Valdis Dombrovskis a Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Systém výberu DPH sa bude v EÚ meniť, Brusel predstavil zámer

Európska komisia predstavila akčný plán stanovujúci spôsoby modernizácie súčasného systému DPH v EÚ, vďaka ktorému bude systém jednoduchší, lepšie zabezpečený proti podvodom a výhodný pre podniky.

Na zlepšenie podpory jednotného trhu, uľahčenie cezhraničného obchodu a udržanie kroku s dnešnou digitálnou a mobilnou ekonomikou je potrebné súčasné pravidlá DPH čo najrýchlejšie aktualizovať.

Výpadky z príjmov DPH, pod ktorými sa rozumie rozdiel medzi úrovňou očakávaných a skutočne vybraných príjmov DPH v členských štátoch, predstavovali v roku 2013 takmer 170 miliárd EUR. Len samotné cezhraničné podvody sa na celkových stratách príjmov z DPH v Európskej únii podieľajú podľa odhadov sumou približne 50 miliárd EUR ročne. Súčasný systém DPH pritom zostáva roztrieštený a predstavuje významnú administratívnu záťaž, najmä pre malé a stredné podniky a spoločnosti podnikajúce online.

V akčnom pláne sa stanovuje smerovanie modernizácie súčasných pravidiel EÚ týkajúcich sa DPH, a to vrátane:

–        kľúčových princípov budúceho jednotného európskeho systému DPH;

–        krátkodobých opatrení na boj proti podvodom v oblasti DPH;

–        modernizácie rámca týkajúceho sa sadzieb DPH a možností poskytnúť členským štátom väčšiu pružnosť pri ich stanovovaní;

–        plánov na zjednodušenie pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu a v oblasti komplexného balíka týkajúceho sa DPH na uľahčenie života malým a stredným podnikom.

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis, zodpovedný za euro a sociálny dialóg, k tomu uviedol: Dnes otvárame s Európskym parlamentom a členskými štátmi dialóg na tému jednoduchšieho systému DPH v EÚ, ktorý bude lepšie zabezpečený proti podvodom. Členské štáty a daňoví poplatníci prichádzajú v dôsledku cezhraničných podvodov v oblasti DPH každý rok o približne 50 miliárd EUR. Administratívna záťaž malých podnikov je pritom stále vysoká a technické inovácie prinášajú v oblasti výberu DPH nové výzvy. Táto Komisia už navrhla jasné opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb a rovnako rozhodní budeme aj v boji proti podvodom v oblasti DPH.“

 Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici k tomu dodal: DPH patrí k hlavným zdrojom daňových príjmov členských štátov EÚ. Čelíme však rozsiahlemu fiškálnemu schodku: vybraté príjmy z DPH sú o 170 miliárd EUR nižšie, než by mali byť. Je to obrovské mrhanie peniazmi, ktoré sa mohli investovať do rastu a nových pracovných miest. Nastal čas žiadať tieto peniaze späť. Radi by sme zároveň členským štátom poskytli väčšiu autonómiu pri určovaní ich vlastných znížených sadzieb DPH. Náš akčný plán prinesie riešenia pre každý z týchto bodov.“

 Kľúčové prvky

Budúci definitívny systém DPH v EÚ pre cezhraničný obchod, ktorým sa obmedzia možnosti na podvod

Súčasný systém DPH treba modernizovať, aby bolo možné udržať krok s výzvami súčasnej globálnej, digitálnej a mobilnej ekonomiky. Súčasný systém DPH pre cezhraničný obchod, ktorý nadobudol platnosť v roku 1993, mal byť len prechodným systémom a existuje v ňom priestor na podvody. Komisia preto zamýšľa predložiť v roku 2017 návrh, ktorým sa zavedú definitívne pravidlá jednotného európskeho systému DPH. Podľa nových pravidiel by sa cezhraničné transakcie aj naďalej zdaňovali podľa sadzieb cieľového členského štátu („zásada cieľovej krajiny“), ale spôsob, akým sa dane vyberajú, by sa postupne zmenil na systém odolnejší voči podvodom. Okrem toho by sa zavedením celoeurópskeho internetového portálu mal zabezpečiť jednoduchý systém výberu DPH pre podniky a spoľahlivejší systém získavania príjmov pre členské štáty.

 Okamžité opatrenia na boj proti podvodom v oblasti DPH, ku ktorým dochádza pri súčasných pravidlách

Cezhraničné daňové podvody oberajú členské štáty o značné sumy príjmov. Podľa odhadov by moholbudúci systém DPH znížiť cezhraničné podvody o približne 40 miliárd EUR (alebo o 80 %) ročne. V priebehu toho roku plánuje Komisia navrhnúť opatrenia na posilnenie súčasných nástrojov, ktoré členské štáty používajú na výmenu informácií týkajúcich sa podvodov a podvodných mechanizmov v oblasti DPH, ako aj s osvedčených postupov v boji proti týmto podvodom. Budeme naďalej pozorne monitorovať výkonnosť daňových správ pri výbere a kontrole DPH.

Viac..  Podiel Ruska na dovoze Únie od februára do decembra 2022 klesol o vyše polovicu

 Väčšia autonómia pre členské štáty pri voľbe ich politiky sadzieb

Podľa súčasných pravidiel sa členské štáty musia pri uplatňovaní nulových alebo znížených sadzieb DPH pridŕžať vopred určeného zoznamu tovarov a služieb. Komisia plánuje modernizovať rámec týkajúci sa sadzieb a poskytnúť členským štátom v budúcnosti väčšiu flexibilitu. Navrhuje dve možnosti: Jednou by bolo zachovať najnižšiu úroveň bežnej sadzby vo výške 15 % a na základe podnetov členských štátov pravidelne prehodnocovať zoznam tovarov a služieb, ktoré môžu profitovať zo znížených sadzieb. Druhou možnosťou by bolo zrušenie zoznamu tovarov a služieb, na ktoré sa môžu uplatňovať znížené sadzby. To by si však vyžadovalo prijatie záruk na zabránenie podvodom a nespravodlivej daňovej súťaži v rámci jednotného trhu a mohli by sa tým zvýšiť aj náklady podnikov na dodržiavanie predpisov. Pri oboch možnostiach by sa zachovali nulové a znížené sadzby, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti.

 Podpora elektronického obchodu a malých a stredných podnikov

Súčasný systém DPH pre cezhraničné transakcie v elektronickom obchode je zložitý a pre členské štáty a podniky nákladný. Podniky v EÚ majú konkurenčnú nevýhodu, pretože niektorí obchodníci sídliaci mimo EÚ môžu do Únie dovážať tovar, na ktorý sa nevzťahuje DPH. Zložitosť systému navyše členským štátom komplikuje zabezpečiť jeho dodržiavanie. Komisia do roku 2016 predložílegislatívny návrh na modernizáciu a zjednodušenie DPH pre cezhraničný elektronický obchod ako súčasť stratégie jednotného digitálneho trhu. Jeho súčasťou bude návrh, aby sa pri elektronických publikáciách mohli využívať rovnaké znížené sadzby ako pri publikáciách vo fyzickej podobe. Ako druhý krok v roku 2017 predstavíme balíček obsahujúci zjednodušenie DPH určený na podporu rastu malých a stredných podnikov a na uľahčenie ich cezhraničného obchodovania.

 Súvislosti

Spoločná daň z pridanej hodnoty (DPH) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. Pôvodným cieľom jej zavedenia bolo zrušiť dane z obratu, ktoré narúšali hospodársku súťaž a brzdili voľný pohyb tovaru, ako aj odstránenie daňových kontrol a formalít na vnútorných hraniciach. Je dôležitým a rastúcim zdrojom príjmov v EÚ – v roku 2014 predstavovala takmer 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP EÚ. DPH tvorí základ aj jedného z vlastných zdrojov príjmov EÚ. Keďže ide o spotrebnú daň, patrí k formám zdaňovania, ktoré najviac podporujú rast.

Tento systém DPH však už nedokáže udržať krok s výzvami súčasnej globálnej, digitálnej a mobilnej ekonomiky. Súčasný systém DPH, ktorý mal byť len prechodným systémom, je roztrieštený, príliš zložitý pre čoraz väčší počet cezhranične pôsobiacich podnikov a ponecháva voľný priestor na podvody: k domácim a cezhraničným transakciám sa pristupuje odlišne, tovary alebo služby sa v rámci jednotného trhu môžu nakupovať bez DPH.

Komisia sa sústavne usiluje o presadenie reformy systému DPH. Vypočuli sme si Európsky parlament a Radu, ktoré sa zhodli na tom, že budúci systém DPH by mal vychádzať zo zásady cieľovej krajiny, t. j. krajiny, kde sa tovar alebo služby využívajú.

Nový akčný plán je súčasťou programu Komisie zameraného na lepšiu právnu reguláciu.

Ďalšie kroky

Komisia požiada Európsky parlament a Radu, aby s podporou Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru poskytli jasné politické usmernenia týkajúce sa možností predostretých v tomto akčnom pláne a potvrdili podporu reformám uvedeným v tomto oznámení.

Komisia predloží návrhy týkajúce sa všetkých otázok v rokoch 2016 a 2017.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Novelu vítam. Znížená DPH pre gastro tu mala byť už v čase pandémie

Poslanci NR SR odsúhlasili pozmeňujúci návrh, ktorým trvalo znížili DPH na 10% pre gastrosektor ako …

Consent choices