Európska komisia predstavuje štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA


Európska komisia vydala právne texty, ktorými sa zavedie štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ako aj oznámenie obsahujúce súhrn krokov, ktoré sa v posledných rokoch podnikli v záujme obnovy dôvery v transatlantickú výmenu údajov po tom, ako sa v roku 2013 na verejnosť dostali informácie o sledovaniach. Komisia v súlade s politickými usmerneniami predsedu Junckera i) dokončila reformu pravidiel EÚ o ochrane údajov, ktoré sa uplatňujú na všetky spoločnosti poskytujúce služby na trhu EÚ, ii) prerokovala zastrešujúcu dohodu medzi EÚ a USA, ktorou sa zabezpečujú vysoké štandardy v oblasti ochrany údajov pri prenose údajov cez Atlantik na účely presadzovania práva a iii) dosiahla obnovený a stabilný rámec výmeny komerčných údajov: štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Komisia zverejnila aj svoj návrh „rozhodnutia o primeranosti“, ako aj balík, ktorý bude predstavovať štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Jeho súčasťou sú zásady štítu na ochranu osobných údajov, ktoré musia spoločnosti dodržiavať, ako aj písomné záväzky vlády USA (budú uverejnené vo Federálnom registri USA) o presadzovaní tohto mechanizmu, vrátane zabezpečenia záruk a obmedzení týkajúcich sa prístupu k údajom verejnými orgánmi.

Podpredseda Ansip vyhlásil: „Teraz začíname štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA premieňať na skutočnosť. Obidve strany Atlantiku pracujú na tom, aby zabezpečili plnú ochranu osobných údajov občanov a aby sme boli pripravení na využívať možnosti digitálneho veku. Sú to práve obchodné spoločnosti, ktoré budú rámec vykonávať. Preto sme teraz v každodennom kontakte, aby sme zabezpečili, že bude pripravený čo možno najlepšie. S cieľom posilniť dôveru v online svet budeme v našom úsilí pokračovať v rámci EÚ i na celosvetovej úrovni. Dôvera je nevyhnutnosťou. Práve ona bude hnacou silou našej digitálnej budúcnosti.“

Komisárka Jourová vyhlásila: Ochrana osobných údajov je mojou prioritou v rámci EÚ aj na medzinárodnej úrovni. Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je pevným novým rámcom založeným na dôraznom presadzovaní a monitorovaní, jednoduchších prostriedkoch nápravy pre jednotlivcov a prvýkrát písomnom ubezpečení našich amerických partnerov, pokiaľ ide o obmedzenia a záruky týkajúce sa prístupu k údajom zo strany verejných orgánov z dôvodov národnej bezpečnosti. Okrem toho, keď prezident Obama teraz podpísal zákon o súdnej náprave („Judicial Redress Act“), ktorým sa občanom Európskej únie poskytuje možnosť uplatniť si svoje práva na ochranu údajov na amerických súdoch, čoskoro navrhneme podpísanie zastrešujúcej dohody medzi EÚ a USA s cieľom zabezpečiť záruky na prenos údajov na účely presadzovania práva. Tieto pevné záruky umožňujú, aby Európa a USA obnovili dôveru v transatlantickú výmenu údajov“.

Zistenie Komisie o primeranosti po jeho prijatí potvrdzuje, že záruky poskytnuté pri prenose údajov v rámci nového štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA sú rovnocenné s normami v oblasti ochrany údajov v EÚ. Nový rámec odráža požiadavky, ktoré Súdny dvor Európskej únie stanovil vo svojom rozsudku zo 6. októbra 2015. Orgány USA sa jednoznačne zaviazali k tomu, že sa štít na ochranu osobných údajov bude prísne presadzovať a že sa zabezpečí, aby národné bezpečnostné orgány nevykonávali náhodné ani masové sledovanie.

