Komisia predstavuje víziu modernizácie autorských práv v EÚ


Komisia v súlade so stratégiou jednotného digitálneho trhu predstavuje návrh, ktorý má Európanom umožniť vziať si online obsah na cesty, ako aj akčný plán modernizácie pravidiel EÚ v oblasti autorských práv.

Európania cestujúci po EÚ bývajú v súčasnosti odrezaní od online služieb poskytujúcich filmy, športové prenosy, hudbu, elektronické knihy či hry, za ktoré si v domovskej krajine zaplatili. Návrh nariadenia o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb rieši tieto obmedzenia, aby si občania EÚ mohli vziať doma zakúpený digitálny obsah aj na cesty. Očakáva sa, že nové spotrebiteľské právo cezhraničnej prenosnosti v EÚ začne platiť v roku 2017, teda zároveň so zrušením roamingových poplatkov (tlačová správa). Keďže ide o návrh nariadenia, po prijatí bude priamo uplatniteľný vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.

Komisia navyše predstavila svoju víziu moderného rámca autorských práv v EÚ. Tento „politický náhľad“ sa premietne do legislatívnych návrhov a politických iniciatív v najbližšom polroku, pričom sa zohľadnia všetky vstupy z viacerých verejných konzultácií.

Celkovo chce Komisia zabezpečiť Európanom prístup k širokej ponuke zákonného obsahu a autorom a ďalším držiteľom práv zas lepšiu ochranu a spravodlivú odmenu. Modernejší a európskejší rámec pomôže aj kľúčovým sektorom vzdelávania, kultúry, výskumu a inovácie.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Pred siedmimi mesiacmi sme sľúbili rýchle zavedenie jednotného digitálneho trhu. Dnes prichádzame s prvým návrhom. Chceme zabezpečiť prenosnosť obsahu cez hranice. Ak si ľudia legálne kúpia obsah (filmy, knihy, futbalové zápasy, televízne seriály), musia mať možnosť vziať si ho so sebou kamkoľvek v Európe. Je to skutočná zmena, podobne ako pri zrušení roamingových poplatkov. Dnes zároveň predstavujme víziu moderného režimu autorských práv v EÚ vrátane postupnosti krokov na jeho dosiahnutie. Cieľom je rozšíriť prístup občanov k online kultúrnemu obsahu a zároveň podporiť tvorcov. Chceme posilniť európsky výskum a vývoj technológiami ako hĺbková analýza textov a údajov. Jednotný digitálny trh je receptom na to, aby si Európa našla svoje miesto v digitálnej ére, a dnes ho začíname realizovať.”

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, povedal: „Dnešný návrh nariadenia je prvým krokom ambicióznej reformy. Spolieham sa na spoluzákonodarcov, že do roku 2017 zaistia reálne zavedenie prenosnosti, aby si európsky spotrebiteľ mohol svoj obľúbený obsah užívať aj pri cestovaní po EÚ a nemusel sa obávať roamingových poplatkov, ktoré sa rušia od polovice roku 2017. Náš akčný plán udáva kurz ďalším reformám na jar budúceho roku: v oblasti autorských práv chceme vytvoriť férové a stimulujúce prostredie, ktoré odmeňuje investície do tvorivosti a Európanom uľahčí zákonný prístup k obsahu a jeho používanie. Priebežne pracujeme aj na role platforiem a online sprostredkovateľov, čo tiež pomôže premietnuť náš plán do konkrétnych návrhov.“

Komisia zároveň navrhuje nové pravidlá, ktoré posilnia ochranu európskych spotrebiteľov pri nakupovaní online a podnikom pomôžu pri cezhraničnom predaji (tlačová správa). Ide o prvý súbor legislatívny návrhov v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu z mája.

Moderný a európskejší rámec autorských práv

Akčný plán stojí na štyroch synergických a rovnocenných pilieroch. Určuje dlhodobú víziu autorských práv v EÚ (pozri informačný prehľad k oznámeniu a podrobné otázky a odpovede).

1. Rozšírenie prístupu k obsahu na celú EÚ

Nové pravidlá prenosnosti obsahu sú prvým krokom pri uľahčovaní prístupu ku kultúrnym dielam. Napríklad: Francúzsky predplatiteľ online služby MyTF1, ktorá ponúka filmy a seriály, si nemôže počas služobnej cesty v Británii stiahnuť nový film. Holandský zákazník firmy Netflix si pri cestovaní po Nemecku môže pozrieť len filmy, ktoré Netflix ponúka nemeckým zákazníkom. Ak cestuje do Poľska, nemôže cez Netflix pozerať filmy vôbec, lebo táto služba v Poľsku nie je dostupná. To sa zmení. Pri cestovaní po EÚ budú mať používatelia rovnaký prístup k svojej hudbe, filmom a hrám ako doma (informačný prehľad nových pravidiel).

Ďalšie návrhy prídu na jar budúceho roku. Chceme zaistiť lepší obeh obsahu, Európanom ponúknuť väčší výber, posilniť kultúrnu rozmanitosť a poskytnúť viac príležitostí pre tvorivé odvetvie. Komisia plánuje zlepšiť cezhraničnú distribúciu televíznych a rozhlasových programov online (revíziou smernice o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii) a uľahčiť poskytovanie licencií na cezhraničný prístup k obsahu. Zároveň pomôže vdýchnuť nový život dielam, ktoré už komerčne nie sú dostupné.

Komisia bude naďalej využívať program Kreatívna Európa, ktorý európskemu filmu pomôže osloviť širšie publikum. Akčný plán počíta s inovačnými nástrojmi ako „európsky agregátor“ online vyhľadávacích portálov či „licenčné uzly“ na uľahčenie distribúcie filmov, ktoré sú dostupné iba v niektorých členských štátoch.

2. Výnimky z pravidiel autorských práv pre inovačnú a inkluzívnu spoločnosť

Komisia sa chce venovať kľúčovým výnimkám z autorských práv v EÚ. Tie za určitých okolností umožnia použitie autorských diel bez predchádzajúceho súhlasu držiteľov práv. Komisia prehodnotí pravidlá EÚ, aby výskumníkom uľahčila využívanie technológií hĺbkovej analýzy textu a údajov na analýzu veľkých dátových súborov. Ďalšou prioritou je vzdelávanie. Napríklad sú potrebné lepšie a jasnejšie celoeurópske pravidlá pre učiteľov pri online štúdiu. Komisia chce ďalej podporiť prístup zdravotne postihnutých občanov k väčšiemu počtu diel (to je zámerom zmluvy z Marrákeša). Napokon Komisia posúdi potrebu odbúrať právnu neistotu pre používateľov internetu, ktorí dávajú na web fotografie budov a verejných diel trvalo umiestnených na verejných priestranstvách (súčasná výnimka „slobody panorámy“).

Viac..  Členské štáty EÚ sa dohodli na redukcii spotreby plynu počas zimy

3. Tvorba spravodlivejšieho trhu

Komisia posúdi, či sa online využívanie autorských diel (ktoré sú výsledkom investícií tvorcov a tvorivého odvetvia) primerane povoľuje a odmeňuje formou licencií. Inými slovami budeme hodnotiť, či sa spravodlivo rozdeľuje prínos online využívania týchto diel. V tejto súvislosti sa Komisia zameria na rolu RSS agregátorov. Jej prístup bude primeraný: zámerom nie je „zdaňovanie“ hypertextových odkazov – od používateľov sa nebude vyžadovať platba za autorské práva, ak iba zdieľajú hyperlink na chránený obsah. Komisia takisto analyzuje, či sú potrebné riešenia na úrovni EÚ na zvýšenie právnej istoty, transparentnosti a rovnováhy v systéme odmeňovania autorov a výkonných umelcov v EÚ, pričom zohľadní kompetencie EÚ a členských štátov. Pri týchto všeobecných úvahách sa zohľadnia aj výsledky prebiehajúcej verejnej konzultácie o platformách a online sprostredkovateľoch.

4. Boj proti pirátstvu

Širšia dostupnosť obsahu pomôže boju proti pirátstvu: 22 % Európanov si myslí, že protizákonné sťahovanie je prípustné, ak v danej krajine obsah nemožno získať legálnou cestou. Komisia však popritom zaistí aj riadne presadzovanie autorských práv v celej EÚ; je to súčasť jej komplexného prístupu k zlepšovaniu presadzovania všetkých druhov práv duševného vlastníctva. V roku 2016 budeme pracovať na európskom rámci sledovania toku peňazí s cieľom zastaviť finančné toky firmám, ktoré na pirátstve zarábajú. Zapojení budú všetci relevantní partneri (držitelia práv, poskytovatelia reklamných a platobných služieb, združenia spotrebiteľov atď.) – cieľ je dohodnúť sa do jari 2016. Komisia chce zlepšiť pravidlá EÚ v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva. Ako prvý krok iniciovala verejnú konzultáciu o hodnotení a modernizácii platného právneho rámca. Zároveň sa zameria na otázku, ako zefektívniť odstraňovanie nelegálneho obsahu online sprostredkovateľmi.

Dlhodobá vízia autorských práv

Účinné a jednotné uplatňovanie legislatívy o autorských právach v celej EÚ vnútroštátnymi zákonodarcami i súdmi bude v budúcnosti rovnako dôležité ako samotné pravidlá. Hoci zatiaľ nie sú splnené podmienky na zvažovanie plnej harmonizácie autorských práv v EÚ v podobe spoločného autorského zákonníka a jednotného právneho titulu, mala by zostať cieľom do budúcnosti.

Súvislosti

Digitálne technológie zásadne zmenili prístup k tvorivému obsahu, jeho výrobu a distribúciu. 49 % používateľov internetu v EÚ počúva hudbu, pozerá videá a hrá hry online. Mnohí z nich (hlavne tí najmladší) to očakávajú aj pri cestovaní po Únii. Predpokladá sa, že tento trend ešte zosilnie s poklesom nákladov Európanov na mobilné internetové pripojenie v iných členských štátoch, keďže od roku 2017 sa v EÚ rušia roamingové poplatky (tlačová správa). Európske školy a univerzity chcú zavádzať elektronické vzdelávanie, výskumníci využívať pokrokové techniky hĺbkovej analýzy obsahu a inštitúcie kultúrneho dedičstva zas digitalizovať svoje zbierky. Odvetvia najviac ovplyvnené autorskými právami (ako médiá, vydavateľstvá, nahrávacie štúdiá a televízia) zamestnávajú v EÚ vyše sedem miliónov ľudí. Musia byť schopné fungovať v prostredí, ktoré dokáže čeliť novým výzvam. Väčšina pravidiel v oblasti autorských práv však pochádza z roku 2001, takže určité prvky už z hľadiska tvorby jednotného digitálneho trhu EÚ nezodpovedajú potrebám. Komisia preto do svojej stratégie jednotného digitálneho trhu z mája začlenila aj modernizáciu autorských práv.

Pokrok v dosahovaní jednotného digitálneho trhu

Dnešné nové pravidlá pre zmluvy o autorských právach a digitálnom obsahu (tlačová správa) sú prvými legislatívnymi návrhmi predloženými v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu. Celkovo sa do konca budúceho roka predstaví 16 iniciatív.

Dnešné návrhy dopĺňajú nedávny veľký úspech projektu jednotného digitálneho trhu: dohody o zrušení roamingových poplatkov do júna 2017, zakotvení neutrality siete v legislatíve EÚ (tlačová správa) a posilnení kybernetickej bezpečnosti v EÚ (tlačová správa). Komisia zároveň usilovne pracuje na politickej dohode do konca roka o posilnení pravidiel ochrany údajov v EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …