Automobilový priemysel: Poslanci žiadajú dôsledné prešetrenie podvodov pri emisných testoch

Manipulácie výsledkov emisných testov by mali byť dôkladne vyšetrené a osoby zodpovedné za podvody by mali čeliť náležitým sankciám, uvádza sa v uznesení, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci žiadajú posilnenie systému testovania emisií v Únii s cieľom zabezpečiť rešpektovanie emisných limitov EÚ a rýchle odhalenie vozidiel, ktoré tieto limity prekračujú. Zvážiť by sa podľa nich mala aj možnosť zriadiť dozorný orgán na úrovni EÚ.

Európsky parlament rozhodne odsúdil akékoľvek podvody ktoréhokoľvek výrobcu automobilov, ako aj skutočnosť, že došlo k zavádzaniu miliónov spotrebiteľov. Poslanci tiež v uznesení, ktorému predchádzala 6. októbra plenárna rozprava a ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 493 (za): 145 (proti): 25 (zdržalo sa hlasovania), vyjadrili poľutovanie nad škodlivými účinkami nadmerných emisií na ľudské zdravie a životné prostredie.

Prebiehajúci emisný škandál ohrozuje podľa poslancov celý automobilový priemysel, ktorý je jedným z kľúčových faktorov rastu a inovácií a prispieva k zamestnanosti v mnohých členských štátoch.

Vyšetrovanie a potrestanie vinníkov

Európsky parlament privítal vyšetrovania manipulácií s emisnými testami, ktoré prebiehajú vo viacerých členských štátoch, ako aj za hranicami Únie, a podporil výzvu Komisie, aby vnútroštátne orgány dohľadu vykonali rozsiahle kontroly rôznych značiek a modelov vozidiel. V prípade nájdenia takzvaných rušiacich zariadení by orgány členských štátov mali prijať všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie a uplatniť náležité sankcie, uvádza sa v uznesení.

Na vyšetrovaní by sa podľa poslancov mala podieľať aj Európska komisia. Text uznesenia ju zároveň vyzýva, aby do 31. marca 2016 predložila Európskemu parlamentu písomnú správu o jeho výsledkoch.

Poslanci tiež zdôraznili, že zamestnanci by nemali byť v konečnom dôsledku tí, ktorí budú doplácať na manipulácie v meraniach emisií. Automobilky by podľa pléna mali pred akýmkoľvek prepúšťaním zamestnancov najprv využiť vlastné finančné zdroje a uprednostniť zadržanie zisku pred vyplácaním dividend s cieľom uhradiť čo najväčší podiel nákladov, ktoré vznikajú v dôsledku porušenia uplatniteľných právnych predpisov

Posilnenie testov emisií všetkých znečisťujúcich látok a CO2

Parlament požiadal Komisiu, aby bezodkladne prijala a zaviedla do praxe nový cyklus emisných skúšok založený na meraniach emisií pri skutočných jazdných podmienkach (Real Driving Emissions, RDE). Poslanci však zároveň požadujú, aby sa testovanie v reálnych podmienkach týkalo emisií všetkých znečisťujúcich látok, a nie iba NOx, ako to navrhuje Komisia.

Uznesenie tiež vyzýva na pretvorenie súčasného systému typového schvaľovania vozidiel s cieľom zaručiť nezávislú kontrolu typových schvaľovaní a osvedčení, ktoré vydávajú príslušné vnútroštátne úrady, a ich prípadné opätovné posúdenie Komisiou. Podľa pléna by tiež bolo vhodné zvážiť možnosť zriadiť dozorný orgán na úrovni EÚ.

Komisia a orgány všetkých členských štátov by podľa poslancov mali mať právo požadovať stiahnutie vozidiel z trhu alebo zastavenie ich uvádzania na trh, ak majú dôkazy o nedodržaní limitných emisných hodnôt EÚ. V súčasnosti platný systém umožňuje zrušiť alebo pozastaviť predaj vozidiel iba členskému štátu, ktorý vozidlo typovo schválil.

Viac..  Ivan Štefanec: V EÚ sme pripravili novú bezpečnostnú stratégiu, ktorá je kľúčová pre obranu nášho priestoru

Poslanci tiež požadujú, aby sa z výrobných liniek každoročne vyberali náhodné vzorky nových modelov, ktoré budú následne podrobené emisným testom v skutočných jazdných podmienkach s cieľom zistiť dodržiavanie limitných hodnôt znečisťujúcich látok a hodnôt CO2. Uznesenie zároveň požaduje zlepšenie dohľadu v cestnej premávke prostredníctvom pravidelných technických kontrol.

Koniec podvádzaniu v laboratóriách

Poslanci vyzvali vnútroštátne orgány, aby netolerovali tzv. optimalizáciu pri testovaní vozidiel, pri ktorej sa využívajú postupy, ako je napríklad nadmerné nafúkanie pneumatík, odstránenie bočných zrkadiel, stlačenie medzier medzi panelmi karosérie na zníženie aerodynamického odporu, odstránenie prídavných zariadení – napr. stereoprehrávačov, či skúšky pri maximálnej povolenej teplote prostredia.

Reakcie slovenských poslancov

“EÚ dohliadne, aby zákazníci dostávali neskreslené informácie o emisiách a takisto o reálnej spotrebe kúpených áut. Nielen všetky značky, ale aj všetky skúšobne v EU musia prejsť kontrolou do 31.marca, lebo oni umožnili podvodne optimalizovať merania. Budúcnosť patrí hromadnej doprave, hybridnej doprave a elektromobilizmu,” uviedol poslanec József Nagy (EPP, SK).

“Škandál automobilky Volkswagen ukázal väčšiu potrebu zladiť ambiciózne stanovené emisné limity od stola s možnosťami automobilového priemyslu, pre ktorý predstavujú enormné náklady. Členské štáty by však mali pevne stáť za európskymi záväzkami, preto zavedenie testov automobilových emisií podporujem,” uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

“Škandál s emisiami podkopáva dôveru v celý európsky automobilový priemysel. Aby sme sa v budúcnosti mohli podobných problémov vyvarovať, testy musia byť dôveryhodné a musia prebiehať v podmienkach reálnej prevádzky,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

“Nedá sa nesúhlasiť s tým, že kauzu merania emisií v automobilovom priemysle treba dôsledne a nezávisle vyšetriť. Ešte dôležitejšie však bude prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa takáto situácia v budúcnosti neopakovala. Termíny pre zavedenie opatrení by mali byť nastavené tak, aby ich povinné osoby mohli skutočne naplniť,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Zjednodušíme výrobcom záťaž a lepšie ochránime spotrebiteľov

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa schválil jednoznačnou väčšinou návrh europoslanca a …