Vladimír Maňka
Vladimír Maňka, europoslanec. PHOTO: European Union- EP.

Vladimír Maňka: Je v záujme rodičov získať pred odchodom zo svojej krajiny dostatok informácií o sociálno-právnej ochrane dieťaťa iného členského štátu


Na neschopnosť členských štátov vzájomne spolupracovať a ochrániť najlepší záujem dieťaťa pri cezhraničných sporoch o opateru či rozhodnutiach o adopcii doplácajú najmä samotné deti. Poslanci preto prostredníctvom vo štvrtok schváleného nelegislatívneho uznesenia vyzvali členské štáty, aby zriadili špecializované senáty v rámci svojich rodinných súdov a urýchlili tak konania v cezhraničných prípadoch.

“Potrebujeme viac spolupráce v rodinnoprávnych otázkach s cezhraničnými aspektmi. Našim cieľom nie je vnucovať jedinú predstavu riešenia rodinných konfliktov alebo otázok ochrany záujmu dieťaťa, ale zaistiť, aby sloboda pohybu osôb v rámci Únie dokázala v praxi zvládnuť aj rodinné otázky,” uviedla spravodajkyňa uznesenia a predsedníčka petičného výboru EP Cecilia Wikström (ALDE, SE).

Uznesenia je odpoveďou na stovky petícií týkajúcich sa sporov o deti z celej Únie. Schválený text požaduje, aby sa revízia nariadenia Brusel IIa (uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností) využila na odstránenie jeho nedostatkov.

Ochrana práv detí pri súdnych konaniach

Parlament vyzval členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu svojich rodinných súdov a v ich rámci zriadili špecializované senáty alebo orgány cezhraničnej mediácie, ktoré by mali zabezpečiť rýchle rozhodnutia v cezhraničných sporoch súvisiacich s deťmi. Škála týchto prípadov je v súčasnosti veľmi rozmanitá, od premiestňovania detí do iného členského štátu až po únosy detí jedným z rodičov či spory o starostlivosť medzi rodičmi z rôznych členských štátov.

Komisia by podľa poslancov mala občanom EÚ zabezpečiť prístup k zrozumiteľným informáciám o právnych postupoch v súvislosti so spormi o starostlivosť o dieťa. Informovať by mala aj o odlišných rodičovských právach a povinnostiach vo všetkých členských štátoch Únie.

Uznesenie zdôrazňuje, že deti, ktoré sa ocitli v centre rodinnoprávnych sporov, by mali mať právo na pravidelný priamy kontakt s oboma rodičmi, avšak iba za predpokladu, že sa tým nepoškodí záujem dieťaťa. Za týmto účelom by členské štáty mali rodičom po dobu trvania konania garantovať právo na pravidelné návštevy a umožniť im komunikovať so svojimi deťmi v ich materinskom jazyku.

Viac..  Ivan Štefanec o boji voči detskej práci: Vždy je dôležité nielen čo vyrábame, ale aj ako to vyrábame

Nie rozdeľovaniu súrodencov

Európska komisia a členské štáty by podľa poslancov mali navrhnúť a prijať právne predpisy zabezpečujúce automatické uznávanie vnútroštátnych rozhodnutí o osvojení dieťaťa v celej EÚ.

Osvojenie bez súhlasu, alebo akákoľvek forma zverenia dieťaťa do starostlivosti, aj dočasnej, by deťom podľa uznesenia mala ponúknuť najlepšiu možnosť zachovania väzieb s ich kultúrnym zázemím a vhodné podmienky na učenie sa a používanie ich materinského jazyka. Parlament tiež dôrazne požiadal členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie v snahe zabrániť rozdeľovaniu súrodencov.

Reakcie slovenských poslancov

“Je v záujme rodičov získať pred odchodom zo svojej krajiny dostatok informácií o sociálno-právnej ochrane dieťaťa iného členského štátu. To však nevylučuje povinnosť orgánov starostlivosti o dieťa každého členského štátu konať a rozhodovať vždy len s ohľadom na prirodzené  a zákonom chránené záujmy dieťaťa,” uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK)

 

“Spory rodičov traumatizujú najmä dieťa. Často sme svedkami toho, že právne obštrukcie z oboch strán sa naťahujú aj niekoľko rokov a dieťa je brané doslova ako vec. Súdy a úrady musia vždy prihliadať hlavne na jeho najlepší záujem,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

“Slováci majú čoraz viac skúseností s rozpadom manželstiev a odoberaním detí v zahraničí. Ide o ťažké životné situácie, počas ktorých trpia najmä deti. Som rada, že uznesenie obsahuje návrhy konkrétnych riešení, ktorých uplatnenie prispeje k lepšiemu zohľadneniu ich najlepšieho záujmu. Blaho dieťaťa musí vždy byť na prvom mieste,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

materska, pridavky, rodina

Nová smernica o cezhraničných sporoch v otázkach rodičovských práv nadobudla účinnosť

Nové pravidlá Európskej únie o spolupráci medzi justičnými úradmi pri cezhraničných sporoch v otázkach poručníctva, …