EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Jana Žitňanská: Vytváranie dotovaných pracovných miest nie je všeliekom
Jana Žitňanská
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union 2016.

Jana Žitňanská: Vytváranie dotovaných pracovných miest nie je všeliekom

Mladí ľudia na Slovensku tvoria až 17 percent z dlhodobo nezamestnaných a až 60 percent mladých ľudí so zdravotným postihnutím (vo veku 15 až 44 rokov) nepracuje a ani sa nevzdeláva, čo je druhý najhorší výsledok v EÚ. Slovensko však podľa poslankyne Európskeho parlamentu Jany Žitňanskej (NOVA) ani zďaleka nevyužíva možnosti, ktoré na zlepšenie situácie má k dispozícii.

Slovensko môže od roku 2014 v rámci schémy Záruka pre mladých a eurfondov čerpať viac ako 140 miliónov eur na podporu nových pracovných miest, stáží, učňovskej prípravy a odborného vzdelávania pre mladých do 29 rokov. Hodnotiaci dokument využívania týchto prostriedkov z dielne ministerstva práce za rok 2014 obsahuje iba veľmi obmedzené údaje o tom komu, aký typ podpory, za koľko peňazí a s akým výsledkom bol doteraz poskytnutý, pričom podľa údajov Európskej komisie  ponuku zapojiť sa do čerpania týchto zdrojov dostalo v roku 2014 len asi 10 percent oprávnených žiadateľov,“ vysvetľuje europoslankyňa Žitňanská (NOVA).

Podľa europoslankyne „vytváranie dotovaných pracovných miest nie je všeliekom, a je jasné, že bez zavedenia inovatívnych prístupov sa Slovensku nezamestnanosť mladých zásadne znížiť nepodarí“. Slovensko by sa pritom mohlo inšpirovať príkladmi dobrej praxe z viacerých členských štátov EÚ, ktoré schému pomoci pre mladých nezamestnaných tiež realizujú. „Belgické úrady práce majú uzavreté zmluvy o spolupráci so sieťou škôl, Rakúšania sa môžu pochváliť úspešnými projektmi, ktoré prispievajú k hladkému prechodu zraniteľnej mládeže od povinnej školskej dochádzky k ďalšiemu vzdelávaniu, Bulhari a Španieli vyškolili mládežníckych expertov, ktorí pracujú s neregistrovanými nezamestnanými priamo v teréne. Peniaze z Európskych štrukturálnych a investičných fondov by podľa Komisie mohli štáty využiť na posilnili kapacít svojich úradov práce a vyškolenie pracovníkov. Možností rozumne s týmto problémom pohnúť je veľa, a je načase, aby sme niektoré uplatnili.“

Členka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EP Jana Žitňanská (NOVA) preto vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, aby prijal týchto 10 konkrétnych opatrení, ktoré by výrazne pomohli znížiť nezamestnanosť mladých.

Viac..  Na slovenskom trhu chýba pracovná sila. Na pomoc majú prísť cudzinci

1.) Zaradiť záväzok lepšej implementácie Záruky do programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-20.

2.) Zlepšiť propagáciu Záruky prostredníctvom webstránky ministerstva a sociálnych sietí, ale aj lepším informovaním úradov práce, zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií, samospráv, komunitných centier a neziskového sektora o jej existencii a možnostiach, ktoré poskytuje.

3.) Zapojiť všetkých relevantných aktérov do implementácie a monitoringu Záruky (relevantné ministerstvá, predstaviteľov zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií, samospráv a neziskových organizácií).

4.) Výrazne posilniť spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR najmä v súvislosti s implementáciou zákona o odbornom vzdelávaní a podporou špecifických opatrení zameraných na elimináciu predčasného ukončovania školskej dochádzky, programy druhošancového vzdelávania a podporu neformálneho vzdelávania zabezpečením uznávania jeho výsledkov.

5.) Nastaviť podmienky pre účasť znevýhodnených uchádzačov na vzdelávaní a príprave pre trh práce, aby nepôsobili demotivačne; rozšíriť ponuku vzdelávania o kurzy a školenia, zamerané na získavanie základných zručností, resp. propagovať druhošancové vzdelávanie.

6.) Zlepšiť informovanosť o európskom nástroji mikrofinancovania Progress, ktorý je zameraný na podporu podnikania znevýhodnených skupín.

7.) Pristúpiť k modernizácii, kapacitnému, ale aj expertnému posilneniu verejných služieb zamestnanosti; v spolupráci s neziskovým sektorom preskúmať možnosti zavedenia inovatívnych postupov vo vzťahu k zraniteľným skupinám.

8.) Zabezpečiť efektívne, transparentné a včasné využitie prostriedkov z EŠIF; zamerať sa v pripravovaných výzvach na podporu zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených.

9.) Každoročne zverejňovať prehľadný, zrozumiteľný a detailný odpočet spolu s vyčíslením finančných prostriedkov, ktoré boli na realizáciu jednotlivých opatrení použité.

10.) Zabezpečiť vypracovanie priebežného a konečného hodnotenia implementácie Záruky u nezávislých externých expertov.

O dac

Odporúčame pozrieť

policia

Pre útok v Štrasburgu sa zvýši bezpečnosť na Slovensku. V uliciach budú desiatky policajtov

BRATISLAVA / Ministerka vnútra Denisa Saková a Prezídium policajného zboru sa rozhodlo zvýšiť bezpečnosť v mestách …