Turecko je o krok bližšie k oslobodeniu od víz

Komisia prijala druhú správu o pokroku, ktorý Turecko dosiahlo pri plnení požiadaviek plánu liberalizácie vízového režimu; sú v nej zdôraznené kroky, ktoré Turecko urobilo od poslednej správy vydanej v októbri 2014. Na samite EÚ a Turecka 29. novembra 2015 sa Turecko zaviazalo zrýchliť plnenie plánu, a to aj prípravou na uplatňovanie všetkých ustanovení readmisnej dohody medzi EÚ a Tureckom, s cieľom dokončiť liberalizáciu víz do októbra 2016, ak sa dovtedy dosiahnu všetky stanovené ciele. Komisia v dnešnej správe oceňuje novú úroveň angažovanosti a odhodlania, ktorú preukazujú turecké orgány.

Komisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopoulos si všimol niekoľko dôležitých krokov vpred a podporil ďalšie zrýchľovanie reformného procesu: „Chválim Turecko za jeho úsilie. Hoci sa ocitlo v prvej línii sýrskej utečeneckej krízy, po samite EÚ a Turecka ukázali turecké orgány nové odhodlanie viesť dialóg o vízovej liberalizácii. Verím tomu, že krajina urýchlene zavedie prioritné opatrenia stanovené v dnešnej správe a že budeme môcť ďalej spolupracovať na plnení podmienok vízovej liberalizácie. Komisia bude Turecku naďalej k plnej dispozícii pri realizácii plánu.“

V správe sa uvádza, že Turecko zrýchlilo reformný proces s cieľom splniť požiadavky plánu najmä po samite EÚ – Turecko, ktorý sa uskutočnil 29. novembra 2015. Turecko poskytuje útočisko a pomoc 2,5 miliónom utečencom zo Sýrie. Nedávno im umožnilo vstup na pracovný trh, čo pravdepodobne zjednoduší ich začlenenie do spoločnosti a zvýši ich sebestačnosť. Turecko takisto prijalo dôležité opatrenia na sprístupnenie verejných služieb utečencom vrátane vzdelávania detí. Zároveň začalo zavádzať prísnejšie vízové a prijímacie pravidlá voči občanom krajín, z ktorých plynie do Turecka významný počet ilegálnych migrantov pokračujúcich do EÚ. Okrem toho turecké orgány ďalej posilňujú celkové kapacity dozoru a riadenia hraníc.

Zároveň sa v správe vymenúvajú opatrenia, ktoré má Turecko prijať, aby splnilo všetky požiadavky plánu. Okrem iného musí krajina v súlade s normami platnými v EÚ začať vydávať pasy, ktoré zahŕňajú odtlačky prstov držiteľov. Turecké orgány tu majú nesmierne náročnú úlohu. No je nevyhnutné a naliehavé, aby turecké orgány pokračovali v komplexnom riešení rôznych aspektov nelegálnej migrácie.

Správa vyzýva Turecko, aby zredukovalo meškanie azylových postupov, aby zintenzívnilo spoluprácu so všetkými členskými štátmi, s ktorými má spoločné hranice, a to najmä v oblasti spätného prijímania a v policajných a justičných veciach, a aby zvýšilo úroveň boja proti korupcii a organizovanému zločinu. V pláne sú aj ďalšie nevyhnutné kroky, a to prijatie právnych predpisov o ochrane osobných údajov, ktoré sú v súlade s normami EÚ, uzavretie dohôd o spolupráci s Europolom a Eurojustom, a v neposlednom rade prijatie komplexných opatrení na zjednodušenie začlenenia rómskeho obyvateľstva do spoločnosti. V správe sa zdôrazňuje, že Turecko by malo zosúladiť svoje právne predpisy o terorizme s normami Rady Európy, ako aj schváliť a previesť do svojho právneho poriadku niekoľko medzinárodných dohovorov.

Viac..  I. Brocková: Je v životnom záujme EÚ mať Afriku ako silného a stabilného partnera

Súvislosti

Po podpise readmisnej dohody medzi Európskou úniou a Tureckom 16. decembra 2013 EÚ začala dialóg s Tureckom o vízovej liberalizácii. Dialóg vychádza z plánu, ktorého cieľom je bezvízový styk s Tureckom. Sú v ňom stanovené požiadavky, ktoré Turecko musí splniť, aby Komisia mohla navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade zmenu nariadenia (ES) č. 539/2001, ktorá by tureckým občanom umožnila bezvízové 90-dňové pracovné, turistické alebo rodinné pobyty v rámci 180-dňových období v schengenskom priestore.

V pláne je stanovených 72 požiadaviek, ktoré sú rozdelené do piatich tematických skupín: bezpečnosť dokumentov, riadenie migrácie, verejný poriadok a bezpečnosť, základné práva a spätné prijímanie nelegálnych migrantov.

Prvú správu o pokroku Turecka pri plnení požiadaviek plánu vízovej liberalizácie prijala Komisia 20. októbra 2014. V nej posúdila mieru plnenia jednotlivých požiadaviek a poskytla odporučenia, ako v každej z nich dosiahnuť ďalší pokrok.

Na samite EÚ – Turecko 29. novembra 2015 EÚ privítala záväzok Turecka, že zrýchli plnenie plánu vo vzťahu ku každému z dotknutých členských štátov. V spoločnej deklarácii dohodnutej na samite sa od Európskej komisie požadovalo, aby druhú správu o plnení plánu predložila začiatkom marca 2016. Obe strany súhlasili, že readmisná dohoda medzi EÚ a Tureckom nadobudne platnosť v júni 2016, pričom sa predpokladá uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa občanov tretích krajín, aby Komisia mohla predstaviť svoju tretiu správu o pokroku na jeseň 2016 tak, že po splnení všetkých podmienok plánu sa do októbra 2016 dokončí proces vízovej liberalizácie a tureckí občania nebudú viazaní vízovou povinnosťou v schengenskom priestore.

Zvýšená mobilita občanov v bezpečnom, dobre riadenom prostredí je jedným z hlavných cieľov Európskej únie a jej vzťahov s partnerskými krajinami. EÚ sa tento cieľ snaží dosiahnuť cez dialógy o vízovej liberalizácii, a to najmä so susednými a kandidátskymi, ktoré prejavia záujem.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …