Komisia stanovila cestu k digitalizácii európskeho priemyslu

Komisia v súlade so stratégiou zameranou na vytvorenie jednotného digitálneho trhu predstavila svoje plány ako európskemu priemyslu, MSP, výskumným pracovníkom a verejným orgánom pomôcť čo najlepšie využívať nové technológie.

Európska komisia predstavila súbor opatrení na podporu a prepojenie vnútroštátnych iniciatív v oblasti digitalizácie priemyslu a súvisiacich služieb vo všetkých odvetviach a na zvýšenie investícií prostredníctvom strategických partnerstiev a sietí. Okrem toho navrhuje konkrétne opatrenia s cieľom urýchliť vypracúvanie spoločných noriem v prioritných oblastiach, ako sú napríklad komunikačné siete 5G a modernizovať verejné služby. Ako súčasť plánov, ktoré prijímame, Komisia zriadi európsky cloud, ktorého prvoradým cieľom bude dať 1,7 miliónu európskych výskumných pracovníkov a 70 miliónom vedeckých a technologických odborníkov virtuálne prostredie na uchovávanie, riadenie, analýzu a opätovné využívanie veľkého množstva výskumných údajov.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Priemyselná revolúcia našej doby je digitálna. Technológie, ako napr. cloud computing, veda založená na údajoch a internet vecí potrebujú náležitý rozsah, aby v plnej miere naplnili svoj potenciál. Keďže sa spoločnosti snažia rozšíriť svoju činnosť v rámci jednotného trhu, verejné elektronické služby by takisto mali vyhovovať súčasným potrebám: mali by byť navrhnuté tak, aby boli digitálne, otvorené a cezhraničné. EÚ v tejto digitálnej dobe takým rozsahom je.

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásil: Európa má veľmi konkurencieschopnú priemyselnú základňu a je svetovým lídrom v dôležitých odvetviach. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať, len ak svoj priemysel úspešne a rýchlo digitalizuje. Cieľom našich návrhov je zabezpečiť, aby sa tak stalo. Pritiahnutie investícií potrebných na rast v digitálnom hospodárstve si vyžaduje spoločné úsilie v celej Európe.

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, uviedla: Digitálne hospodárstvo sa zlúči s reálnou ekonomikou. Sféra digitálnych technológií si vyžaduje vodcovské schopnosti a investície, a to v oblastiach vyspelej výroby, inteligentnej energetiky, automatizovaného riadenia alebo elektronického zdravotníctva.

Digitalizácia priemyslu

Hoci v mnohých oblastiach hospodárstva sa zaviedli digitálne technológie a procesy rýchlo, vo všetkých odvetviach európskeho priemyslu a bez ohľadu na veľkosť spoločnosti sa musia digitálne príležitosti plne využívať, ak majú byť celosvetovo konkurencieschopné. V digitálnej transformácii obzvlášť zaostávajú MSP a tradičné odvetvia, ako napr. stavebný, agropotravinársky, textilný alebo oceliarsky priemysel). Nedávne štúdie odhadujú, že v nasledujúcich piatich rokoch prinesie digitalizácia produktov a služieb priemyslu v Európe viac ako 110 miliárd EUR v príjmoch ročne.

Niektoré členské štáty EÚ už stratégie na podporu digitalizácie priemyslu zaviedli. Aby sa zabránilo roztrieštenosti trhov a využívali sa výhody digitálneho vývoja, ako je napríklad internet vecí, je potrebný komplexný prístup na európskej úrovni.

Ako súčasť tohto prístupu Komisia:

 • pomôže koordinovať vnútroštátne a regionálne iniciatívy týkajúce sa digitalizácie priemyslu, a to prostredníctvom neustáleho celoeurópskeho dialógu so všetkými zainteresovanými stranami. Rámec riadenia bude vytvorený za účasti členských štátov a predstaviteľov priemyslu,
 • zameria investície do európskych verejno-súkromných partnerstiev a bude výrazne podporovať využívanie príležitostí, ktoré ponúka investičný plán EÚ európske štrukturálne a investičné fondy,
 • investuje 500 miliónov EUR do celoúnijnej siete digitálnych inovačných centier (centrá excelentnosti v oblasti technológií),ktoré podnikom ponúkajú poradenstvo a možnosť vyskúšať si digitálne inovácie,
 • vytvorí pilotné projekty veľkého rozsahu na posilnenie internetu vecí, vyspelej výroby a technológií v inteligentných mestách a domácnostiach, prepojených autách alebo mobilnom zdravotníctve,
 • prijme právne predpisy prispôsobené budúcemu vývoju, ktoré podporia voľný tok údajov a objasnia vlastníctvo údajov vytvorených snímačmi a inteligentnými zariadeniami. Komisia takisto preskúma pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a zodpovednosti za autonómne systémy,
 • predloží program EÚ v oblasti zručností, ktorý pomôže ľuďom zlepšiť zručnosti potrebné pre pracovné miesta v digitálnom veku.
Viac..  EÚ spúšťa iniciatívu Women TechEU s cieľom dostať ženy do popredia špičkových technológií

Súčasťou tohto balíka je tiež európska iniciatíva cloud computingu,  ktorá pomôže Európe získať vedúce postavenie v hospodárstve založenom na údajoch.

