Komisia nemá primerané údaje o príjmoch poľnohospodárov, konštatujú audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov systém Európskej komisie na hodnotenie toho, ako sa prostredníctvom opatrení EÚ v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) podporujú príjmy poľnohospodárov, nie je dobre navrhnutý a má výrazné obmedzenia. V dôsledku toho nie sú k dispozícii primerané údaje, ktoré by preukazovali, že podpora príjmov pre poľnohospodárov v rámci SPP účinne a efektívne prispieva k jej cieľom, konštatujú audítori.

V období rokov 2014 až 2020 bude tretina rozpočtu EÚ, t. j. 270 mld. EUR, priamo či nepriamo vyčlenená na podporu príjmov poľnohospodárov. Cieľom je prispieť k životaschopnej výrobe potravín v EÚ a pomôcť udržiavať primeranú životnú úroveň poľnohospodárov.

Podľa nových pravidiel SPP musí Komisia posúdiť dosah poľnohospodárskych dotácií vo vzťahu k ich cieľom. Audítori preskúmali koncepciu systému Komisie na meranie výkonnosti na účely príjmov poľnohospodárov, ako aj to, či boli potrebné štatistické údaje riadne vymedzené a mali náležitú kvalitu. Zistili, že systém nebol dostatočne dobre navrhnutý a údaje mali výrazné obmedzenia.

Tieto kľúčové ukazovatele, z ktorých musí Komisia vychádzať pri svojich hodnoteniach, nie sú dostatočne spoľahlivé a nie sú jasne prepojené s opatreniami SPP,” uviedla Rasa Budbergytė, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. V tejto podobe vôbec neslúžia na to, aby sa preukázalo, že prostredníctvom dotácií sa dosiahol požadovaný efekt a znížili sa príjmové rozdiely medzi poľnohospodármi a ostatnými.“

Nie sú k dispozícii žiadne reprezentatívne údaje o disponibilnom príjme domácností z poľnohospodárstva, uvádzajú audítori, a neexistuje žiaden spoľahlivý systém, pomocou ktorého by bolo možné porovnať poľnohospodárske príjmy a príjmy v iných odvetviach hospodárstva s cieľom odôvodniť podporu príjmov pre poľnohospodárov. Komisia ani členské štáty nie vždy zabezpečili, aby používané údaje boli dostatočne kvalitné. Vágne ciele niektorých opatrení SPP a absencia východiskových ukazovateľov komplikujú hodnotenie toho, či splnia svoje ciele.

Viac..  KLUB 500: ŠTÁT PRIPRAVUJE PROTIÚSTAVNÚ NOVELU, KTORÁ MÔŽE OHROZIŤ POTRAVINOVÚ SEBESTAČNOSŤ SLOVENSKA

Audítori navštívili šesť členských štátov, ktoré predstavujú spolu vyše polovicu hrubej pridanej hodnoty európskeho poľnohospodárstva, a poľnohospodári v týchto členských štátoch čerpajú viac ako polovicu prostriedkov z rozpočtu EÚ na poľnohospodárstvo, a to predovšetkým vo forme priamych platieb: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko, Poľsko a Rumunsko.

Audítori odporúčajú Komisii:

• vypracovať komplexnejší rámec na poskytovanie informácií o disponibilnom príjme domácností z poľnohospodárstva a na porovnávanie príjmov poľnohospodárov s príjmami v iných odvetviach hospodárstva;

• ďalej rozvíjať hlavné nástroje merania poľnohospodárskeho príjmu s cieľom lepšie využiť ich potenciál;

• zabezpečiť, aby sa analýza príjmov poľnohospodárov zakladala na ukazovateľoch so zreteľom na súčasnú situáciu v poľnohospodárstve a na dostatočných a konzistentných údajoch pre všetkých príjemcov opatrení SPP. Uskutočniť by sa to dalo vytvorením synergií medzi existujúcimi administratívnymi údajmi alebo rozšírením iných vhodných štatistických nástrojov;

• posilniť súčasné opatrenia na zabezpečenie kvality pre štatistiky o poľnohospodárskych príjmoch, ktoré zostavujú členské štáty.

Od začiatku ďalšieho programového obdobia by Komisia mala:

• vymedziť vhodné operačné ciele a východiskové ukazovatele, na základe ktorých možno merať výkonnosť opatrení SPP;

• doplniť svoj aktuálny rámec ukazovateľov výkonnosti na hodnotenia o ďalšie relevantné a kvalitné údaje na meranie dosiahnutých výsledkov;

• a posúdiť účinnosť a efektívnosť opatrení navrhnutých na podporu príjmov poľnohospodárov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …