosti na dosiahnutie ich cieľov v oblasti dôchodkov.
  • Prepojenie financovania s reálnou ekonomikou: únia kapitálových trhov je klasický projekt jednotného trhu v prospech všetkých 28 členských štátov. Členské štáty môžu získať veľa z nasmerovania kapitálu a investícií do svojich projektov.
  • Podpora silnejšieho a odolnejšieho finančného systému: otvorenie širšej škály zdrojov financovania a dlhodobejších investícií, zabezpečenie, aby občania a podniky v EÚ už neboli tak veľmi zraniteľní voči finančným šokom, ako to bolo počas krízy.
  • Prehĺbenie finančnej integrácie a zvýšenie hospodárskej súťaže: únia kapitálových trhov by mala viesť k väčšej miere cezhraničného rozdelenia rizika a likvidnejším trhom, čo prehĺbi finančnú integráciu, zníži náklady a zvýši konkurencieschopnosť Európy.

Medzi kľúčové prvotné opatrenia patria:

Nové pravidlá sekuritizácie

Sekuritizácia je postup, pri ktorom spravidla veriteľ, ako napríklad banka, vytvorí prostredníctvom združovania aktív finančný nástroj (napr. úvery na automobily alebo úvery pre MSP), ktorý si môžu investori zakúpiť. Uľahčuje sa tým prístup väčšiemu počtu investorov, čím sa zvyšuje likvidita a uvoľňuje sa kapitál z bánk na nové úvery. Komisia navrhuje vytvoriť právny rámec pre sekuritizáciu, ktorá je jednoduchá, transparentná a štandardizovaná a podliehala primeranej kontrole dohľadu. Ak by objem sekuritizácie EÚ opäť narástol na úroveň priemerných objemov pred krízou, podľa odhadov Komisie by sa vytvorilo 100 až 150 miliárd EUR v dodatočných finančných prostriedkov pre hospodárstvo.

Nové pravidlá zaobchádzania s infraštruktúrnymi projektmi v rámci Solventnosti II

Investície do infraštruktúrnych projektov sú nevyhnutné na podporu hospodárskej činnosti a rastu v Európe, ale takéto projekty si vyžadujú veľké objemy dlhodobého financovania. Odvetvie poisťovníctva je veľmi vhodné na poskytovanie dlhodobého financovania prostredníctvom investícií do akcií, ako aj do úverov na infraštruktúrne projekty. Komisia chce odstrániť neodôvodnené prudenciálne prekážky, aby poisťovatelia mohli zohrávať dôležitú úlohu pri európskych infraštruktúrnych projektoch. Na základe vyjadrenia Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) vytvárajú právne predpisy osobitnú triedu aktív v oblasti infraštruktúry a znižujú objem kapitálu, ktorý musia poisťovne držať voči dlhu a akciám kvalifikovaných infraštruktúrnych projektov.

Verejné konzultácie o rizikovom kapitále

Malé a stredne veľké nekótované spoločnosti majú často ťažkosti so získavaním financovania prostredníctvom bežných bankových úverov a nemajú prístup ku kapitálu prostredníctvom trhov s cennými papiermi: alternatívy ako rizikový kapitál im môžu pomôcť rásť a rozvíjať sa. Existujúcimi nariadeniami o EuFRKEuFSP sa zavádzajú dva typy fondov kolektívneho investovania s cieľom uľahčiť a zatraktívniť investovanie do nekótovaných MSP pre súkromných sporiteľov. V rámci konzultácie sa bude klásť otázka, či by cielené zmeny týchto nariadení mohli podporiť zavádzanie týchto investičných fondov. Medzi otázky, ktoré bude konzultácia pokrývať, patria: obmedzenia toho, kto je oprávnený spravovať fondy, úroveň minimálnych investícií vo výške 100 000 EUR pre investorov, a či by oprávnenie ponúkať EuFRK alebo EuFSP mali mať aj správcovia mimo EÚ. Konzultácia prebieha do 6. januára 2016.

Verejná konzultácia o krytých dlhopisoch

Kryté dlhopisy sú hlavným nástrojom dlhodobého financovania v mnohých členských štátoch EÚ určeným na nasmerovanie financovania na trh s nehnuteľnosťami a do verejného sektora. Európske úverové inštitúcie sú svetovými lídrami vo vydávaní krytých dlhopisov, ale trh je v súčasnosti roztrieštený pozdĺž národných hraníc, čo obmedzuje štandardizáciu upisovania a postupov zverejňovania a vytvára prekážky pre hlboké, likvidné a prístupné trhy, a to najmä cez hranice. Komisia bude viesť konzultácie o celoeurópskom rámci pre kryté dlhopisy; ten bude vychádzať z vnútroštátnych režimov, ktoré fungujú bez toho, aby ich narúšal, a bude založený na vysokokvalitných štandardoch a osvedčených trhových postupoch. Pri konzultácii, ktorá bude prebiehať do 6. januára 2016, sa budú zisťovať názory na používanie štruktúr krytých dlhopisov na základe úverov pre MSP. Po skončení konzultácie Komisia rozhodne, či je potrebné prijať opatrenie na úrovni EÚ.

Viac..  Kumulovaná čistá emisia eur rástla vlani na Slovensku pomalšie

Kumulatívny dosah finančných právnych predpisov

Komisia vyhlasuje „výzvu na predloženie dôkazov“ na získanie spätnej väzby a posúdenie kumulatívneho vplyvu súčasných finančných pravidiel. Prostredníctvom konzultácie sa Komisia usiluje určiť možné nezrovnalosti, nesúlad a nedostatky vo finančných pravidlách, ako aj zbytočné regulačné zaťaženie a faktory negatívne ovplyvňujúce dlhodobé investície a rast.

Európska komisia predstavuje akčný plán týkajúci sa únie kapitálových trhov na pomoc pri budovaní jednotného trhu v oblasti kapitálu vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Zverejňuje aj prvotné a najnaliehavejšie kroky v tomto pláne, ako napríklad obnovenie zdravých sekuritizačných trhov.

Cieľom únie kapitálových trhov, ktorá je súčasťou priorít Junckerovej Komisie na podporu zamestnanosti, rastu a investícií v celej EÚ a ktorá predstavuje kľúčový pilier investičného plánu, je priamo čeliť nedostatku investícií prostredníctvom zvýšenia a diverzifikovania zdrojov financovania európskych podnikov a dlhodobých projektov.

Alternatívne zdroje financovania doplňujúce bankové úvery vrátane kapitálových trhov, ako napríklad rizikový kapitál, kolektívne financovanie a odvetvie spravovania aktív, ktoré sa viac využívajú v iných častiach sveta, by mali zohrávať významnejšiu úlohu pri poskytovaní financovania podnikom, ktoré ťažko získavajú finančné prostriedky, najmä MSP a začínajúcim podnikom. Viac diverzifikované zdroje financovania sú dobré pre investície a podniky, ale sú dôležité aj pre finančnú stabilitu, zmierňovanie vplyvu potenciálnych problémov v bankovom sektore na spoločnosti a ich prístup k financovaniu. Z tohto dôvodu je únia kapitálových trhov takisto dôležitou súčasťou úsilia o dokončenie európskej hospodárskej a menovej únie.

Komisia chce tiež odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničným investíciám v EÚ, a uľahčiť spoločnostiam a infraštruktúrnym projektom získať potrebné financovanie bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Únia kapitálových trhov je strednodobý projekt, avšak s niektorými dôležitými včasnými iniciatívami. Komisia ohlasuje prvý súbor opatrení s cieľom obnoviť vysoko kvalitnú sekuritizáciu a podporiť dlhodobé investície do infraštruktúry. Komisia okrem toho do konca tohto roka oznámi navrhované zmeny smernice o prospekte s cieľom uľahčiť a malým a stredným podnikom prístup k získaniu kapitálu za nižších nákladov.

Komisia okrem toho začala dve konzultácie o fondoch rizikového kapitálu a krytých dlhopisoch.

Komisia v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie zároveň vyhlasuje výzvu na predloženie dôkazov o kumulatívnych vplyvoch právnych predpisov vo finančnej oblasti s cieľom zabezpečiť, aby fungovali tak, ako to bolo zamýšľané, napríklad bez zbytočného prelínania požiadaviek na predkladanie správ alebo bez rozporov medzi jednotlivými právnymi predpismi.

Celkovým cieľom Komisie v oblasti únie kapitálových trhov je vytvárať príležitosti pre investorov, zapájať financie do širšieho hospodárstva a podporovať odolnejší finančný systém, hlbšiu integráciu a lepšiu hospodársku súťaž. Náš prístup je pragmatický, založený na postupných krokoch, vychádza z podrobnej hospodárskej analýzy a zohľadňuje riziká pre finančnú stabilitu.

Jyrki Katainen, podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Najdôležitejšou časťou Investičného plánu pre Európu je odstraňovanie prekážok brániacich investíciám, a to pomocou prehlbovania jednotného trhu. Počas mojich kampaní som často počul, že poisťovatelia narážajú na ťažkosti pri investovaní do infraštruktúrnych projektov, takže dúfam, že po zmene delegovaného nariadenia pre Solventnosť II budú mať správne stimuly pre zdravé investície.“

Komisár Jonathan Hill, zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, uviedol: „Chcem, aby únia kapitálových trhov pomáhala európskym podnikom, a najmä MSP, aby disponovali širšou škálou zdrojov financovania. Chcem, aby poskytovala MSP viac možností na investovanie ich prostriedkov. Chcem, aby sa odstránili prekážky a uľahčil sa voľný tok kapitálu vo všetkých 28 členských štátoch.“

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia bude pokračovať v rozsiahlych investíciách na podporu vojnou ničenej Ukrajiny

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyhlásila, že vojna na Ukrajine by sa …