Zabezpečí sa to týmito prostriedkami:

–        prísne povinnosti pre spoločnosti a ich dôsledné presadzovanie: nový mechanizmus bude transparentný a bude obsahovať účinné mechanizmy dohľadu s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti dodržiavali svoje povinnosti, vrátane sankcií alebo vylúčenia zo systému, ak si svoje povinnosti neplnia. Súčasťou nových pravidiel sú aj sprísnené podmienky ďalšieho prenosu údajov ďalším partnerom zo strany spoločností, ktoré sa na mechanizme zúčastňujú,

Viac..  Ministri financií krajín EÚ odstránili poslednú prekážku prijatia eura v Chorvátsku

–        jasné záruky a povinnosti týkajúce sa transparentnosti v súvislosti s prístupom vlády USA k údajom: je to prvýkrát, keď vláda USA dala EÚ písomný prísľub úradu riaditeľa štátnej spravodajskej služby, že akýkoľvek prístup verejných orgánov k údajom na účely národnej bezpečnosti bude podliehať jasným obmedzeniam, zárukám a mechanizmom dohľadu, aby sa zabránilo všeobecného prístupu k osobným údajom. Minister zahraničných vecí USA John Kerry sa zaviazal, že sa pre Európanov zavedie možnosť nápravy v oblasti spravodajských informácií prostredníctvom funkcie ombudsmana pri ministerstve zahraničných vecí, ktorý bude nezávislý od štátnych bezpečnostných služieb. Ombudsman bude riešiť sťažnosti a žiadosti jednotlivcov, ktoré sa týkajú prístupu k osobným údajom na účely národnej bezpečnosti, a bude ich informovať o tom, či boli dodržané príslušné právne predpisy. Tieto písomné záväzky budú uverejnené vo Federálnom registri USA,

–        účinná ochrana práv občanov EÚ s niekoľkými možnosťami nápravy: sťažnosti musia spoločnosti vyriešiť do 45 dní. K dispozícii bude bezplatné alternatívne riešenie sporov. Občania EÚ sa môžu obrátiť aj na vlastný vnútroštátny orgán pre ochranu údajov, ktorý v spolupráci s Federálnou obchodnou komisiou zabezpečí prešetrenie a vyriešenie nevyriešených sťažností občanov EÚ. Ak sa prípad nevyrieši žiadnym z iných prostriedkov, poslednou možnosťou bude mechanizmus rozhodcovského konania zabezpečujúci vymáhateľné nápravné opatrenie. Okrem toho sa spoločnosti môžu zaviazať, že budú dodržiavať odporúčania európskych orgánov pre ochranu údajov. Pre spoločnosti, ktoré spracúvajú údaje týkajúce sa ľudských zdrojov, je to povinnosť,

–        spoločný ročný mechanizmus preskúmania: mechanizmus bude monitorovať fungovanie štítu na ochranu osobných údajov vrátane záväzkov a záruk, pokiaľ ide o prístup k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti. Preskúmanie budú vykonávať Európska komisia a ministerstvo obchodu USA, ktoré prizvú expertov zo spravodajských služieb USA a európskych orgánov pre ochranu osobných údajov. Komisia využije všetky ostatné dostupné zdroje informácií vrátane správ o transparentnosti od spoločností, pokiaľ ide o mieru prístupu k údajom požadovanú štátnou správou. Komisia takisto usporiada výročný samit so zainteresovanými mimovládnymi organizáciami a zainteresovanými stranami o ochrane osobných údajov s cieľom prediskutovať širší vývoj, pokiaľ ide o právne predpisy USA v oblasti ochrany súkromia a ich vplyv na Európanov. Na základe ročného preskúmania Komisia vydá verejnú správu pre Európsky parlament a Radu.

Ďalšie kroky

Pred prijatím konečného rozhodnutia kolégiom komisárov budú teraz prebiehať konzultácie s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov a orgány EÚ pre ochranu údajov (pracovná skupina zriadená podľa článku 29) poskytnú svoje stanovisko. USA medzitým vykonajú potrebné prípravy na zavedenie nového rámca, mechanizmov monitorovania a funkcie nového ombudsmana.

Komisia po prijatí zákona o súdnej náprave Kongresom Spojených štátov amerických, ktorý podpísal prezident Obama 24. februára, čoskoro navrhne podpísanie strešnej dohody. Rozhodnutie o uzavretí dohody by mala prijať Rada po udelení súhlasu Európskym parlamentom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …