Korupcia ako prekážka v podnikaní


Európska komisia zverejnila celoeurópsky prieskum Eurobarometer, ktorý skúmal postoje podnikateľov ku korupcii. Ročné náklady spôsobené korupciou sú obrovské. Predstavujú až 120 miliárd eur. Len pre porovnanie ide takmer o objem ročného rozpočtu EÚ. Každá z krajín čelí v oblasti korupcie osobitným výzvam. Mnohé z krajín EÚ prijali protikorupčné opatrenia, za kratší koniec však ťaháme pri ich uplatňovaní v praxi. V rámci prieskumu EK skúmala výskyt jednotlivých druhov korupčných praktík, vplyv na verejné obstarávanie, úplatkárstvo vo vzťahu k politickým stranám a vyšším úradníkom a spôsob odhaľovania a stíhania korupcie.

Okrem korupcie považujú podnikatelia za najväčšie prekážky pri podnikaní vysoké dane, rýchlo sa meniacu legislatívu, administratívnu záťaž vymožiteľnosť pohľadávok a rodinkárstvo.

Z pohľadu jednotlivých sektorov ekonomiky, korupcia sa podľa podnikateľov najviac vyskytuje v stavebníctve, strojárenskom a elektrotechnickom priemysle a vo finančnom sektore.

Rodinkárstvo považujú sa považuje za rozšírené najmä v krajinách južnej Európy (Grécko, Bulharsko a Taliansko), na Slovensku ho vníma ako problém 55% podnikateľov. Až v 10 štátoch EÚ korupciu považuje za problém aspoň polovica podnikateľov. Najkritickejšia situácia je v Rumunsku, Grécku, Bulharsku a Taliansku. Na Slovensku považuje korupciu za problém 58% podnikateľov. Na opačnom konci sú v tomto smere Fínsko, Estónsko, Švédsko, Veľká Británia a Dánsko. V posledne menovanej krajine považuje korupciu za problém len 2% podnikov.  Pokiaľ ide o výskyt korupcie, za veľmi rozšírenú ju považuje 92% respondentov na Slovensku. Situácia na Slovensku sa v tomto ohľade v porovnaní s rokom 2013 nezmenila.

Najčastejšími korupčnými praktikami v Európe sú uprednostňovanie priateľov a rodiny v rámci obchodovania, daňové podvody, rodinkárstvo v štátnych inštitúciách, finančné príspevky politickým stranám výmenou za verejné zákazky, či vplyv na politiku, úplatky vo forme darov, či dovoleniek, finančné úplatky a provízie. Pokiaľ ide o Slovensko, najčastejšie uvádzanými praktikami sú daňové podvody a obchádzanie DPH, rodinkárstvo v podnikaní, provízie a úplatky v peňažnej forme. Až v 22 krajinách EÚ sa úplatkárstvo a zneužívanie moci na centrálnej úrovni považuje za veľmi rozšírené. Na Slovensku tento jav vníma 77% podnikateľov. To kontrastuje s výskytom tohto javu na regionálnej a lokálnej úrovni, kde nastal v porovnaní s rokom 2013 desaťpercentný pokles.

Viac..  Európska komisia ukončí zvýšený dohľad nad vládnymi výdavkami Grécka

Eurobarometer skúmal aj mieru citlivosti na úplatky. Skúmala sa minimálny objem hodnoty, či už vo forme peňazí alebo v nepeňažnej forme, ktorú by podnikatelia už vnímali ako úplatok. Pre vyše 40% podnikateľov v Európe by už hodnota v rozmedzí 1-50 euro predstavovala úplatok, 15% podnikateľov by za úplatok považovala až hodnotu od 51-100 eur a pre 14% má hranicu vnímania úplatku až na úrovni 201 eur.

Pokiaľ ide o výskyt korupcie vo verejnom obstarávaní, Eurobarometer sa zameral na podniky, ktoré sa v posledných troch rokoch zúčastnili procesu verejného obstarávania. 34% z týchto podnikov sa domnieva, že korupcia im zabránila v úspešnosti v tendri. Na Slovensku takýto názor zastáva 54% podnikov, čo je o 3% menej ako v roku 2013. Za najčastejšie nedostatky vo verejnom obstarávania podnikatelia v Európe považujú na mieru šité podmienky tendra (59%), nejasné hodnotiace kritériá (54%), konflikt záujmov pri hodnotení ponúk (53%) a kartelové správanie medzi uchádzačmi (49%).

Zber dát sa uskutočnil formou individuálnych rozhovorov v čase medzi 21/09/2015 a 9/10/2015 na vzorke 7996 podnikateľov.

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Grecko

Európska komisia ukončí zvýšený dohľad nad vládnymi výdavkami Grécka

Európska komisia (EK) oznámila, že ukončí dohľad nad vládnymi výdavkami Grécka. Ide o krok, ktorý …