Kvalita vody v Dunaji: malé zlepšenie pre „chýbajúce ambície“ v plánoch manažmentu

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa dosiahlo malé zlepšenie v kvalite vody v Dunaji napriek tomu, že krajiny v povodí tejto rieky vykonávajú rámcovú smernicu EÚ o vode od roku 2004. Audítori poukazujú na „chýbajúce ambície“ v plánoch krajín ako na hlavný dôvod obmedzeného pokroku. Audit sa zameral na štyri členské štáty v povodí rieky Dunaj – Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

Politika EÚ v oblasti vodného hospodárstva by mala zabezpečiť dostatočné množstvo kvalitnej vody pre potreby ľudí a pre životné prostredie,“ povedal p.George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. Krajiny musia zvýšiť svoje úsilie, aby sa to dosiahlo v povodí Dunaja.“

V rokoch 2007 až 2013 bolo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/Kohézneho fondu členským štátom v povodí rieky Dunaj poskytnutých 6,35 mld. EUR na čistenie odpadových vôd. V tom istom období sa z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka poskytlo 6,39 mld. EUR na kompenzácie poľnohospodárom vykonávajúcim agroenvironmentálne opatrenia.

Plánom manažmentu povodí členských štátov z roku 2009 však chýbala ambícia. Audítori poukázali na zlé zacielenie opatrení pre vodné útvary neuspokojivej kvality. Bolo to spôsobené najmä nedostatkami v systémoch monitorovania, ktoré viedli k nedostatku údajov o typoch aj zdrojoch znečistenia, čo spôsobilo nesplnenie požiadaviek pre vodné útvary. Okrem toho členské štáty bez dostatočného odôvodnenia vyňali značný počet vodných útvarov z dôležitých lehôt pre dosiahnutie stavu dobrej kvality.

Došlo k oneskoreniam vo vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, zatiaľ čo smernica o dusičnanoch (ktorej cieľom je zníženie emisií dusíka) sa nevyužívala naplno. Okrem toho sa neurčili čistiarne odpadových vôd a priemyselné zariadenia, ktoré potrebujú osobitné limity emisií. Ďalšie opatrenia v oblasti poľnohospodárstva boli menej účinné, pretože boli zväčša dobrovoľné.

Viac..  EÚ by podľa zástupcov priemyslu nemala prijímať také opatrenia na ochranu klímy, ktoré ju ťažko ekonomicky zasiahnu

Audítori vyjadrujú niekoľko odporúčaní členským štátom aj Európskej komisii.

Členské štáty by mali:

• zlepšiť ich systémy monitorovania a diagnostiku problémov v oblasti znečistenia vody;

• pri udeľovaní výnimiek predkladať jasné a platné odôvodnenie;

• určiť nákladovo efektívne opatrenia, ktoré je potrebné zamerať;

• a zvážiť poplatky alebo zdaňovanie na odrádzanie od emisií.

Komisia by mala:

• poskytnúť usmernenia týkajúce sa diferencovanejšieho vykazovania pokroku;

• posúdiť záväzné kritériá pre inšpekcie členských štátov čistiarní komunálnych odpadových vôd;

• zvážiť obmedzenie aplikovania fosforu do pôdy;

• a poskytnúť usmernenia týkajúce sa pokrytia nákladov na škody na životnom prostredí v oblasti difúzneho znečistenia (znečistenie spôsobené rozmanitými činnosťami). V súčasnosti sa na difúzne znečistenie z poľnohospodárstva zásada „znečisťovateľ platí“ uplatňuje len čiastočne.

Komisia a členské štáty by mali spoločne posúdiť účinnosť mechanizmov presadzovania v oblasti poľnohospodárstva.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky sudny dvor

Súdny dvor EÚ by mal zamietnuť žaloby Maďarska a Poľska proti princípu podmienenosti, navrhuje generálny advokát

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) navrhol zamietnutie žalôb Maďarska a Poľska proti princípu …