Plány, ktoré prijímame, by mali na podporu digitalizácie priemyslu z verejných a súkromných investícií zmobilizovať celkovo až50 miliárd EUR.

Prioritné normy na podporu digitálnej inovácie

V jednotnom digitálnom trhu by mali miliardy pripojených zariadení vrátane mobilných telefónov, počítačov a snímačov bezpečne a plynulo komunikovať bez ohľadu na ich výrobcu, technické údaje alebo krajinu pôvodu. Na to potrebujú spoločný jazyk: normy.

Komisia navrhuje konkrétne opatrenia na urýchlenie postupu stanovovania noriem:

 • požiadať zástupcov výrobného odvetvia a normalizačné orgány, aby sa pri normalizácii sústredili na päť na prioritných oblastí. Týmito oblasťami sú: 5G, cloud computing, internet vecí, dátové technológie a kybernetická bezpečnosť.
 • spolufinancovaním testovania a experimentovania s technológiami na zrýchlenie stanovovania noriem a to aj v rámci príslušných verejno-súkromných partnerstiev. Tým sa zabezpečí včasné predloženie noriem na podporu inovácií a rastu podnikov.

Tento rýchlejší a cielenejší prístup okrem iného urýchli vývoj a zavádzanie technológií, ako sú napríklad inteligentné siete, služby mobilného zdravotníctva, prepojené vozidlá a iné odvetvia. EÚ plánuje podporiť účasť európskych odborníkov na rozhodnutiach o normách na medzinárodnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby európske myšlienky prispievali ku globálnym riešeniam.

Digitálne verejné služby

Občania a podniky ešte stále naplno nevyužívajú výhody digitálnych verejných služieb, ktoré by mali byť ľahko dostupné v celej EÚ. Dnešný akčný plán pre elektronickú verejnú správu zmodernizuje digitálne verejné služby a zlepší podmienky na život, prácu a investovanie v EÚ.

Komisia navrhla 20 opatrení, ktoré budú zavedené do konca roka 2017. Komisia najmä:

 • vytvorí jednotnú digitálnu bránu, ktorá používateľom umožní získať všetky informácie, pomoc a služby v oblasti riešenia problémov potrebné na efektívne cezhraničné pôsobenie,
 • prepojí všetky obchodné registre a konkurzné registre a začlení ich do portálu elektronickej justície, ktorý sa stane jednotným kontaktným miestom,
 • vytvorí so správnymi orgánmi pilotný projekt, ktorý uplatní zásadu „len jedna registrácia“pre podniky v rámci EÚ. To znamená, že spoločnosti budú musieť poskytnúť administratívne dokumenty orgánom verejnej moci len v jednej krajine EÚ, aj keď pôsobia aj v iných členských štátoch EÚ,
 • pomôže členským štátom EÚ rozvíjať cezhraničné služby elektronického zdravotníctva, ako je elektronické predpisovanie liekov a súhrnné údaje o pacientoch,
 • urýchli prechod na elektronické obstarávanie, elektronické podpisy a vykonávanie zásady „stačí len raz“ vo verejnom obstarávaní.

Súvislosti

Dnešný súbor iniciatív je prvým balíkom súvisiacim s priemyslom v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu. Predseda Juncker ho oznámil v októbri 2015 v Paríži (prejav).

Vyplýva z prvého súboru návrhov prijatých v decembri 2015, ktorý sa týkal autorských práv (tlačová správa) a digitálnych zmlúv (tlačová správa), ako aj z návrhu rozhodnutia o koordinácii spektra vo februári 2016 (tlačová správa). Stratégia jednotného digitálneho trhu zahŕňa 16 iniciatív, ktoré budú predložené do konca tohto roka.

Komisia sa sústavne a ambiciózne snaží podporiť priemysel projektami ako stratégia jednotného digitálneho trhu , investičný plán,energetická únia, únia kapitálových trhov a obehové hospodárstvo.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …