Komisia koná podľa našich odporúčaní, ale mala by zlepšiť monitorovanie, tvrdia audítori


Európska komisia vykonala 89 % odporúčaní Európskeho dvora audítorov v plnej alebo prevažnej miere, ale jej monitorovanie prijatia následných opatrení je stále potrebné zlepšiť, ako sa uvádza v novej správe od audítorov. Dodržiavanie ich odporúčaní pomohlo zlepšiť finančné hospodárenie, tvrdia audítori, ale Komisia pri monitorovaní stále neposudzuje primeranosť prijatých opatrení, ani nezahŕňa čiastočne prijaté odporúčania.

Audítori kontrolovali prijímanie následných opatrení Komisiou týkajúce sa 44 odporúčaní z ôsmich najnovších auditov výkonnosti. Zistili, že Komisia vykonala 60 % odporúčaní v plnej miere, 29 % vykonala vo väčšine ohľadov, 8 % v niektorých ohľadoch a len 3 % odporúčaní neboli vykonané.

„Táto vysoká miera záujmu o naše odporúčania poukazuje na prínos našej práce pre občanov EÚ“, uviedol Kevin Cardiff, člen Dvora audítorov zodpovedný za správu. „Na to, aby bola Komisia ešte zodpovednejšia, však stále potrebuje mať lepší prehľad o tom, čo odporúčame a čo robí ona, aby prijala následné opatrenia.“

Podľa audítorov ich odporúčania viedli k zlepšeniam, pokiaľ ide o usmerňovanie a monitorovanie, kvalitu údajov a informácií o výkonnosti. Na trhu s mliekom napríklad zaznamenali, že produkcia mlieka v EÚ prostredníctvom postupnej deregulácie spojenej s dohľadom Komisie a súboru opatrení, ktoré mali členské štáty k dispozícii, bola lepšie zosúladená s dopytom a prispela k tomu, že nenastal návrat k dotovanej štrukturálnej nadprodukcii.

Ďalší príklad sa týkal odbornej prípravy úradníkov OSN a Komisie, ktorí riadia programy EÚ. Tí, ktorí pracujú v oblasti potravinovej bezpečnosti, sa teraz pravidelne školia v otázkach týkajúcich sa boja proti hladu. V súčasnosti sú dostupné aj informácie o nákladoch, ktoré vznikli nasmerovaním finančných zdrojov prostredníctvom organizácií OSN do oblastí postihnutých konfliktom, aby bolo možné lepšie zohľadniť nákladovú účinnosť.

Viac..  OP Integrovaná infraštruktúra vyčerpal zo zdrojov EÚ cez 3 miliardy eur, teda polovicu z alokácie

Audítori preskúmali, či monitorovanie spôsobu, akým Komisia konala podľa ich odporúčaní, bolo náležité. Zistili, že bolo spravidla spoľahlivé, ale stále vykazuje nedostatky, ako je nedostatok konkrétnych informácií o prijatých opatreniach, absencia primeraného dohľadu nad odporúčaniami alebo prijatia následných opatrení na základe odporúčaní, keď za vykonanie opatrení zodpovedajú členské štáty, a nedostatočné následné monitorovanie a revízia čiastočne vykonaných odporúčaní. Zistili, že tretina odporúčaní, ktoré Komisia považovala za úplne vykonané, boli v skutočnosti vykonané len čiastočne.

Vzhľadom na zistené nedostatky a predchádzajúce uznanie potreby Komisie uskutočniť zlepšenia audítori odporúčajú, aby Komisia zosúladila svoje postupy s príslušnými štandardmi vnútornej kontroly. Konkrétne by mala:

• vysvetliť a zdokumentovať stav opatrení prijatých na základe odporúčaní;

• preskúmať opatrenia členských štátov a agentúr pri riešení odporúčaní;

• vo väčšej miere predkladať správy o opatreniach prijatých na riešenie odporúčaní vo výročných správach o činnosti;

• preveriť odporúčania, ktoré Európsky dvor audítorov (EDA) posúdil ako čiastočne vykonané, aby bol doložený ich skutočný stav.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia poskytne podporu Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe

Európska komisia schválila viacročnú podporu pre Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) …