Silnejšie a inteligentnejšie hranice EÚ? Komisia navrhuje zriadiť systém vstup/výstup

Európska komisia predstavuje svoj revidovaný návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup, aby sa urýchlili, zjednodušili a posilnili postupy hraničných kontrol štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí cestujú do EÚ.

Systém vstup/výstup zmodernizuje riadenie vonkajších hraníc prostredníctvom zlepšenia kvality a efektívnosti kontrol a podpory členských štátov pri rastúcom počte cestujúcich vstupujúcich na územie EÚ a odchádzajúcich z neho. Legislatívny návrh je súčasťou širšieho „balíka predpisov o inteligentných hraniciach“ a zaoberá sa úlohou informačných systémov v rámci posilnenia riadenia vonkajších hraníc, vnútornej bezpečnosti a boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Používanie nových technológií môže uľahčiť proces vybavovania cestujúcich na našich vonkajších hraniciach, a zároveň pomáhať v boji proti neregulárnej migrácii a zvyšovať úroveň vnútornej bezpečnosti. Riešime takto závažné nedostatky v našich existujúcich informačných systémoch a prijímame konkrétne opatrenia s cieľom vytvoriť silnejšie a inteligentnejšie hranice, ktoré budú efektívnejšie vzhľadom na stále rastúci počet cestujúcich, ktorí prichádzajú do EÚ.“

Navrhovaný systém vstup/výstup umožní účinné riadenie povolených krátkodobých pobytov, zvýšenú automatizáciu hraničných kontrol a prispeje k odhaľovaniu falšovania dokumentov ako aj podvodov s osobnými údajmi. Systém sa bude vzťahovať na všetkých občanov tretích krajín, ktorí majú povolenie na krátkodobý pobyt v schengenskom priestore (maximálne 90 dní v rámci 180-dňového obdobia).

V systéme sa bude zaznamenávať meno, typ cestovného dokladu, biometrické údaje a dátum a miesto vstupu a výstupu. Zjednoduší sa tak prekračovanie hraníc cestujúcimi bona fide, odhaľovanie prípadov prekročenia dĺžky povoleného pobytu a identifikácia osôb bez dokladov v schengenskom priestore. V systéme sa takisto zaznamená aj odopretie vstupu.

Viac..  Konanie voči Spojenému kráľovstvu kvôli dohode o vystúpení z EÚ

Systém vstup/výstup tiež nahradí súčasný systém manuálneho označovania pasov pečiatkami, ktorý je časovo náročný, neposkytuje spoľahlivé údaje o prekročení hranice, neumožňuje odhalenie prekročenia dĺžky povoleného pobytu ani riešenie prípadov straty či zničenia cestovných dokladov.

Súvislosti

Navrhovaný systém uchováva alfanumerické a biometrické údaje (kombinácia štyroch odtlačkov prstov a fotografie tváre). Primerané záruky ochrany údajov a presne vymedzené prístupové práva sú stanovené v súlade s predpismi EÚ na ochranu údajov. Systém sa skladá z centrálnej databázy spojenej s miestami vstupu v jednotlivých členských štátoch. Vytvorí sa interoperabilita medzi systémom vstup/výstup a VIS (vízovým informačným systémom). V návrhu nariadenia sa stanovuje, že orgány presadzovania práva členských štátov a Europol budú mať za prísne vymedzených podmienok prístup do systému.

Balík tiež obsahuje revidovaný návrh nariadenia, ktorým sa mení Kódex schengenských hraníc s cieľom začleniť technické zmeny, ktoré vyplývajú z navrhovaného systému vstup/výstup. Týmito zmenami sa samoobslužné systémy a elektronické brány sprístupnia štátnym príslušníkom tretích krajín a umožní sa zautomatizovanie určitých krokov procesu kontroly a takisto vytvorenie národných programov registrovaných cestujúcich zo strany členských štátov, ktoré si ich želajú zaviesť.

Súčasne sa predkladá oznámenie „Silnejšie a inteligentnejšie informačné systémy pre hranice a bezpečnosť“, v ktorom sa skúma, ako sa informačné systémy môžu stať účinnejšími a efektívnejšími pri zlepšovaní riadenia vonkajších hraníc a vnútornej bezpečnosti v EÚ. V oznámení sa skúmajú možnosti zlepšenia súčasných systémov, identifikujú sa existujúce nedostatky, zdôrazňuje sa kľúčový význam interoperability (pričom sa rešpektujú záruky ochrany údajov).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …