Tri štvrtiny neproduktívnych investícií v poľnohospodárstve je „príliš nákladných“, konštatujú audítori EÚ

Tri štvrtiny kontrolovaných projektov financovaných v rámci systému EÚ na vyplácanie platieb poľnohospodárom na zlepšenie životného prostredia neboli nákladovo účinné, podľa novej správy Európskeho dvora audítorov. Väčšina tzv. „neproduktívnych investícií“ prispela na ochranu krajiny a biodiverzity. Audítori však v 75 % prípadov našli jasné znaky, že náklady boli buď neprimerane vysoké alebo nedostatočne odôvodnené. Nedostatky pri výbere medzi investíciami na prácu, ako sú živé ploty a obnova mokradí, viedli k tomu, že návrhy sa neprimerane kontrolovali na základe výberových kritérií a financovali sa neoprávnené projekty.

V období 2007 – 2013 bolo na neproduktívne investície vynaložených približne 860 mil. EUR z verejných zdrojov. Verejná podpora poskytovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a prostredníctvom vnútroštátneho financovania často dosahovala 100 % projektových nákladov.

Audítori navštívili štyri členské štáty, ktoré spoločne tvoria 80 % celkových vynaložených finančných prostriedkov – Portugalsko, Dánsko, Spojené kráľovstvo (Anglicko) a Taliansko (Apúlia). Len päť z 28 kontrolovaných projektov bolo nákladovo účinných. Správa obsahuje varovania, že táto otázka sa nemusí obmedzovať len na vzorku, pretože problémy vychádzajú z nedostatkov v systémoch riadenia a kontroly členských štátov.

„Udržateľné riadenie nášho obhospodarovaného prostredia je jednoznačne dôležité“, uviedol Jan Kinšt, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „ale podpora EÚ musí mať tiež zmysel z finančného hľadiska“.

Pri audite sa zistilo, že členské štáty náležite neoverili skutočnosť vykázaných nákladov alebo bez odôvodnenia prijali najdrahšiu ponuku. V niekoľkých prípadoch boli projekty, ktoré by boli jasne zvyšovali hodnotu poľnohospodárskeho podniku, plne financované z verejných prostriedkov alebo mali prospech z omnoho vyšších mier pomoci, ako sa bežne prideľujú na produktívne investície.

Viac..  Audítori EÚ posúdia účinnosť opatrení na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine

Prostredníctvom monitorovania sa merali len údaje, ako je výška verejných výdavkov, počet podporených poľnohospodárskych podnikov, a informácií, ktoré by ukázali, čo sa dosiahlo na úrovni EÚ a členských SK 2 štátov, bolo málo. Aj keď podpora pokračuje v programovom období 2014 – 2020 Komisia a členské štáty zatiaľ nenapravili väčšinu nedostatkov, pretože neurobili dostatok pre to, aby ich včas identifikovali.

Hlavné odporúčania audítorov sú, aby členské štáty v budúcnosti

• posúdili, do akej miery sa NPI realizujú v synergii s ostatnými environmentálnymi systémami;

• systematicky overovali podpornú dokumentáciu pre žiadosti o preplatenie nákladov;

• definovali konkrétne ukazovatele výsledkov a predkladali o nich informácie vo svojich výročných správach o vykonávaní;

• stanovili kritériá na určenie potenciálnej výnosnosti NPI, ktoré majú prospech z najvyšších mier pomoci, a modulovali úrovne podpory;

• zabezpečili, aby náklady neprevyšovali náklady na podobné práce na otvorenom trhu

Komisia by mala monitorovať vykonávanie NPI prostredníctvom výročných správ o vykonávaní, poskytnúť členským štátom usmernenia k výberovým kritériám a zabezpečiť, aby bol prínos k dosahovaniu agroenvironmentálnych cieľov počas hodnotení monitorovaný.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Správa o stave planéty 2020: Pokles populácií živočíchov je katastrofálny

WWF vydáva Správu o stave planéty 2020. Pokles populácií živočíchov je katastrofálny. Svieti nám červená. …