„Európska komisia musí byť smelšia“, hovoria audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by Európska komisia mala byť smelšia pri podporovaní podnikov a spotrebiteľov v EÚ, ktorí si stále nemôžu kúpiť alebo predať cezhraničné služby tak ľahko, ako by to malo byť možné. Hoci je jednotný trh s tovarom dobre rozvinutý, vo všeobecnosti sa zastáva názor, že trh so službami stále nedosiahol svoj plný potenciál. Smernica o službách mala zvýšiť transparentnosť a uľahčiť podnikom a spotrebiteľom nakupovať a predávať. Niekoľko rokov po lehote na jej zavedenie však prekážky stále zostávajú.

Smernica o službách sa týka činností, ktoré predstavujú približne 46 % HDP EÚ, a mala odstrániť prekážky cezhraničnému obchodu v oblasti služieb. Transpozičná lehota bola stanovená na rok 2009, ale podľa správy Komisie z roku 2013 Európa ešte stále nedosiahla svoje ambície plne liberalizovať obchod v tejto oblasti.

„Európska komisia sa nestará o záujmy európskych spotrebiteľov a poskytovateľov služieb tak dobre, ako by sa mala“, povedal Neven Mates, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Zdráha sa viesť súdne konania, čiastočne z dôvodu dĺžky súdnych konaní, ale aj pre nedostatočnú dôveru v právne predpisy“.

Audítori navštívili sedem členských štátov: Portugalsko, Holandsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Nemecko a Slovensko. Zistili, že:

  • Komisia pomáhala s transpozíciou smernice do vnútroštátnych právnych predpisov a monitorovala ju, ale väčšina členských štátov ju netransponovala včas napriek „trojročnej“ lehote, • proces vzájomných hodnotení a kontroly výkonnosti preukázali, že pretrváva značný počet prekážok. To viedlo k ďalším legislatívnym návrhom, ale Komisia mohla využiť výsledky lepšie,
  • odporúčania pre jednotlivé krajiny mali obmedzený úspech,
  • Komisia a členské štáty nezačali zostavovať štatistiky o obchode v službách, ktorých sa týka smernica,
  • zriadenie miest jednotného kontaktu sa oneskorilo a ich kvalita v členských štátoch bola 2 rôzna. Informácie sa stále ťažko hľadali a informovanosť podnikov zostala nízka,
  • opatrenia, napríklad SOLVIT a EU Pilot, nezabezpečili rýchle výsledky, ktoré požadujú podniky aj príjemcovia služieb,
  • chýbajúca transparentnosť postupov EU Pilot pri riešení problémov súvisiacich so smernicou o službách nepomohla pri stanovení spoločných právnych postupov a informovanosti verejnosti v tejto oblasti, pretože odôvodnené stanoviská po ukončení konaní o nesplnení povinnosti sa neuverejňovali,
  • Komisia využila konania o nesplnení povinnosti zriedka a len jeden prípad postúpila Európskemu súdnemu dvoru.
Viac..  M. Hojsík hovorí o otvorení hraníc z Českom. Informoval o tom český minister vnútra

Podľa údajov, ktoré poskytla Komisia, priemerné trvanie konaní o nesplnení povinnosti, ktoré sa týkali smernice, bolo 19,6 mesiaca.

Audítori povedali, že v jednom prípade Komisii trvalo 16 mesiacov po identifikovaní problému, kým zaslala administratívny list členskému štátu, a ďalších šesť mesiacov na začatie prípadu EU Pilot. V prípade iného členského štátu Komisii trvalo takmer 20 mesiacov od prijatia sťažnosti po začatie prípadu EU Pilot.

Odporúčania

Výsledky postupov EU Pilot v súvislosti so smernicou o službách by mali byť verejne dostupné.

Komisia by mala začať prípady EU Pilot čo najskôr po identifikovaní záležitosti a informácie o vyriešení by sa mali zdieľať. Zásadne dôležité je taktiež zníženie dĺžky konaní o nesplnení povinnosti a postupovanie dôležitých záležitostí Súdnemu dvoru.

Okrem toho by Komisia mala vypracovať usmernenia k transpozícii súbežne s právnymi predpismi a zabezpečiť, aby sa záležitosti týkajúce sa posúdenia dosahu právnych predpisov riešili v počiatočnej fáze legislatívneho postupu.

Členské štáty by mali dodržiavať chartu miest jednotného kontaktu sprístupnením dostupných informácií vo viacerých jazykoch a umožnením ukončiť všetky administratívne kroky potrebné na poskytovanie cezhraničných služieb.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …