Valdis Dombrovskis
Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union 2016 - Source : EP.

Komisia otvára verejnú konzultáciu o európskom pilieri sociálnych práv

Európska komisia predstavuje prvý predbežný návrh európskeho piliera sociálnych práv, ktorého zriadenie oznámil predseda Komisie Juncker v septembri minulého roka, a otvára rozsiahlu verejnú konzultáciu.

Európska komisia predstavuje prvý predbežný návrh európskeho piliera sociálnych práv, ktorý oznámil predseda Komisie Juncker v septembri minulého roka, a otvára rozsiahlu verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory a spätnú väzbu od ostatných európskych inštitúcií, národných orgánov a parlamentov, sociálnych partnerov, zainteresovaných strán, občianskej spoločnosti, odborníkov z akademickej obce a občanov. Táto iniciatíva sa zameriava na eurozónu, pričom ostatné členské štáty EÚ majú možnosť sa k nej pripojiť, ak si to želajú. Online konzultácia bude prebiehať do konca roka 2016.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol: „Európa stále čelí problémom vyplývajúcim z finančnej krízy a krízy štátneho dlhu: chudoba, sociálne vylúčenie, nerovnosť a vysoká nezamestnanosť. Zároveň potrebujeme aktualizovať sociálnu agendu a naše sociálne acquis, aby zodpovedali hospodárskemu a sociálnemu vývoju v 21. storočí. Ide o zložitú úlohu, ktorá si vyžaduje rozsiahly konzultačný proces s cieľom zaručiť, aby sa zohľadnili všetky názory. Pilier sociálnych práv je súčasťou nášho úsilia o posilnenie hospodárskej a menovej únie a je zameraný na eurozónu. Zabezpečíme však, aby aj členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, boli plne zapojené do konzultačného procesu a aby sa mohli do tejto iniciatívy zapojiť, ak si to želajú.“

Marianne Thyssenová, komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla: „Najväčšou výzvou 21. storočia je meniaci sa svet práce. Globalizácia spolu s digitálnou revolúciou a nástupom nových obchodných modelov majú bezprecedentný vplyv na náš spôsob práce. Musíme byť pripravení na to, aby sme mohli predvídať tieto trendy a vývoj a aby sme ich vedeli ovplyvniť. Musíme si položiť základné otázky: zodpovedajú politiky Európskej únie a jednotlivých členských štátov v sociálnej oblasti v širokom zmysle slova vývoju v 21. storočí? Ako môžeme zabezpečiť, aby európsky sociálny model obstál v budúcnosti? Konzultácia, ktorú dnes otvárame, predstavuje prvý krok na ceste k vybudovaniu európskeho piliera sociálnych práv“.

Európsky pilier sociálnych práv stanoví niekoľko kľúčových zásad s cieľom podporiť dobre fungujúce a spravodlivé trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia.

Viac..  Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Skúsenosti z posledných pätnástich rokov ukázali, že pretrvávajúce nerovnováhy v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môžu ohroziť stabilitu eurozóny ako celku. Ako sa uvádza v správe piatich predsedov „Dobudovanie európskej hospodárskej a menovej únie“, je potrebné klásť silnejší dôraz na výkonnosť v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí ako súčasť širšieho procesu vzostupnej konvergencie smerom k odolnejším hospodárskym štruktúram v rámci eurozóny.

Ďalšie kroky

Cieľom konzultácií, ktoré sa začali dnes, je posúdiť súčasné sociálne acquis EÚ, preskúmať nové trendy v pracovných modeloch a spoločnosti s cieľom zhromaždiť názory a spätnú väzbu na zásady vymedzené v predbežnom návrhu piliera. Výsledky konzultácie prispejú k zaverečnému návrhu piliera a pomôžu určiť rozsah budúcich opatrení tam, kde to bude potrebné. Konzultácia bude prebiehať do 31. decembra 2016 a konsolidované znenie európskeho piliera sociálnych práv by sa malo predložiť začiatkom roku 2017.

Po prijatí by sa pilier mal stať referenčným rámcom na posudzovanie výkonnosti zúčastnených členských štátov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a na podporu reforiem na vnútroštátnej úrovni. Konkrétnejšie by mal slúžil ako usmernenie pre obnovenú konvergenciu v eurozóne.

Súvislosti

Predseda Komisie Juncker oznámil zriadenie európskeho piliera sociálnych práv počas svojho prejavu o stave Únie 9. septembra 2015: Musíme zintenzívniť snahu o vybudovanie spravodlivého a skutočne celoeurópskeho trhu práce. (…) V rámci tohto úsilia budem presadzovať vytvorenie európskeho piliera sociálnych práv, ktorý by zohľadňoval meniacu sa realitu európskej spoločnosti a sveta práce a ktorý by slúžil ako usmernenie pre obnovenú konvergenciu v eurozóne. Európsky pilier sociálnych práv by mal dopĺňať to, čo sme už spoločne dosiahli v oblasti ochrany pracovníkov v EÚ. Očakávam, že sociálni partneri budú v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu. Som presvedčený, že robíme dobre, ak túto iniciatívu začíname v eurozóne, pričom ostatné členské štáty EÚ majú možnosť sa k nej pripojiť, ak si to želajú.“

Dňa 27. januára 2016 kolégium komisárov uskutočnilo prvú orientačnú diskusiu o pilieri. V prezentácii po skončení diskusie podpredseda Komisie Dombrovskis a komisárka Thyssenová načrtli prvé obrysy európskeho piliera sociálnych práv a vyjadrili úmysel začať rozsiahlu konzultáciu o tejto otázke.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa …