Komisia víta silný záväzok EÚ posilniť pomoc rozvojovým krajinám v oblasti zmeny klímy


Európska komisia víta pevné odhodlanie Európskej únie zvýšiť objem verejných prostriedkov na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy v nasledujúcich rokoch, ako to potvrdili ministri členských štátov na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN).

Európska únia a jej členské štáty poskytli v roku 2014 finančné prostriedky vo výške 14,5 miliardy EUR s cieľom pomôcť najchudobnejším a najzraniteľnejším krajinám znížiť emisie skleníkových plynov a prispôsobiť sa následkom zmeny klímy. Toto je ďalšie výrazné zvýšenie, ktoré je dôkazom odhodlania Európy prispieť svojím spravodlivým dielom k cieľu z roku 2009 dosiahnuť ročné finančné toky z vyspelých krajín do rozvojových krajín do roku 2020 vo výške 100 miliárd USD. Európska komisia zohráva ústrednú a koordinačnú úlohu v tomto procese a zostáva naďalej hlavným darcom prostredníctvom jej medzinárodných rozvojových fondov. V období rokov 2014 – 2020 sa najmenej 20 % rozpočtu EÚ vynaloží na opatrenia v oblasti ochrany klímy.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici vyhlásil: „Európska únia potvrdila svoju pozíciu globálneho lídra, pokiaľ ide o financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy. Pred kľúčovou konferenciou Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP21) poskytujeme významnú finančnú podporu rozvojovým krajinám a budeme v tom pokračovať. Stanovili sme takisto jasné zásady s cieľom maximalizovať účinnosť financovania opatrení v oblasti zmeny klímy: každý prispieva svojím dielom podľa jeho vyvíjajúcich sa možností; zaistenie plného zapojenia súkromného sektora prostredníctvom zabezpečenia náležitých tzv. „priaznivých prostredí“ a zameranie financovania na najzraniteľnejšie krajiny.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Iba niekoľko týždňov pred konferenciou Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP21) v Paríži je táto správa nanajvýš vítaná. Jej odkaz je pritom veľmi jasný: Európska únia je pripravená udržať si postavenie najväčšieho svetového darcu, pokiaľ ide o financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy, pričom sme odhodlaní našu podporu zvýšiť. Ako sa ukázalo v nedávnej správe OECD, svet je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa 100 miliárd USD. Toto všetko nám príde vhod počas posledných týždňov intenzívnych politických rokovaní s cieľom uzavrieť ambicióznu dohodu v Paríži. Teraz je čas premietnuť súčasnú politickú vôľu do konkrétnych rokovacích výsledkov.

Pred medzinárodnými rokovaniami o zmene klímy koncom tohto mesiaca v Paríži Komisia takisto víta záväzok ministrov financií pokračovať v poskytovaní verejného financovania opatrení v oblasti zmeny klímy zameraných na najchudobnejších, najzraniteľnejších a najviac núdznych po roku 2020, keď by mala nadobudnúť platnosť nová globálna dohoda o zmene klímy.

Viac..  I. Štefanec: Slováci potrebujú záruky, že budú mať možnosť odoberať plyn za rozumnú cenu

Komisia takisto podporuje výzvu, aby parížske rokovania vyslali jasný signál súkromnému sektoru na preorientovanie finančných tokov smerom k nízko uhlíkovým investíciám a investíciám odolným voči zmene klímy. Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy musí byť podporované „priaznivými prostrediami“, ako sú napríklad primerané plány národného rozvoja, stratégie v oblasti klímy, politiky, nástroje, mechanizmy a regulačné rámce na uľahčenie opatrení súkromného sektora.

V záveroch Rady ministri podčiarkujú potrebu zvýšiť investície do nízko uhlíkového rozvoja a rozvoja odolného voči zmene klímy, potrebu postupne znižovať investície s vysokou úrovňou emisií uhlíka, ako aj význam stanovovania cien uhlíka, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom rôznych nástrojov, ako povedzme nariadenie, obchodovanie s emisiami a uhlíkové dane.

Komisia sa pripája k Rade ECOFIN a víta nedávnu správu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a iniciatívy týkajúcej sa klimatickej politiky (CPI), v ktorej sa ukazuje, že rozvinuté krajiny dosiahli značný pokrok pri financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy. Podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) rozvinuté krajiny zmobilizovali dovedna 62 miliárd USD na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy v roku 2014 a 52 miliárd USD v roku 2013. Ak však rozvinuté krajiny budú chcieť do roku 2020 spoločne splniť svoj ročný záväzok vo výške 100 miliárd USD, tak bude potrebné vynaložiť ďalšie úsilie.

 Všeobecný kontext

Európska únia má vedúce postavenie vo financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy. Európska únia a jej členské štáty poskytli viac ako polovicu celkového objemu verejného financovania opatrení v oblasti zmeny klímy, odkedy sa v roku 2009 na kodanskej konferencii o zmene klímy prijal záväzok vo výške 100 miliárd USD. Nástroje EÚ pre verejno-súkromné financovanie pomohli vytvoriť v rokoch 2007 až 2013 investície vo výške 25 miliárd EUR do projektov v oblasti zmeny klímy v rozvojových krajinách. Zvýšenie financovania EÚ v nasledujúcich rokoch prostredníctvom týchto nástrojov kombinovaného financovania by mohlo viesť do roku 2020 k investíciám vo výške približne 50 miliárd EUR.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hojsik

Martin Hojsík: Znečisťovatelia majú platiť za to, že ničia klímu

…a peniaze majú ísť ľuďom, obciam, a malým firmám a pomôcť im znižovať emisie a …