EÚ PNR: Parlament schválil smernicu o využívaní údajov o cestujúcich v leteckej doprave

Európsky parlament schválil smernicu upravujúcu využívanie údajov z osobných záznamov cestujúcich v leteckej doprave (EÚ PNR) za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej kriminality. Nové pravidlá zaviažu letecké spoločnosti poskytovať vnútroštátnym orgánom v krajinách EÚ údaje o svojich pasažieroch na letoch medzi Úniou a tretími krajinami.

“Schválili sme dôležitý nový nástroj na boj proti teroristom a priekupníkom. Zberom, vymieňaním a analyzovaním informácií z PNR záznamov môžu naše spravodajské služby odhaliť vzorce podozrivého správania, ktoré budú následne sledované. [Legislatíva EÚ] PNR nie je zázračným riešením, avšak v krajinách, ktoré majú vnútroštátne systémy využívania PNR informácií, sa zas a znova ukazuje ich vysoká efektívnosť,” uviedol Timothy Kirkhope (ECR, UK), spravodajca smernice, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 461 (za): 179 (proti): 9 (zdržalo sa hlasovania).

“V súvislosti so zberom a uchovávaním údajov existovali pochopiteľné obavy (…) táto smernica však obsahuje záruky a dokazuje, že táto právna norma je primeraná rizikám, ktorým čelíme. Vlády EÚ musia teraz začať s implementáciou tejto dohody,” dodal.

Zber a uchovávanie údajov na dobu piatich rokov

Každý členský štát bude na základe nových predpisov povinný zriadiť takzvaný útvar informácií o cestujúcich (PIU), ktorý bude zodpovedný za zhromažďovanie informácií poskytovaných leteckými spoločnosťami a ich výmenu v rámci EÚ. Tieto údaje budú uchovávané v databáze PIU po dobu piatich rokov, po prvých šiestich mesiacoch však budú depersonalizované. V praxi to bude znamenať, že určité dátové prvky, napríklad meno, adresa a kontaktné údaje, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu dotknutého cestujúceho, budú v záznamov PIU po prvom polroku zneviditeľnené.

Výmena medzi štátmi EÚ a Europolom na individuálnej báze

 Vnútroštátne útvary PIU budú zodpovedné za zber, uchovávanie a spracúvanie údajov zo záznamov PNR, za ich prenos príslušným orgánom, ako aj za ich výmenu s orgánmi ďalších členských štátov Únie a Europolom. Výmena informácii však nebude automatická. Smernica totiž umožňuje transfer údajov iba na individuálnom základe po odôvodnenej žiadosti a výlučne za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.

Zber údajov možný aj na letoch v rámci EÚ

Pravidlá zakotvené v novej smernici sa vzťahujú na lety mimo EÚ, teda medzi Úniou a tretími krajinami. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť uplatňovať jej ustanovenia aj na lety v rámci EÚ, teda z jedného štátu Únie do iného za predpokladu, že tento zámer oznámia Európskej komisii. Krajiny Únie tiež môžu zbierať a spracúvať PNR údaje od cestovných kancelárií či agentúr, ktoré taktiež poskytujú letové rezervačné služby.

Viac..  I. Korčok: Od našich veľvyslanectiev čakám, že dokážu čítať trendy a identifikovať slovenský záujem

Záruky ochrany osobných údajov

  • Vnútroštátne útvary PIU vymenujú osobu zodpovednú za ochranu údajov, ktorá bude monitorovať spracúvanie PNR údajov a uplatňovanie príslušných záruk.
  • Prístup k úplným PNR údajom, ktoré umožnia okamžitú identifikáciu cestujúceho, bude po počiatočnej dobe uchovávania (teda po ich depersonalizovaní) podliehať veľmi prísnym a obmedzeným podmienkam.
  • Akákoľvek práca s PNR údajmi bude náležite zdokumentovaná.
  • Spracúvanie údajov odhaľujúcich rasový alebo etnický pôvod cestujúcich, ich politické zmýšľanie, vierovyznanie či filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, informácie ohľadom zdravotného stavu, sexuálneho života či sexuálnej orientácie, bude explicitne zakázané.

Prehodnotenie a možná revízia

Európska komisia do dvoch rokov po termíne transpozície smernice do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej sa zameria najmä na dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, nevyhnutnosť a primeranosť rozsahu zberu a spracúvania PNR údajov pre všetky stanovené účely, dĺžku doby uchovávania údajov a účinnosť výmeny informácií medzi členskými štátmi.

“Posledné udalosti nám ukázali, aký význam pre bezpečnosť Európy majú informácie a ich rýchle zdieľanie medzi tajnými službami. Zavedením systému PNR sa pre bežných cestujúcich nič nezmení, ale ide o významný krok k zvýšeniu našej bezpečnosti,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Po schválení Európskym parlamentom musí novú smernicu ešte formálne odobriť Rada EÚ (ministri členských štátov). Po jej publikovaní v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu nových pravidiel do svojich vnútroštátnych predpisov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …