Nerovnováhy existujú v menšom počte členských štátov EÚ ako v minulom roku

Pokročili aj vo vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny z minulého roka, hoci v jednotlivých krajinách a oblastiach politiky sa úroveň pokroku líši. Toto úsilie je kľúčové pri posilňovaní oživenia a upevňovaní konvergencie v Európe. Odráža sa v ňom aj zameranie európskeho semestra na: opätovné naštartovanie investícií, uskutočňovanie štrukturálnych reforiem a vykonávanie zodpovedných fiškálnych politík.

Komisia v novembri minulého roku rozhodla, že 18 členských štátov by malo byť predmetom hĺbkových preskúmaní, aby sa posúdilo, či v nich existujú makroekonomické nerovnováhy, a ak áno, aké závažné tieto nerovnováhy sú. Komisia skonštatovala, že v šiestich z nich nerovnováhy v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe neexistujú. V dvanástich z nich existujú buď nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy.

Podpredseda Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za euro a sociálny dialóg, uviedol: „V hospodárstve EÚ aj naďalej napreduje oživenie a mnohé členské štáty dosiahli pokrok pri riešení štrukturálnych problémov svojich hospodárstiev. Nerovnováhy existujú v menšom počte členských štátov ako v minulom roku. Problémy však stále pretrvávajú a predstavujú slabé miesta v hospodárstvach viacerých krajín. Je potrebné zintenzívniť štrukturálne reformy, aby boli naše hospodárstva konkurencieschopnejšie. Členské štáty musia pokračovať vo svojom úsilí, pokiaľ ide o zníženie vysokého verejného a súkromného dlhu, riešenie nedostatkov na trhu práce, zabezpečenie udržateľnosti sociálnych systémov, zlepšenie podnikateľského prostredia a iné oblasti.“

Komisárka Marianne Thyssenová, zodpovedná za zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla:Aj keď je situácia v každej krajine iná, členské štáty celkovo dosahujú pokrok v oblasti opätovného návratu nezamestnaných ľudí na trh práce, a to vrátane mladých ľudí. Európsky semester je naďalej motorom reformného úsilia v členských štátoch v snahe dostať ľudí späť do práce.“

Komisár Pierre Moscovici, ktorý je zodpovedný za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, uviedol: „Dnes je zrejmé, že v tých krajinách, ktoré boli najrýchlejšie a najdôkladnejšie v uskutočňovaní reforiem svojich hospodárstiev, je cítiť pozitívne výsledky tohto úsilia. Iné krajiny musia pridať, ak majú pre svojich občanov vytvoriť viac pracovných príležitostí a zvýšiť rast. Predložili sme podrobnú analýzu výziev, ktorým čelí každá krajina, a radi ich prediskutujeme so zástupcami vnútroštátnych orgánov v záujme poskytnutia podpory pri prijímaní potrebných reforiem.“

Ako sa predpokladalo v októbri 2015 v oznámení „Na ceste k dobudovaniu úplnej hospodárskej a menovej únie“, Komisia zabezpečila, aby bolo vykonávanie postupu pri makroekonomickej nerovnováhe jasnejšie a transparentnejšie, a to na základe zníženia počtu kategórií nerovnováh zo šiestich na štyri: žiadne nerovnováhy, nerovnováhy, nadmerné nerovnováhy a nadmerné nerovnováhy, pre ktoré existujú nápravné opatrenia (postup pri nadmernej nerovnováhe).

Odteraz budú všetky členské štáty, v ktorých sa zistí existencia nerovnováh alebo nadmerných nerovnováh, podliehať osobitnému monitorovaniu prispôsobenému stupňu a povahe nerovnováh. Tým sa zlepší dohľad nad reakciou členských štátov v príslušnej oblasti politiky na základe zintenzívneného dialógu s vnútroštátnymi orgánmi, misií, ako aj na základe správ o pokroku. Graf v prílohe zobrazuje kategórie od roku 2016.

Viac..  EK ide tvrdšie do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Zistilo sa, že v Bulharsku, Chorvátsku, vo Francúzsku, v Taliansku a Portugalsku existujú nadmerné nerovnováhy.

Ďalej sa zistilo, že vo Fínsku, v Nemecku, Írsku, Holandsku, Španielsku, vo Švédsku a v Slovinsku existujú nerovnováhy.

Usúdilo sa, že v Rakúsku a Estónsku, ktoré boli tento rok prvýkrát predmetom hĺbkového preskúmania, nerovnováhy neexistujú. Zistilo sa, že v Belgicku, Maďarsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve neexistujú nerovnováhy.

Ďalšie kroky

Očakáva sa diskusia v Rade o zisteniach Komisie vyplývajúcich z uskutočnených hĺbkových preskúmaní hospodárstiev 18 členských štátov.

V marci a apríli Komisia zorganizuje ďalšie bilaterálne stretnutia s členskými štátmi. Bude to príležitosť diskutovať o správach o jednotlivých krajinách so zástupcami vnútroštátnych orgánov.

Očakáva sa, že v apríli členské štáty predložia svoje národné programy reforiem a programy stability (pre krajiny eurozóny) alebo konvergenčné programy (pre krajiny mimo eurozóny).

Na základe týchto všetkých zdrojov Komisia na jar predloží svoje návrhy nového súboru odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom riešiť kľúčové výzvy. Odporúčania budú obsahovať aj fiškálne usmernenia a budú vychádzať z jarnej prognózy Komisie, ktorej súčasťou budú aj konečné rozpočtové údaje za rok 2015 overené Eurostatom.

Na Grécko a Cyprus, kde v súčasnosti prebiehajú programy podpory stability, sa dnešný balík nevzťahuje.

Súvislosti

Skoré uverejňovanie týchto správ o jednotlivých krajinách je súčasťou snáh o zjednodušenie a posilnenie európskeho semestra v súlade so správou piatich predsedov a s krokmi oznámenými Komisiou na dobudovanie hospodárskej a menovej únie. S niektorými z týchto opatrení sa začalo minulý rok a v tejto praxi sa pokračuje aj tento rok, aby sa umožnil skutočný dialóg o európskych prioritách vrátane výziev, ktorým čelí eurozóna, hneď na začiatku európskeho semestra a aby sa potom poskytlo viac času na dialóg s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach na zamyslenie sa nad ich prioritami. V týchto správach sa odráža aj väčší dôraz na zamestnanosť a sociálne aspekty, ktoré Komisia zavádza do európskeho semestra.

1

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …