Zmena klímy: EÚ patrí vedúce postavenie


Podľa správy, ktorú uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), je Európska únia na ceste k naplneniu a prekročeniu svojho cieľa znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20 %.

V správe „Trendy a prognózy v Európe – 2015“ sa uvádza, že v období od roku 1990 do roku 2014 klesli emisie skleníkových plynov o 23 % a dosiahli svoju najnižšiu zaznamenanú úroveň.

Najnovšie prognózy členských štátov ukazujú, že do roku 2020 chce EÚ pomocou opatrení, ktoré sú v súčasnosti zavedené, dosiahnuť 24-percentné zníženie a pomocou dodatočných opatrení, ktoré sú už v členských štátoch naplánované, 25-percentné zníženie. EÚ už pracuje na plnení svojho cieľa znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 40 %, čím chce v decembri v Paríži prispieť k novej globálnej dohode o zmene klímy.

Komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Tieto výsledky hovoria samy za seba: V období od roku 1990 do roku 2014 sa Európe podarilo znížiť emisie o 23 %, pričom európske hospodárstvo zaznamenalo počas rovnakého obdobia nárast o 46 %. Neustále preukazujeme, že ochrana klímy ide ruka v ruke s hospodárskym rastom. Je to jasný signál pred blížiacou sa parížskou konferenciou venovanou klíme, že Európa si stojí za svojimi záväzkami a že ciele našich politík v oblasti klímy a energetiky sa napĺňajú. Podnikli sme už prvé kroky smerom k realizácii nášho parížskeho záväzku s novými návrhmi predloženými začiatkom tohto roka.

Výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx uviedol: Úsilie, ktoré Európa vynakladá na zníženie emisií skleníkových plynov a na investície do energetickej efektívnosti a do energie z obnoviteľných zdrojov, prináša konkrétne zisky. Z našej správy vyplýva, že EÚ je na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov v oblasti klímy na obdobie do roku 2020. Zo správy takisto vyplýva, že na dosiahnutie našich dlhodobých cieľov na obdobie do roku 2030 a na obdobie do roku 2050 je potrebné zásadne zmeniť spôsob výroby a využívania energie v Európe.

Na ceste k dosiahnutiu cieľa v oblasti emisií skleníkových plynov do roku 2020

V správe EEA sa uvádza, že podľa približných odhadov týkajúcich sa skleníkových plynov v roku 2014 klesli emisie v roku 2014 o 4 % v porovnaní s rokom 2013. Je to čiastočne preto, že daný rok bol nezvyčajne teplý, a tak aj aj dopyt po energii bol nižší. To znamená, že úroveň domácich emisií skleníkových plynov EÚ bola v roku 2014 o 23 % nižšia než ich úroveň v roku 1990.

Posledné prognózy členských štátov ukazujú, že do roku 2020 chce EÚ pomocou opatrení, ktoré sú v súčasnosti zavedené, dosiahnuť 24-percentné zníženie a pomocou dodatočných opatrení, ktoré sú už v členských štátoch naplánované, 25-percentné zníženie. EÚ je teda na ceste k splneniu svojho cieľa prijatého v rámci Kjótskeho protokolu na druhé záväzné obdobie od roku 2013 do roku 2020.

Viac..  Únia plánuje merať pokrok pri plnení cieľov zelenej dohody v oblasti životného prostredia a klímy

Pokrok pri plnení cieľa v oblasti emisií skleníkových plynov do roku 2030

V znižovaní emisií skleníkových plynov sa podľa prognóz bude pokračovať aj po roku 2020, avšak pomalším tempom. Na základe prognóz predložených členskými štátmi sa odhaduje, že plánované znižovanie povedie do roku 2030 k objemu emisií, ktorý bude o 27 % (pomocou súčasných opatrení) až 30 % (pomocou dodatočných opatrení, ktoré už členské štáty naplánovali) nižší v porovnaní s objemom v roku 1990. Preto je potrebné zaviesť nové politiky, aby sa mohol splniť cieľ, ktorým je 40-percentné zníženie do roku 2030. Ako uviedol predseda Európskej komisie Juncker vo svojom prejave o stave Európskej Únie, Európska komisia už podnikla prvý legislatívny krok smerom k realizácii cieľov EÚ na obdobie do roku 2030 prostredníctvom návrhu na revíziu systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

Ako sa darí EÚ, pokiaľ ide o jej ciele v oblasti emisií skleníkových plynov na obdobie do rokov 2020 a 2030?

Pokrok pri plnení cieľov Emisie skleníkových plynov
Emisie v porovnaní s úrovňami v roku 1990
Ciele na obdobie do roku 2020 – 20 %
Úrovne v roku 2013 – 19,8 %
Úrovne v roku 2014 (približné) – 23 %
Prognózy členských štátov na obdobie do roku 2020 – 24 % až – 25 %
Počet členských štátov „na ceste“ 24
Prognózy členských štátov na obdobie do roku 2030 – 27 % až – 30 %

O Európskej environmentálnej agentúre a jej správe

Táto výročná správa EEA poskytuje aktualizované posúdenie pokroku Európskej únie a európskych krajín na ceste k plneniu svojich cieľov v oblasti zmierňovania zmeny klímy a energetiky.

Európska environmentálna agentúra je agentúrou Európskej únie. Jej cieľom je podporovať trvalo udržateľný rozvoj a pomôcť dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie stavu európskeho životného prostredia poskytovaním včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií tvorcom politík, ako aj verejnosti. V jej úsilí ju podporuje Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť, ktorá zahŕňa 39 európskych krajín.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

priroda

Kohézna politika EÚ: 76 miliónov eur na zmenu klímy v Rakúsku

Komisia prijala územné plány spravodlivého prechodu (TJTP) pre Rakúsko spolu s prvým financovaním v rámci …