EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Audítori kritizujú systémy agentúr na kontrolu grantov

Audítori kritizujú systémy agentúr na kontrolu grantov

V novej správe Európskeho dvora audítorov sa zistili nedostatky v spôsobe, akým agentúry EÚ riadia granty, ktoré zadávajú. Audítori už niekoľko rokov kritizujú systémy agentúr na kontrolu grantov. Zatiaľ čo kontrolované agentúry teraz vo všeobecnosti dodržiavajú pravidlá, v oblasti monitorovania a hodnotenia výkonnosti sa zistili značné nedostatky. V konkrétnych prípadoch sa pri výberových konaniach a postupoch zadávania zákaziek v plnej miery nedodržiavali základné zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Taktiež pretrvávajú možné konflikty záujmov, upozorňujú audítori.

Audítori preskúmali systémy a kontroly zavedené v piatich agentúrach: Európskom inovačnom a technologickom inštitúte, agentúre FRONTEX – agentúre zodpovednej za vonkajšie hranice, Európskej environmentálnej agentúre, Európskom úrade pre bezpečnosť potravín a Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb. Týchto päť agentúr zodpovedá spolu za niečo vyše 90 % celkového grantového financovania v rokoch 2013 až 2015, čo predstavovalo 740 mil. EUR.

Audítori dospeli k záveru, že agentúry, v ktorých sa vykonal audit, vo všeobecnosti udeľovali a vyplácali granty v súlade s pravidlami, no väčšina agentúr sa dostatočne nezaoberala alternatívnymi možnosťami financovania a v niektorých prípadoch granty neboli vždy tým najúčinnejším nástrojom. V postupoch udeľovania grantov, v kontrolných systémoch a meraní výkonnosti bol vo väčšine agentúr, v ktorých bol vykonaný audit, priestor na zlepšovanie. Agentúry náležite nemerali účinnosť svojich grantov, konštatujú audítori.

Viac..  Dobré životné podmienky zvierat sú pre občanov EÚ dôležitou záležitosťou, tvrdia audítori

„Granty vo všeobecnosti prispeli k vykonávaniu politík týchto agentúr“, uviedol Dr. Louis Galea, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Ale nepodarilo sa im vytvoriť primerané systémy monitorovania a hodnotenia pre ich činnosti financované z grantov.“

Audítori odporúčajú, aby všetky agentúry využívajúce granty:

• pred začiatkom využívania grantov preskúmali, či sú granty tým najúčinnejším nástrojom financovania. Zjednodušené možnosti nákladov a priame zadávanie by sa mali využívať, keď je to odôvodnené;

• vo svojich pracovných programoch uvádzali, ktoré činnosti by sa mali vykonávať prostredníctvom grantov, a osobitnú pozornosť venovali konkrétnym cieľom a očakávaným výsledkom, ktoré sa majú dosiahnuť, ako aj to, aké sú plánované finančné a ľudské zdroje potrebné na vykonávanie grantových činností;

• vytvorili formálne vnútorné postupy, ktoré chránia pred možným konfliktom záujmov a sú v súlade so zásadami transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, keď uplatňujú osobitné grantové postupy;

• v súvislosti s vykonávaním grantových projektov pokračovali v posilňovaní svojich systémov overovania;

• vytvorili systémy na monitorovanie a vykazovanie výkonnosti na základe výsledkov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti orientovaných na dosah, ako aj na základe výsledkov následného hodnotenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

OLAF

Audítori EÚ: Zvýšenie účinnosti vyšetrovaní zostáva pre úrad OLAF výzvou

Podľa stanoviska, ktoré uverejnil Európsky dvor audítorov, navrhované zmeny týkajúce sa Európskeho úradu pre boj …