Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Erasmus+ poskytuje viac lepších príležitostí na podporu budúcich generácií v Európe


Program Erasmus+, rozsiahlejší a účelnejší program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, už vo svojom prvom roku napĺňa očakávania.

Program Erasmus+ s rozpočtom viac než 2 miliardy EUR už vo svojom prvom roku poskytol viac ako miliónu ľudí príležitosť zapojiť sa do 18 000 financovaných projektov. Pružnejšie príležitosti na spoluprácu v rôznych odvetviach takisto umožňujú vyskúšať si inovačné postupy a prispieť k reforme a modernizácii v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, práce s mládežou a športu v Európe.

Komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Už vo svojom prvom roku dosiahol program Erasmus+ skutočný úspech. Pôsobivý počet účastníkov je dôkazom toho, že program skutočne zlepšuje vyhliadky mladých ľudí na zamestnanie, pretože im pomáha získať nové zručnosti a skúsenosti a podporuje modernizáciu európskych systémov vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou. Budeme aj naďalej stavať na jeho popularite s cieľom osloviť viac ľudí, ktorí majú rôzne záujmy a profily a pochádzajú z rôznych sociálnych prostredí.“

Z dnes uverejnených údajov vyplýva, že v roku 2014 sa do programu Erasmus+ zapojilo viac ľudí prostredníctvom širšej škály príležitostí. V prvom roku sa z programu podporilo rekordných 650 000 grantov na mobilitu študentov, stážistov, učiteľov, dobrovoľníkov a iných mladých ľudí a pripravila sa pôda pre prvé študentské pôžičky na celé magisterské štúdium v zahraničí. Po prvýkrát sa z programu financovali aj projekty na podporu politiky, do ktorých sa zapojili verejné orgány a medzinárodné organizácie, a poskytli sa finančné prostriedky na projekty v oblasti športu.

Rozšírený program Erasmus+ zároveň poskytuje príjemcom silnejšiu podporu. Prejavuje sa to v stále väčšom uznávaní štúdia v zahraničí po návrate študentov do domovských krajín. Mobilita učiteľov a zamestnancov je okrem toho lepšie začleňovaná do stratégií profesionálneho rozvoja, ktoré podporujú ich domovské inštitúcie.

Nový program Erasmus+ je okrem toho viac prístupný, pričom sa kladie silnejší dôraz na podporu sociálneho začleňovania, aktívneho občianstva a tolerancie. Na tento účel sa účastníkom s obmedzenými finančnými prostriedkami alebo s osobitnými potrebami sprístupnila väčšia finančná podpora než kedykoľvek predtým. V roku 2016 sa okrem toho vyčlenilo ďalších 13 miliónov EUR na financovanie projektov zameraných na riešenie otázok sociálneho začlenenia menšín a migrantov a ostatných znevýhodnených sociálnych skupín.

V rámci programu sa takisto posilnili iniciatívy zamerané na zlepšenie vyhliadok mladých ľudí na zamestnanie a uľahčenie ich prechodu zo školy do práce. V súvislosti s tým došlo k zvýšeniu príležitostí pre stáže a učňovské vzdelávanie v rámci programu.

Španielsko, Nemecko a Francúzsko sú stále najobľúbenejšími destináciami študentov.

Viac..  Na podporu výskumu a vývoja má ísť z Plánu obnovy EÚ 739 milióna eur

Komisia dnes v osobitnej správe takisto uverejňuje štatistické údaje o mobilite študentov a pracovníkov za posledný akademický rok (2013 – 2014) bývalého programu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, ktorý bol súčasťou zastrešujúceho programu celoživotného vzdelávania. Z údajov vyplýva, že sa ho zúčastnil rekordný počet študentov (272 000) a zamestnancov (57 000) v porovnaní s ktorýmkoľvek predchádzajúcim rokom. Španielsko, Nemecko a Francúzsko boli aj v roku 2013 – 2014 najobľúbenejšími destináciami študentov na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí.

Okrem toho nová štúdia o vplyve programu Erasmus na regióny potvrdzuje, že výmeny študentov programu Erasmus výrazne zlepšujú šance mladých ľudí dostať sa k vysoko kvalitným manažérskym pozíciám, a to najmä pokiaľ ide o študentov z južnej a východnej Európy.

Súvislosti

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať modernizáciu európskych systémov vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou a zároveň zlepšovať zručností študentov, ich vyhliadky na zamestnanie a ich aktívnu účasť na živote spoločnosti.

Sedemročný program (2014 – 2020) má rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, čo predstavuje o 40 % viac v porovnaní s predchádzajúcou úrovňou výdavkov a odzrkadľuje záväzok EÚ investovať do týchto oblastí. Erasmus+ poskytne príležitosti pre viac ako 4 milióny Európanov na štúdium, odbornú prípravu, získanie pracovných skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí. Program takisto podporuje nadnárodné partnerstvá medzi vzdelávacími, školiacimi a mládežníckymi inštitúciami na podporu spolupráce a prepojenia sveta vzdelávania a práce. Program po prvý raz ponúka cielené financovanie pre opatrenia v oblasti športu s cieľom prispieť k rozvoju jeho európskeho rozmeru a riešiť závažné cezhraničné hrozby ako napr. ovplyvňovanie výsledkov zápasov a doping. Z programu sa takisto podporuje rozvoj výučby a výskumu v oblasti európskej integrácie prostredníctvom akcií programu Jean Monnet.

Hlavná správa, ktorá bola dnes uverejnená, prináša prvé výsledky rok po začatí vykonávania programu Erasmus+. Zahŕňa údaje, ktoré zhromaždila Komisia, ako aj národné agentúry a príslušné výkonné agentúry zodpovedné za vykonávanie programu.

Okrem toho ďalšie dve správy, ktoré dnes boli uverejnené, poskytujú pohľad na posledný rok programu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie. Zároveň ponúkajú aj regionálnu perspektívu vplyvu tohto programu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Erasmus+: spolupráca 44 európskych univerzít naprieč hranicami a vednými disciplínami

Komisia oznámila výsledky výzvy na predkladanie návrhov 2022 v rámci iniciatívy Európske univerzity: s rekordným rozpočtom …