Nerovnováhy existujú v menšom počte členských štátov EÚ ako v minulom roku


Pokročili aj vo vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny z minulého roka, hoci v jednotlivých krajinách a oblastiach politiky sa úroveň pokroku líši. Toto úsilie je kľúčové pri posilňovaní oživenia a upevňovaní konvergencie v Európe. Odráža sa v ňom aj zameranie európskeho semestra na: opätovné naštartovanie investícií, uskutočňovanie štrukturálnych reforiem a vykonávanie zodpovedných fiškálnych politík.

Komisia v novembri minulého roku rozhodla, že 18 členských štátov by malo byť predmetom hĺbkových preskúmaní, aby sa posúdilo, či v nich existujú makroekonomické nerovnováhy, a ak áno, aké závažné tieto nerovnováhy sú. Komisia skonštatovala, že v šiestich z nich nerovnováhy v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe neexistujú. V dvanástich z nich existujú buď nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy.

Podpredseda Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za euro a sociálny dialóg, uviedol: „V hospodárstve EÚ aj naďalej napreduje oživenie a mnohé členské štáty dosiahli pokrok pri riešení štrukturálnych problémov svojich hospodárstiev. Nerovnováhy existujú v menšom počte členských štátov ako v minulom roku. Problémy však stále pretrvávajú a predstavujú slabé miesta v hospodárstvach viacerých krajín. Je potrebné zintenzívniť štrukturálne reformy, aby boli naše hospodárstva konkurencieschopnejšie. Členské štáty musia pokračovať vo svojom úsilí, pokiaľ ide o zníženie vysokého verejného a súkromného dlhu, riešenie nedostatkov na trhu práce, zabezpečenie udržateľnosti sociálnych systémov, zlepšenie podnikateľského prostredia a iné oblasti.“

Komisárka Marianne Thyssenová, zodpovedná za zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla:Aj keď je situácia v každej krajine iná, členské štáty celkovo dosahujú pokrok v oblasti opätovného návratu nezamestnaných ľudí na trh práce, a to vrátane mladých ľudí. Európsky semester je naďalej motorom reformného úsilia v členských štátoch v snahe dostať ľudí späť do práce.“

Komisár Pierre Moscovici, ktorý je zodpovedný za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, uviedol: „Dnes je zrejmé, že v tých krajinách, ktoré boli najrýchlejšie a najdôkladnejšie v uskutočňovaní reforiem svojich hospodárstiev, je cítiť pozitívne výsledky tohto úsilia. Iné krajiny musia pridať, ak majú pre svojich občanov vytvoriť viac pracovných príležitostí a zvýšiť rast. Predložili sme podrobnú analýzu výziev, ktorým čelí každá krajina, a radi ich prediskutujeme so zástupcami vnútroštátnych orgánov v záujme poskytnutia podpory pri prijímaní potrebných reforiem.“

Ako sa predpokladalo v októbri 2015 v oznámení „Na ceste k dobudovaniu úplnej hospodárskej a menovej únie“, Komisia zabezpečila, aby bolo vykonávanie postupu pri makroekonomickej nerovnováhe jasnejšie a transparentnejšie, a to na základe zníženia počtu kategórií nerovnováh zo šiestich na štyri: žiadne nerovnováhy, nerovnováhy, nadmerné nerovnováhy a nadmerné nerovnováhy, pre ktoré existujú nápravné opatrenia (postup pri nadmernej nerovnováhe).

Odteraz budú všetky členské štáty, v ktorých sa zistí existencia nerovnováh alebo nadmerných nerovnováh, podliehať osobitnému monitorovaniu prispôsobenému stupňu a povahe nerovnováh. Tým sa zlepší dohľad nad reakciou členských štátov v príslušnej oblasti politiky na základe zintenzívneného dialógu s vnútroštátnymi orgánmi, misií, ako aj na základe správ o pokroku. Graf v prílohe zobrazuje kategórie od roku 2016.

Viac..  Remišová podpísala schválenie novej Partnerskej dohody. Znamená to takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov 

Zistilo sa, že v Bulharsku, Chorvátsku, vo Francúzsku, v Taliansku a Portugalsku existujú nadmerné nerovnováhy.

Ďalej sa zistilo, že vo Fínsku, v Nemecku, Írsku, Holandsku, Španielsku, vo Švédsku a v Slovinsku existujú nerovnováhy.

Usúdilo sa, že v Rakúsku a Estónsku, ktoré boli tento rok prvýkrát predmetom hĺbkového preskúmania, nerovnováhy neexistujú. Zistilo sa, že v Belgicku, Maďarsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve neexistujú nerovnováhy.

Ďalšie kroky

Očakáva sa diskusia v Rade o zisteniach Komisie vyplývajúcich z uskutočnených hĺbkových preskúmaní hospodárstiev 18 členských štátov.

V marci a apríli Komisia zorganizuje ďalšie bilaterálne stretnutia s členskými štátmi. Bude to príležitosť diskutovať o správach o jednotlivých krajinách so zástupcami vnútroštátnych orgánov.

Očakáva sa, že v apríli členské štáty predložia svoje národné programy reforiem a programy stability (pre krajiny eurozóny) alebo konvergenčné programy (pre krajiny mimo eurozóny).

Na základe týchto všetkých zdrojov Komisia na jar predloží svoje návrhy nového súboru odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom riešiť kľúčové výzvy. Odporúčania budú obsahovať aj fiškálne usmernenia a budú vychádzať z jarnej prognózy Komisie, ktorej súčasťou budú aj konečné rozpočtové údaje za rok 2015 overené Eurostatom.

Na Grécko a Cyprus, kde v súčasnosti prebiehajú programy podpory stability, sa dnešný balík nevzťahuje.

Súvislosti

Skoré uverejňovanie týchto správ o jednotlivých krajinách je súčasťou snáh o zjednodušenie a posilnenie európskeho semestra v súlade so správou piatich predsedov a s krokmi oznámenými Komisiou na dobudovanie hospodárskej a menovej únie. S niektorými z týchto opatrení sa začalo minulý rok a v tejto praxi sa pokračuje aj tento rok, aby sa umožnil skutočný dialóg o európskych prioritách vrátane výziev, ktorým čelí eurozóna, hneď na začiatku európskeho semestra a aby sa potom poskytlo viac času na dialóg s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach na zamyslenie sa nad ich prioritami. V týchto správach sa odráža aj väčší dôraz na zamestnanosť a sociálne aspekty, ktoré Komisia zavádza do európskeho semestra.

1

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …