Komisia spúšťa akčný plán na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

Európska komisia prijala akčný plán EÚ na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi v rámci EÚ a na posilnenie úlohy EÚ v celosvetovom boji proti týmto nezákonným aktivitám. Akčný plán predstavuje ambiciózny program, ktorým sa mobilizujú všetky nástroje EÚ v oblasti diplomacie, obchodu a rozvojovej spolupráce s cieľom zamedziť jednej z najvýnosnejších trestných činností na svete.

V posledných rokoch sme svedkami dramatického nárastu nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi. Odhaduje sa, že rukami organizovaných zločineckých skupín ročne prejde 8 až 20 miliárd EUR, čo sa vyrovná obchodovaniu s drogami, ľuďmi a zbraňami. Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi nielenže ohrozuje prežitie niektorých typických druhov, s ktorými sa typicky obchoduje, ale je tiež zdrojom korupcie, žiada si ľudské obete a pripravuje chudobnejšie komunity o veľmi potrebný príjem. Zároveň ohrozuje bezpečnosť v strednej Afrike, kde milície a teroristické skupiny čiastočne financujú svoju činnosť nezákonným obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi.

Akčný plán vypracoval spoločne hlavný tím, ktorému predsedali vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová a komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vellav úzkej spolupráci s komisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom a komisárom pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisom Avramopoulosom.

Federica Mogheriniová, podpredsedníčka Európskej komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, povedala: „Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi a pytliactvo zhoršujú bezpečnostnú situáciu a zvyšujú nestabilitu v mnohých krajinách a regiónoch. Môže byť zdrojom finančných prostriedkov pre ozbrojené skupiny a podporovať korupciu. Musíme budovať solídne partnerstvá s krajinami, ktoré sú súčasťou reťazca nezákonného obchodovania – miesto pôvodu, miesto určenia a tranzitný región. EÚ je pripravená spolupracovať so svojimi partnermi s cieľom zastaviť túto formu nezákonného obchodovania a podporiť zasiahnuté komunity.“

Karmenu Vella, komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, povedal: „Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi je významnou hrozbou pre našu udržateľnú budúcnosť a musíme s ním bojovať na viacerých frontoch. Pri tomto tempe dieťa narodené dnes bude svedkom vyhynutia posledných voľne žijúcich slonov a nosorožcov, kým dovŕši svoje 25. narodeniny. Nový akčný plán je výrazom nášho záväzku spojiť politickú vôľu s opatreniami na mieste a skoncovať s touto trestnou činnosťou.“

EÚ je miestom určenia, pôvodu a tranzitným regiónom pre nezákonné obchodovanie s ohrozenými druhmi, ktoré zahŕňa živé i mŕtve exempláre voľne žijúcich živočíchov a rastlín alebo časti výrobkov, ktoré sú z nich vyrobené. V roku 2014 bolo zabitých viac ako 20 000 slonov a 1 200 nosorožcov a po rokoch obnovy ich populácie opäť klesajú. Ako najväčší darca vo svete EÚ podporuje ochranárske úsilie v Afrike sumou 700 miliónov EUR na obdobie 2014 – 2020.

Viac..  Vlna obnovy: Zdvojnásobenie miery renovácie budov v záujme zníženia emisií a boja proti energetickej chudobe

Akčný plán obsahuje 32 opatrení, ktoré má vykonať EÚ a jej 28 členských štátov do roku 2020. Sústredí sa na tri priority.

  • Predchádzať nezákonnému obchodovaniu a znížiť ponuku výrobkov, ktoré sú predmetom nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, a dopyt po nich: napríklad do konca roka 2016 Komisia vypracuje usmernenia, ktorých cieľom je pozastaviť vývoz starých predmetov zo slonoviny z EÚ.
  • Zlepšiť uplatňovanie existujúcich pravidiel a účinnejšie bojovať proti organizovanej trestnej činnosti zintenzívnením spolupráce medzi príslušnými orgánmi presadzovania práva, ako je Europol.
  • Posilniť spoluprácu medzi krajinami pôvodu, cieľovými a tranzitnými krajinami vrátane strategickej finančnej podpory EÚ na boj proti nezákonnému obchodovaniu v krajinách pôvodu, pomoci pri budovaní kapacít na presadzovanie práva a poskytovania dlhodobých zdrojov príjmu pre vidiecke spoločenstvá žijúce v oblastiach bohatých na voľne žijúce druhy.

V Európskom programe v oblasti bezpečnosti predloženom v máji 2015 Komisia navrhla, aby sa zintenzívnil boj proti environmentálnym trestným činom a nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Akčný plán je súčasťou širšieho akčného plánu EÚ na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu, ktorý Komisia predložila vo februári 2016. Je tiež dôležitým príspevkom k dosahovaniu tzv. „Cieľa 15“ cieľov udržateľného rozvoja, ktorý sa venuje tejto problematike a ktorým je „prijať naliehavé opatrenia na zastavenie pytliactva a nezákonného obchodovania s chránenými druhmi rastlín a živočíchov a riešiť dopyt po výrobkoch, ktoré sú predmetom nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, ako aj ich ponuku“.

Akčný plán bude predložený členským štátom EÚ na schválenie v najbližších týždňoch.

Súvislosti

EÚ stojí na čele boja proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch, obhajuje prísne pravidlá podľa dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES), podporuje jeho uplatňovanie vo všetkých krajinách, ako aj ochranársku činnosť veľkého rozsahu.

Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi v rámci EÚ, ich dovoz do EÚ a vývoz z nej sú regulované prostredníctvom súboru nariadení o obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi, ktorými sa vykonávajú ustanovenia dohovoru CITES. Smernicami EÚ o ochrane prírody sa zakazuje predaj a preprava určitého počtu prísne chránených voľne žijúcich druhov v EÚ. Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi je takisto súčasťou smernice o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, v ktorej sa požaduje od členských štátov, aby ho považovali za trestný čin.

V roku 2014 konzultácia o prístupe EÚ k nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi preukázala silnú podporu pre vypracovanie akčného plánu EÚ. Európsky parlament prijal v januári 2014 rozsiahle uznesenie vyzývajúce na prijatie akčného plánu EÚ proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch a proti nezákonnému obchodovaniu s nimi.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa …