timmermans
Frans Timmermans. PHOTO: © European Union 2016.

Európska komisia chce zefektívniť právne predpisy EÚ


Komisia v Bruseli organizovala prvé zasadnutie platformy REFIT. Zišlo sa na ňom 48 členov z radov najrôznejších zainteresovaných strán, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a vlád všetkých členských štátov a jeho cieľom bude zefektívniť právne predpisy EÚ a ich vykonávanie v členských štátoch a dosiahnuť vyššiu účinnosť pri plnení ich cieľov. Vďaka tomuto spoločnému zasadnutiu skupiny expertov z najrôznejších oblastí, ktorých cieľom je diskutovať o konkrétnom vplyve právnych predpisov EÚ v reálnom živote, táto iniciatíva poskytne základ pre inkluzívnu prácu na spoločnom cieli, ktorým je lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov.

Prvý podpredseda Komisie Timmermans, ktorý predsedá platforme REFIT, uviedol: „Aby sme dokázali plniť to, čo od nás občania očakávajú, preskúmavanie a zlepšovanie existujúcich predpisov EÚ je tak isto dôležité ako samotná tvorba nových návrhov. Korpus práva EÚ musí neustále spĺňať svoj účel, musí byť aktuálny a čo najjednoduchší. Ak chceme zabezpečiť takýto stav, musíme zistiť, čo si o právnych predpisoch myslia tí, ktorí ich skutočne poznajú – občania, malé podniky, verejné správy; práve oni totiž každodenne prichádzajú do styku s výhodami, no občas i neefektívnosťou našich právnych predpisov a so spôsobom, akým ich do svojho práva implementovali členské štáty. Platforma REFIT má za cieľ zozbierať ich názory, posúdiť ich a pretaviť ich do pragmatických a operatívnych návrhov pre Európsku komisiu.

Hnacou silou platformy REFIT bude úsilie jej členov, a to hlavne na základe vstupov, ktoré budú pochádzať od verejnosti prostredníctvom nástroja nazvaného Obmedzme záťaž („Lighten the Load“). Tento nový internetový portál je otvorený pre širokú verejnosť a jeho cieľom je predkladať návrhy na zníženie zbytočnej regulačnej záťaže, s ktorou sa občania stretávajú v každodennom živote. Členovia platformy posúdia podstatu príspevkov zainteresovaných strán a budú hľadať praktické spôsoby, ako sa danej problematike venovať bez toho, aby boli ohrozené politické ciele.

Komisia bude reagovať na všetky návrhy platformy a verejne a systematicky bude ozrejmovať, aké kroky chce prijať v nadväznosti na ne. Prostredníctvom svojich zástupcov v platforme budú členské štáty vyzvané, aby takým istým spôsobom reagovali v prípade, že sa návrhy týkajú vnútroštátnej transpozície a vykonávania právnych predpisov EÚ. Dnes, na svojom prvom zasadnutí, platforma diskutuje o svojom pracovnom programe na rok 2016 Prostredníctvom nástroja „Obmedzme záťaž“ bolo platforme už doručených približne 250 návrhov.

Viac..  Ivan Štefanec: V Keni ide o veľa, voľby budú mať dopad na celý región

Súvislosti:

Platforma REFIT bola ohlásená v Programe lepšej právnej regulácie z roku 2015. Pozostáva zo skupiny zainteresovaných strán, ktorá má 18 členov a dvoch zástupcov z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, a z vládnej skupiny, ktorá má po jednom expertovi na vysokej úrovni z každého z 28 členských štátov EÚ. Členov platformy bude v ich činnosti podporovať generálny sekretariát Komisie. Členovia skupiny zainteresovaných strán boli vybratí prostredníctvom verejnej výzvy na predkladanie žiadostí. Komisia sa snažila nájsť vyvážené zastúpenie rozličných sektorov, záujmov, regiónov a pohlaví.

Program REFIT od svojho spustenia v roku 2012 priniesol podnikom výsledky v mnohých oblastiach. Zásluhou opatrení REFIT sme boli svedkami napr. zníženia poplatkov MSP na dodržiavanie súladu s právnymi predpismi v oblasti chemických látok až o 90 %, zavedenia nástrojov na elektronické obstarávanie, prostredníctvom ktorých sa dosiahli úspory až 20 % nákladov na obstarávanie, a rozličných výnimiek pre MSP z obzvlášť zaťažujúcich regulačných požiadaviek. Vo svojom pracovnom programe na rok 2016 Komisia identifikovala v rozličných oblastiach politiky 40 iniciatív REFIT.

Komisia 19. mája 2015 predložila svoj Program lepšej právnej regulácie, ktorého cieľom je zmeniť to, čo EÚ robí, ako aj spôsob, akým to robí. Európska únia a jej inštitúcie a právo sú tu na to, aby slúžili občanom a podnikom, ktorí na druhej strane musia mať príležitosť presvedčiť sa o tom vo svojom každodennom živote a fungovaní. Je našou povinnosťou obnoviť ich dôveru v naše schopnosti konať. Komisia pod vedením predsedu Junckera predstavuje nový začiatok. Našou prioritou je predkladať riešenia zásadných problémov, ktoré nemožno riešiť na úrovni jednotlivých členských štátov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …