Kvalita ovzdušia: EP schválil nové národné stropy pre znečisťujúce látky

Európsky parlament v stredu schválil zavedenie ambicióznejších národných stropov pre šesticu látok výrazne sa podieľajúcich na znečisťovaní ovzdušia – vrátane oxidov dusíka, jemných tuhých častíc a oxidu siričitého. Poslanci od novej legislatívy očakávajú zmiernenie cezhraničného problému nízkej kvality ovzdušia, ktorá je v EÚ podľa odhadov zodpovedná za 400.000 predčasných úmrtí ročne, ako aj ušetrenie výdavkov spojených so znečistením, ktoré sa do roku 2030 vyšplhajú na 40 mld. eur.

 “Znečisťovanie ovzdušia je spojené s enormnými ľudskými a hospodárskymi nákladmi. Je tiež zodpovedné za poškodzovanie životného prostredia, napríklad prostredníctvom eutrofizácie a kyslých zrážok, a nezastaví sa na hraniciach členských štátov,” uviedla spravodajkyňa smernice, poslankyňa Julie Girling (ECR, UK).

“Táto legislatíva pomôže na všetkých správnych úrovniach v členských štátoch, teda aj regionálnym a subregionálnym orgánom, ktoré sa s vervou zapojili do procesu jej prípravy. Skutočný dopyt po opatreniach prichádza zdola,” dodala spravodajkyňa.

“Moja správa tiež vyvíja tlak na Komisiu, aby zaistila čo najskoršiu dohodu na zavedení merania automobilových emisií pri skutočných jazdných podmienkach (RDE). Všetci sa zhodujeme na tom, že s emisiami NOx sa musíme urgentne porátať. Verejnosť po nedávnych odhaleniach v automobilovom priemysle požaduje v tomto smere činy,” dodala poslankyňa Girling.

Ambicióznejšie stropy

Parlament schválili limity pre oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), prchavé organické zlúčeniny okrem metánu (NMVOC), metán (CH4), amoniak (NH3) a jemné tuhé častice (s priemerom menej ako 2,5 mikrometra  – PM2,5) – pre roky 2020 a 2030.

Súčasťou budúcej smernice určujúcej národné emisné stropy (NEC) by podľa poslancov mali byť od roku 2020 aj limity pre ortuť (Hg). Plénum však trvá na tom, aby Komisia pred stanovením národných záväzkov vykonala dopadovú štúdiu.

Automobilové emisie

Všetky politiky EÚ týkajúce sa znečistenia ovzdušia pri zdroji musia zodpovedať svojmu účelu – prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia v EÚ, uvádza sa v schválenom texte. Poslanci preto vyzvali Komisiu a členské štáty, aby sa bezodkladne dohodli na novom návrhu nariadenia, ktoré zavedie testovanie emisií automobilov v skutočných jazdných podmienkach (RDE).

Viac..  Klimatická koalícia podporuje RePowerEU, ktorý má pomôcť prestať financovať ruskú agresiu

Priebežné ciele na rok 2025

S cieľom dosiahnuť priebežný pokrok pri dosahovaní cieľov vytýčených pre rok 2030 poslanci navrhujú zadefinovanie strednodobých cieľov, ktoré by mali byť splnené v roku 2025. Tie by boli záväzné pre všetky znečisťujúce látky s výnimkou metánu.

Znižovanie emisií v medzinárodnej námornej doprave

Poslanci z textu smernice odstránili Komisiou navrhované ustanovenie, ktoré by členským štátom umožnilo kompenzovať zníženia emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého a jemných tuhých častíc dosiahnuté v medzinárodnej námornej doprave emisiami NOx, SO2 a PM2,5 uvoľnenými z iných zdrojov v tom istom roku.

Namiesto toho by Komisia mala zvážiť prijatie opatrení na zníženie emisií z medzinárodnej lodnej dopravy, a to najmä v teritoriálnych vodách a výlučných hospodárskych zónach členských štátov, uvádza sa v schválenom texte. Poslanci tiež od exekutívy EÚ očakávajú, že v prípade potreby predloží v tejto súvislosti legislatívny návrh.

Reakcie slovenských poslancov

“Správa o kontrole a limitácii emisií v ovzduší vyjadruje podporu politiky čistého ovzdušia EU. Škandál vo VW však jednoznačne ukazuje, že čistá politická vôľa voči maximálnym národným emisným stropom nestačí. Potrebná je aj širšia zaangažovanosť priemyslu a spoločnosti k dosiahnutiu vytýčených cieľov,” uviedol poslanec József Nagy (EPP, SK)

“Právo na kvalitné ovzdušie by malo byť samozrejmosťou. Musíme však hľadať primeranú rovnováhu medzi ochranou životného prostredia a cieľom obnoviť priemyselnú výrobu, zvýšiť hospodársky rast a zvyšovať zamestnanosť,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Plénom schválený text predstavuje negociačný mandát EP, na základe ktorého začnú poslanci rokovania s Radou (ministrov) EÚ o finálnom znení nových pravidiel. Cieľom je dosiahnuť dohodu na texte novej smernice ešte v prvom čítaní.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Zjednodušíme výrobcom záťaž a lepšie ochránime spotrebiteľov

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa schválil jednoznačnou väčšinou návrh europoslanca a …