Európska komisia chce viac transparentnú a zodpovednú Európsku úniu


Komisia začína realizovať konzultáciu o registri transparentnosti a vyzýva zainteresované stany, aby vyjadrili svoje názory na budúci povinný systém pre všetky inštitúcie EÚ.

Komisia 1. marca vyhlásila verejnú konzultáciu, ktorá bude trvať 12 týždňov a ktorej cieľom bude získať názory na súčasný režim registrácie zástupcov záujmových skupín, ktorí sa usilujú ovplyvňovať činnosť inštitúcií EÚ, ako aj názory na budúci vývoj tohto režimu smerom k systému povinnej registrácie lobistov, ktorý by sa vzťahoval na Európsky parlament a Radu Európskej únie, ako aj na Komisiu.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Táto Komisia mení náš spôsob práce smerom k posilneniu konzultácie so zainteresovanými stranami a smerom k otvorenému informovaniu o tom, s kým sa stretávame a prečo. Musíme ísť ešte za tento rámec a vytvoriť povinný register, ktorý sa bude vzťahovať na všetky tri inštitúcie a zabezpečí úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o lobistov, ktorí sa usilujú ovplyvniť tvorbu politiky EÚ. Aby sme získali pomoc, ktorá zaistí, že tento návrh bude náležite slúžiť tomuto účelu, dúfame, že nám bude doručených čo možno najviac odpovedí od občanov a zainteresovaných strán v rámci celej Európy, ktoré budú obsahovať vyjadrenia o tom, ako funguje súčasný systém a akým smerom by sa mal vyvíjať. Viac transparentná a zodpovedná Európska únia je Úniou, ktorá svojim občanom ponúkne lepšie výsledky.“

Komisia navrhla konzultáciu, ktorá sa skladá z dvoch častí umožňujúcich prijatie podnetov od širokej škály zainteresovaných strán, občianskej spoločnosti a občanov. Prvá časť tejto konzultácie si nevyžaduje podrobné znalosti súčasného registra transparentnosti a umožňuje laikom odpovedať na otázky týkajúce sa zásad a rozsahu pôsobnosti. Druhá časť je vlastne výzvou určenou tým, ktorí súčasný systém využívajú, aby poskytli názory na jeho praktické fungovanie. Konzultačné dokumenty sú k dispozícii vo všetkých jazykoch členských štátov s cieľom podnietiť širokú odozvu. Konzultácia sa skončí v utorok 24. mája.

Nový systém, ktorý Komisia zamýšľa predložiť ako návrh medziinštitucionálnej dohody, by išiel nad rámec súčasného registra, ktorý Európsky parlament a Komisia spravujú spoločne, ale ktorý nie je povinný a nevzťahuje sa na Radu. Vlastné interné reformy Komisie (pozri nižšie) spôsobili prudký nárast zápisov do registra transparentnosti: k 1. marcu je v súčasnom registri transparentnosti 9286 zápisov, čo predstavuje nárast oproti situácii k 31. októbru 2014 (7020 záznamov) – oproti obdobiu predtým, než začala pôsobiť súčasná Komisia, ktorá prijala a uplatnila rad interných reforiem. Komisia verí, že spolupráca so spoluzákonodarcami v Európskom parlamente a Rade je dôležitým prostriedkom na zabezpečenie toho, aby občania mali úplný prehľad o tom, ktorí zástupcovia sa usilujú o ovplyvnenie legislatívneho procesu. Verejná konzultácia bude slúžiť ako podklad pre návrh, ktorý Komisia predloží neskôr v tomto roku.

Súvislosti:

Komisia na podporu väčšej transparentnosti už vykonala dôležité reformy jej vlastných vnútorných pravidiel. V rámci pracovných postupovJunckerovej Komisie sa uvádza pravidlo, podľa ktorého sa komisári už viac nebudú stretávať s organizáciami, ktoré nie sú zapísané v registri transparentnosti. V súlade s iniciatívou za transparentnosť, ktorá sa začala v novembri 2014, musia byť všetky stretnutia medzi zástupcami záujmových skupín a komisármi, členmi ich kabinetov a generálnymi riaditeľmi Komisie uverejnené do dvoch týždňov po ich uskutočnení.

Viac..  Ivan Štefanec: Únia ide s dobou, zavedie digitálne euro

V prvom roku Komisia uverejnila informácie o viac ako 6 000 stretnutiach (približne 5 500 stretnutiach s komisármi a členmi kabinetov a 600 stretnutiach s generálnymi riaditeľmi). Zavedenie tohto nového systému skutočne viedlo k tomu, že zápisy do registra transparentnosti predstavujú požiadavku, ktorú musí povinne splniť každý, kto sa chce stretnúť s najvyššími tvorcami politiky a úradníkmi.

V politických usmerneniach predsedu Junckera a v pracovnom programe Komisie na rok 2016 je uvedený záväzok, že Komisia predloží návrhy týkajúce sa nového povinného registra transparentnosti vzťahujúceho sa na všetky inštitúcie EÚ. Komisia verí, že občania majú právo vedieť, kto sa v rámci legislatívneho procesu snaží ovplyvniť Európsky parlament, Radu a Komisiu.

Plánované zmeny registra transparentnosti sú súčasťou širšieho záväzku reformovať tvorbu politiky EÚ. Komisia sa vo svojom programe lepšej právnej regulácie, ktorý predložila v máji 2015, zaviazala, že verejnosti umožní vykonávať väčšiu kontrolu jej procesu tvorby politiky a dá jej priestor na poskytnutie spätnej väzby k tomuto procesu. Už boli vytvorené nové mechanizmy spätnej väzby od zainteresovaných strán, čím sa umožnilo poskytovať Komisii názory už od úplného začiatku prípravy iniciatívy na základe plánov a úvodných posúdení vplyvu, ako aj po prijatí návrhu Komisiou, aby sa táto spätná väzba mohla využiť v rámci legislatívneho procesu v Parlamente a Rade.

Zainteresované strany majú k dispozícii aj nástroje, ktoré im umožňujú predkladať pripomienky k existujúcej legislatíve v rámci programu REFIT. Webová stránka Obmedzme záťaž – vyjadrite sa! je už funkčná a umožňuje občanom poskytovať spätnú väzbu o existujúcich právnych predpisoch EÚ. Doručené príspevky budú slúžiť ako podklady pre činnosť platformy REFIT, ktorá Komisii radí v oblastiach právnych predpisov, v prípade ktorých by sa mohla vykonať revízia s cieľom zefektívniť právne predpisy EÚ a zabezpečiť ich lepšiu účinnosť.

Komisia takisto prijala v novembri 2014 oznámenie komisárky Cecilie Malmströmovej, v ktorom sa uvádza, v akom objeme bude transparentnosť v rámci rokovaní o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) vyššia. Komisia prikladá zásadný význam tomu, aby sa zabezpečilo, že verejnosť bude mať presné a úplné informácie o zámeroch, ktoré EÚ pri rokovaniach sleduje.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …