Ivan Štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Ivan Štefanec: Energetická únia je pre budúcnosť Európy životne dôležitá


Energetická únia musí občanom EÚ poskytovať bezpečnú, udržateľnú a cenovo dostupnú energiu, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Na jej vybudovanie bude podľa poslancov potrebné spoločné úsilie členských štátov v oblasti znižovania závislosti na dovoze energií integrácie ich energetických trhov, zvyšovania bezpečnosti dodávok energií, efektívnejšieho využívania existujúcich a obnoviteľných zdrojov energie a zmiernenia dopytu.

Poslanci schválili uznesenie pomerom hlasov 403 (za): 177 (proti): 117 (zdržalo sa hlasovania).

“Parlament sa dnes zhodol na tom, že spoločný trh s energiami musí byť základným kameňom energetickej únie,” uviedol spravodajca uznesenia Evžen Tošenovský (ECR, CZ). “Trhové pravidlá však v situáciách, kedy členský štát čelí dominantnému dodávateľovi energie, musia byť podporené mechanizmami solidarity,” dodal poslanec Tošenovský.

Diverzifikácia, Nordstream a spoločné nakupovanie energií

Komisia a členské štáty by sa podľa poslancov mali aktívne snažiť o dosiahnutie udržateľnejších a konkurencieschopnejších cien a nákladov dovážanej energie prostredníctvom diverzifikácie dodávok (zdrojov energie, dodávateľov energie a trás). Za týmto účelom musia byť všetky projekty EÚ v oblasti infraštruktúry plne v súlade s právnymi predpismi EÚ a jej dlhodobými cieľmi a prioritami v oblastiach zmeny klímy a energetiky – vrátane energetickej bezpečnosti Únie, uvádza sa v uznesení.

Parlament v tejto súvislosti vyjadril znepokojenie nad navrhovaným zdvojnásobením kapacity plynovodu Nordstream a jeho možnými dopadmi na energetickú bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok. Poslanci v kontexte pokračujúcich trojstranných rozhovorov medzi EÚ, Ukrajinou a Ruskom zdôraznili potrebu zabezpečiť dlhodobé dodávky energie na Ukrajinu a cez jej územie.

Bezpečnosť a konkurencieschopnosť v oblasti dodávok energií bude z pohľadu energetickej únie kľúčová, tvrdia poslanci žiadajúc EÚ a jej členské štáty, aby v rokovaniach s tretími krajinami vystupovali jednotne. Uznesenie tiež vyzýva na posilnenie úlohy Európskej komisie v rámci rokovaní o dodávkach energií.

Posilňovanie energetickej účinnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov

Parlament požaduje revíziu existujúcej legislatívy v oblasti energetickej účinnosti, vrátane smernice o energetickej hospodárnosti budov a smernice o energetickej účinnosti. Poslanci v tejto súvislosti pripomínajú, že 61 % plynu dovážaného do Európskej únie sa využíva v budovách, a to najmä na vykurovanie.

Obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú nevyhnutným prvkom pri budovaní energetickej únie, zohrávajú okrem znižovania závislosti na dovoze energií dôležitú úlohu aj pri zvyšovaní kvality ovzdušia, vytváraní pracovných miest a podpore rastu, uvádza sa v uznesení.

Integrovaný trh s energiami

Poslanci zdôrazňujú potrebu čo najúčelnejšieho využívania existujúcej národnej a cezhraničnej energetickej infraštruktúry s cieľom zaručiť efektívne využívanie európskych zdrojov energie a zvýšenú bezpečnosť dodávok energie.

Plne integrovaný vnútorný trh s elektrinou by mohol európskym spotrebiteľom priniesť do roku 2030 úspory v objeme 12 až 40 miliárd eur, uvádza sa v samostatnom uznesení, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Zámer dosiahnuť prepojenie elektrických sietí na úrovni 10% do roku 2020 však podľa poslancov nestačí a musí byť doplnený o ďalšie ambiciózne a na dôkazoch založené ciele pre rok 2030.

Reakcie slovenských poslancov

“Energetická únia  je pre budúcnosť Európy životne dôležitá. Nikdy však nebude fungovať, ak medzi členskými štátmi nebude panovať solidarita a porozumenie. Som rád, že sa podarilo vyjadriť jasné odmietnutie projektu Nordstream2, ktorý ohrozuje nielen bezpečnosť Európy a stabilitu na Ukrajine, ale výrazne zasahuje aj Slovensko,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Únia podporí spoločné nákupy vojenského materiálu sumou 500 miliónov eur

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

M. Šimečka: Putin nás chce uzáverou plynu prinútiť ustúpiť a pustiť Ukrajincov k vode

Ruská vojna na Ukrajine trvá už takmer polroka a to má veľký dopad na Európu …