Európska komisia začala proces reformy spoločného európskeho azylového systému

Komisia predstavila možnosti, ako reformovať spoločný európsky azylový systém a rozvinúť bezpečné a legálne možnosti migrácie do Európy. 

Európska komisia začala proces reformy spoločného európskeho azylového systému (CEAS), pričom predstavila:

varianty udržateľného a spravodlivého systému na rozdeľovanie žiadateľov o azyl medzi členské štáty; ďalšiu harmonizáciu azylových postupov a štandardov, aby sa vytvorili rovnaké podmienky v celej Európe a tým sa obmedzili motivačné faktory, ktoré vyvolávajú opatrenia na obmedzenie neregulárneho sekundárneho pohybu, a posilnenie mandátu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO). Komisia zároveň stanovuje opatrenia na zaistenie bezpečných a kvalitne riadených možností legálnej migrácie do Európy.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Utečenecká kríza odhalila nedostatky nášho spoločného európskeho azylového systému. Niet pochýb o tom, že tí, ktorí potrebujú ochranu, ju musia naďalej dostávať a nemali by byť nútení vkladať svoj život do rúk prevádzačov. Ale súčasný systém nie je udržateľný. Rôzne národné prístupy navádzajú na azylový turizmus a neregulárnu migráciu a počas prebiehajúcej krízy sme zároveň svedkami toho, že dublinské pravidlá ponechávajú priveľkú zodpovednosť na niekoľko málo členských štátoch. Teraz musíme uplatňovať existujúce právo, aby sme stabilizovali situáciu. Ale okrem toho potrebujeme systém udržateľný do budúcnosti, ktorý bude založený na spoločných pravidlách, spravodlivejšom rozdelení zodpovednosti a bezpečných legálnych spôsoboch, ako poskytnúť ochranu v EÚ tým, ktorí ju potrebujú.“

Komisár pre migráciu a vnútorné záležitosti Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Mobilita ľudí bude základným znakom 21. storočia. Aby sme sa s touto výzvou vysporiadali, Európa potrebuje zriadiť odolný a účinný spoločný európsky azylový systém vrátane Dublinu, ktorý bude spravodlivý voči členským štátom, občanom EÚ, migrantom a krajinám pôvodu a tranzitu. Hoci bude EÚ naďalej investovať do rozvoja svojej pracovnej sily a riešiť nezamestnanosť, Európa musí takisto podporiť legálne a bezpečné spôsoby, ako ľudia môžu prísť do EÚ, či už s cieľom získať ochranu alebo pracovať. Európa potrebuje pritiahnuť zahraničné talenty, aby podporila svoj hospodársky rast. Je potrebné, aby tieto reformy dopĺňali opatrenia prijaté na zníženie neregulárnych migračných tokov do Európy a v jej rámci, ako aj na ochranu našich vonkajších hraníc. A napokon, rozmanitosť je čoraz viac určujúcim prvkom mnohých komunít a miest v EÚ – mali by sme ju prijať a premeniť na príležitosť prostredníctvom inovačných integračných politík.“

V rámci vykonávania európskej migračnej agendy sa v tomto oznámení predstavujú rozličné spôsoby, ako dosiahnuť humánnejšiu a efektívnejšiu európsku azylovú politiku a lepšie riadiť legálnu migračnú politiku. Na základe spätnej väzby na toto oznámenie Komisia predloží vhodné návrhy.

Budovanie spravodlivej a udržateľnej spoločnej azylovej politiky

Rozsiahly nekontrolovaný prílev migrantov a žiadateľov o azyl značne zaťažuje nielen azylové systémy členských štátov, ale aj spoločný európsky azylový systém ako celok. Objem a koncentrácia príchodov odhalili najmä nedostatky dublinského systému, ktorým sa stanovuje členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a to hlavne v závislosti od prvého miesta neregulárneho vstupu. Rôzne zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl v jednotlivých členských štátoch ešte viac zhoršilo problém neregulárneho sekundárneho pohybu.

Komisia určila päť prioritných oblastí, v ktorých sú potrebné štrukturálne zlepšenia spoločného európskeho azylového systému:

