„Úplne nový prístup“ potrebný pre investície a výdavky EÚ, hovoria audítori EÚ


Vo svojej výročnej správe o rozpočte EÚ Európsky dvor audítorov (EDA) vyzýva na úplne nový prístup k riadeniu investícií a výdavkov EÚ. Veľké zmeny sa požadujú od všetkých, ktorí zodpovedajú za to, ako sa hospodári s finančnými prostriedkami EÚ. Podľa prezentácie správy EDA Európskemu parlamentu orgány EÚ s rozhodovacou právomocou musia zosúladiť rozpočet lepšie s dlhodobými strategickými prioritami EÚ a zabezpečiť, aby lepšie reagoval na krízu. Legislatívne orgány EÚ musia zabezpečiť, aby boli výdavkové režimy jasné, pokiaľ ide o ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a riziká, ktoré sú akceptovateľné; a finanční manažéri musia zabezpečiť, aby vynaložené prostriedky boli v súlade s pravidlami a dosiahli plánované výsledky.

EDA ako nezávislý audítor schválil účtovnú závierku Európskej únie za rok 2014 rovnako ako každý rok od roku 2007. V poslednej správe audítori uvádzajú, že blížiace sa preskúmanie súčasného výdavkového cyklu EÚ je príležitosťou premyslieť si priority, a varujú, že ak má EÚ riešiť naliehavé výzvy, ktorým čelí, musí riadiť rozpočet lepšie. EÚ musí riešiť veľký počet finančných nevysporiadaných záležitostí s cieľom uvoľniť finančné prostriedky, aby sa mohli využiť tam, kde sú najviac potrebné. Niektoré členské štáty zápasia s čerpaním finančných prostriedkov EÚ, ktoré im boli vyčlenené. Komisia sprístupnila členským štátom finančné prostriedky bez toho, aby dostatočne zvážila ich kapacitu investovať ich. Súčasne nové spôsoby financovania politík EÚ by nemali postaviť finančné riziká mimo verejnej kontroly a auditu.

Predseda EDA Vítor Caldeira povedal: „EÚ musí investovať svoje peniaze lepšie. Musí zabezpečiť presnejšie zosúladenie investícií so svojimi prioritami, rámec jednoduchších pravidiel na dosiahnutie výsledkov a účinnejšie hospodárenie so zdrojmi.“

V správe audítori vyjadrili výrok bez výhrad k účtovnej závierke. Taktiež dospeli k záveru, že vo výbere príjmov EÚ sa nevyskytli chyby. Avšak EDA odhaduje chybovosť vo výdavkoch na 4,4 % (v porovnaní so 4,5 % v roku 2013). Odhadovaná chybovosť nie je meradlom podvodov, neúčinnosti alebo plytvania. Ide o odhad výšky finančných prostriedkov, ktoré nemali byť vyplatené, pretože sa nepoužili úplne v súlade s pravidlami EÚ.

Viac..  Španielsko by sa mohlo stať centrom vývozu zemného plynu, ponúkol premiér Sánchez

Audítori zistili rovnakú odhadovanú chybovosť (4,6 %) v rámci spoločného hospodárenia s členskými štátmi a vo výdavkoch riadených priamo Komisiou. Najvyššia chybovosť bola zistená vo výdavkoch v rámci „hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti“ (5,7 %) a v rámci „konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť” (5,6 %). Administratívne výdavky mali najnižšiu chybovosť (0,5 %).

Nápravné opatrenia a spätné získavanie finančných prostriedkov Komisiou a vnútroštátnymi orgánmi mali pozitívny vplyv na odhadovanú chybovosť. Audítori hovoria, že bez týchto opatrení by chybovosť všetkých výdavkov bola 5,5 % namiesto 4,4 %. Dodávajú však, že sa mohlo opraviť viac chýb a vyzývajú Komisiu, aby naplno využívala svoje právomoci, aby ešte viac znížila chyby a spätne získala viac nesprávne vynaložených finančných prostriedkov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Europoslanci chcú viac investícií do spoločných európskych opatrení v sociálnej starostlivosti

Členské štáty EÚ musia uznať právo na starostlivosť a reformovať svoje sociálne služby tak, aby …