Valdis Dombrovskis
Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union 2016- EP.

Komisia navrhuje pravidlá daňovej transparentnosti vo verejnom sektore pre nadnárodné spoločnosti

Komisia ukazuje cestu k väčšej daňovej transparentnosti právnických osôb zavedením požiadaviek na verejné výkazníctvo najväčších spoločností pôsobiacich v EÚ.

Návrh nadväzuje na vynaložené úsilie Komisie v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnickými osobami v Európe, v dôsledku ktorého krajiny EÚ ročne podľa odhadu stratia 50 – 70 miliárd EUR daňových príjmov. Na základe tohto návrhu, ktorý dopĺňa iné návrhy na zavedenie výmeny informácií medzi daňovými správami, sa bude od nadnárodných spoločností, ktoré pôsobia v EÚ a ktoré majú celkové príjmy nad 750 miliónov EUR ročne, vyžadovať uverejnenie hlavných informácií o tom, kde dosahujú zisky a kde platia svoje dane v EÚ podľa jednotlivých krajín. Rovnaké pravidlá sa budú uplatňovať na mimoeurópske nadnárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v Európe. Okrem toho budú spoločnosti musieť uverejňovať súhrnné údaje o celkových daniach zaplatených mimo EÚ.

Tento návrh predstavuje jednoduchý a primeraný spôsob, ako zvýšiť zodpovednosť veľkých nadnárodných spoločností v oblasti daní bez toho, aby to malo nepriaznivý vplyv na ich konkurencieschopnosť. Bude sa vzťahovať na tisícky veľkých podnikov, ktoré pôsobia v EÚ, bez toho, aby sa to dotklo malých a stredných podnikov.

V návrhu sa takisto stanovujú prísnejšie požiadavky na transparentnosť, ktoré sa vzťahujú na aktivity spoločností v krajinách, ktoré nedodržiavajú medzinárodné štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach. Komisia bude vychádzať zo svojej vonkajšej daňovej stratégie s cieľom čo najrýchlejšie vytvoriť prvý spoločný zoznam takýchto daňových jurisdikcií za celú EÚ.

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis, zodpovedný za euro a sociálny dialóg, k tomu uviedol:Boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam je jednou z hlavných priorít tejto Komisie. Úzka spolupráca medzi daňovými správami musí ísť ruka v ruke s transparentnosťou voči verejnosti. Dnes pri náležitom dodržiavaní ochrany obchodných tajomstiev okamžite sprístupňujeme verejnosti informácie o daniach z príjmu zaplatených nadnárodnými skupinami bez toho, aby sme na malé a stredné podniky ukladali nové zaťaženie. Prijatím tohto návrhu dala Európa najavo svoje vedúce postavenie v boji proti daňovým únikom“.

Komisár Jonathan Hill v tejto súvislosti povedal: „Naše ekonomiky a spoločnosti závisia od daňového systému, ktorý sa vyznačuje spravodlivosťou, čo je zásada, ktorá sa vzťahuje na jednotlivcov aj firmy. Pomocou zložitých daňových úprav niektoré nadnárodné spoločnosti ešte stále môžu v súčasnosti platiť takmer o tretinu nižšie dane než spoločnosti, ktoré pôsobia len v jednej krajine. Náš návrh na zvýšenie transparentnosti pomôže zabezpečiť, aby sa spoločnosti správali zodpovednejšie. Podporí spravodlivejšiu hospodársku súťaž medzi spoločnosťami bez ohľadu na ich veľkosť“.

Dnešným návrhom sa zmení smernica o účtovníctve (smernica 2013/34/EÚ) s cieľom zaistiť, aby veľké skupiny každoročne uverejňovali správu, v ktorej zverejnia zisk a z neho plynúcu a zaplatenú daň v každom členskom štáte podľa jednotlivých krajín. Tieto informácie zostanú prístupné počas piatich rokov. Súvisiace informácie (obrat, počet zamestnancov a povaha činností) umožnia vykonať kvalifikovanú analýzu a budú sa musieť zverejniť v prípade každej krajiny EÚ, v ktorej spoločnosť pôsobí, ako aj v tých daňových jurisdikciách, ktoré nedodržiavajú štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach (tzv. daňové raje). Súhrnné údaje sa budú musieť takisto uviesť v prípade operácií uskutočnených v ostatných daňových jurisdikciách vo zvyšku sveta. Tento návrh bol dôkladne vyvážený, aby nedošlo k uverejňovaniu žiadnych dôverných obchodných informácií.

Viac..  Európska komisia dala TikToku mesiac na riešenie sťažností voči jeho praktikám

Toto povinné oznamovanie podľa jednotlivých krajín, ktoré vychádza z nedávnych iniciatív Komisie proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a ktoré ich dopĺňa (IP/16/159), občanom umožní skontrolovať daňové správanie nadnárodných spoločností. Na druhej strane to bude spoločnosti motivovať, aby platili dane tam, kde dosahujú svoj zisk.

Týmto oznamovaním sa takisto podporí úsilie o dôkladnejšie preniknutie do podstaty daňových systémov členských štátov a pomôže identifikovať existujúce nedostatky a nesúrodosť, čím sa lepšie objasnia príčiny a dôsledky vyhýbania sa daňovým povinnostiam právnických osôb.

Súvislosti:

Komisia v júni 2015 začala rozsiahle posúdenie vplyvu prípadných opatrení s cieľom zaviesť požiadavky na verejné oznamovanie pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace v EÚ. Jeho súčasťou bola hĺbková analýza rôznych možností politiky, ako aj cielené konzultácie s cieľom zvážiť ciele, prínosy, riziká a záruky väčšej transparentnosti daní z príjmov právnických osôb. Dnešný návrh zohľadňuje výsledok tejto práce.

Tento návrh je úzko prepojený s revíziou smernice o administratívnej spolupráci, ktorú členské štáty EÚ politicky odsúhlasili v marci 2016 a ktorá od niektorých nadnárodných spoločností vyžaduje, aby daňovým správam v EÚ oznamovali príslušné informácie podľa jednotlivých krajín. Touto revíziou sa vykonáva akčný plán BEPS OECD, ktorý vedúci predstavitelia skupiny krajín G20 schválili v novembri 2015 v Antalyi.

Ďalšie kroky:

Tento návrh smernice sa teraz predkladá Európskemu parlamentu a Rade EÚ, pričom Komisia dúfa, že bude okamžite prijatý v rámci spolurozhodovacieho postupu. Po svojom prijatí sa nová smernica bude musieť transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov vo všetkých členských štátoch EÚ do jedného roka po nadobudnutí účinnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Európska únia (EÚ) v stredu začala konanie voči Nemecku pre vlaňajšie rozhodnutie nemeckého ústavného súdu …