  • Vytvoriť udržateľný a spravodlivý systém na určenie členského štátu zodpovedného za jednotlivých žiadateľov o azyl:S cieľom lepšie sa vyrovnať s vysokým počtom prichádzajúcich a zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti by Komisia mohla navrhnúť zmenu dublinského nariadenia, a to buď formou jeho zefektívnenia a doplnenia o nápravný mechanizmus na zabezpečenie rovnomerného rozdeľovania, alebo formou prechodu na nový systém založený na distribučnom kľúči.
  • Dosiahnuť väčšiu konvergenciu a obmedziť azylový turizmus : Komisia zamýšľa navrhnúť ďalšiu harmonizáciu azylových postupov, aby sa zabezpečilo humánnejšie a rovnaké zaobchádzanie v celej EÚ a obmedzili sa motivačné faktory, ktoré priťahujú ľudí do malého počtu členských štátov. Komisia by mohla navrhnúť nové nariadenie, ktorým nahradí smernicu o konaní o azyle, a nové nariadenie namiesto smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu. Mohla by navrhnúť aj cielené úpravy smernice o podmienkach prijímania.
  • Zabrániť sekundárnemu pohybu v rámci EÚ: S cieľom predísť narúšaniu dublinského systému jeho zneužívaním a azylovým turizmom by Komisia mohla navrhnúť opatrenia, ktoré by odrádzali od neregulárneho sekundárneho pohybu a sankcionovali ho. Konkrétne určité práva by mohli byť podmienené registráciou, odberom odtlačkov prstov a pobytom v krajine EÚ, do ktorej bol žiadateľ pridelený.
  • Nový mandát agentúry EÚ pre azyl: Komisia by mohla navrhnúť zmenu mandátu Európskeho podporného úradu pre azyl, aby mohol zohrávať novú úlohu v oblasti vykonávania politiky, ako aj výraznejšiu operačnú úlohu. Táto úloha by mohla zahŕňať prevádzku mechanizmu prerozdeľovania v rámci zreformovaného dublinského systému, monitorovanie toho, či členské štáty dodržiavajú predpisy EÚ o azyle, identifikáciu opatrení na odstránenie nedostatkov a kapacity na prijímanie operačných opatrení v naliehavých situáciách.
  • Posilniť systém Eurodac: S cieľom podporiť uplatňovanie reformovaného dublinského systému by Komisia mohla navrhnúť úpravu systému Eurodac a tiež rozšírenie jeho účelu, aby sa uľahčil boj proti neregulárnej migrácii, lepšie uchovávanie a výmena odtlačkov prstov a podpora pri návrate.
Viac..  Ministri financií G20 schválili 15-percentnú minimálnu korporátnu daň

Zabezpečiť a podporiť bezpečné a legálne migračné trasy

V apríli 2014 na Malte predstavil Jean-Claude Juncker v rámci svojej predvolebnej kampane päťbodový plán v oblasti migrácie vrátane výzvy, aby Európa ukázala viac politickej rozhodnosti, pokiaľ ide o legálnu migráciu. EÚ musí umožniť ľudom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, aby prichádzali do EÚ riadnym, riadeným, bezpečným a dôstojným spôsobom, za čo by malo byť zodpovedné medzinárodné spoločenstvo. Okrem toho je nutné lepšie pripraviť EÚ, aby dokázala dopĺňať chýbajúce talenty a zručnosti a riešiť demografické výzvy cestou proaktívnej pracovnej migračnej politiky. Komisia bude pracovať na celom rade opatrení, ktoré sa týkajú legálnych migračných trás do Európy a integračných politík:

  • Štruktúrovaný systém presídľovania: Komisia vypracuje na základe existujúcich iniciatív návrh rámca politiky EÚ v oblasti presídľovania. Tento návrh zavedie horizontálny mechanizmus so spoločnými pravidlami EÚ pre prijímanie a distribúciu presídlených osôb, pravidlami týkajúcimi sa postavenia, ktoré treba priznať presídleným osobám, finančnej podpory a opatrení na zabránenie sekundárnemu pohybu.
  • Reforma smernice EÚ o modrej karte: Posilnenie úlohy karty ako celoeurópskeho systému, a to cestou harmonizovanejšieho prístupu, ktorý okrem iného spružní podmienky prijímania, zdokonalí postupy prijímania a posilní práva vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín.
  • Opatrenia zamerané na prilákanie a podporu inovatívnych podnikateľov, ktorí môžu podporiť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.
  • REFIT hodnotenie existujúcich pravidiel legálnej migrácie s cieľom zjednotiť a zjednodušiť súčasné pravidlá týkajúce sa bývania, práce alebo štúdia rôznych kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ.
  • Pokračovanie úzkej spolupráce s tretími krajinami v rámci existujúceho politického dialógu a operačnej spolupráce, ktoré sú súčasťou globálneho prístupu k migrácii a mobilite (GPMM), s cieľom zabezpečiť účinnejšie riadenie migračných tokov.

Komisia predloží aj akčný plán EÚ v oblasti integrácie.

Súvislosti

Európska komisia dôsledne a nepretržite pripravuje opatrenia, ktoré predstavujú koordinovanú reakciu Európy v otázke utečencov a migrácie.

Pri nástupe do funkcie poveril predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker komisára osobitne zodpovedného za migráciu, Dimitrisa Avramopoulosa, aby spolu s ostatnými komisármi, koordinovanými prvým podpredsedom Fransom Timmermansom, pracoval na novej migračnej politike ako jednej z desiatich priorít politických usmernení.

Európska komisia 13. mája 2015 navrhla v rámci európskej migračnej agendy rozsiahlu stratégiu na riešenie bezprostredných výziev vyplývajúcich z aktuálnej krízovej situácie, ktorej cieľom je zároveň poskytnúť EÚ nástroje na lepšie strednodobé a dlhodobé riadenie migrácie, a to v oblasti neregulárnej migrácie, hraníc, azylu a legálnej migrácie.

V rámci agendy už boli 27. mája 2015, 9. septembra 2015 a 15. decembra 2015 prijaté tri vykonávacie balíky.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …