komisia
PHOTO: © European Union 2016- EP.

Komisia: Treba vytvoriť spravodlivejší, efektívnejší a udržateľnejší systém rozdeľovania žiadostí o udelenie azylu

Európska komisia predkladá návrhy, ktorých cieľom je zreformovať spoločný európsky azylový systém a vytvoriť spravodlivejší, efektívnejší a udržateľnejší systém rozdeľovania žiadostí o udelenie azylu medzi členskými štátmi. Základná zásada zostáva rovnaká – žiadatelia o udelenie azylu by mali požiadať o azyl v prvej krajine, do ktorej vstúpia, pokiaľ sa ich rodina nenachádza v inej krajine. Nový mechanizmus na zaistenie spravodlivého rozdeľovania však zabezpečí, aby azylový systém žiadneho členského štátu nebol vystavený neprimeranému tlaku. Súčasťou predložených návrhov je aj transformácia existujúceho Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na plnohodnotnú agentúru Európskej únie pre azyl odrážajúca jeho významnejšiu úlohu v novom systéme, ako aj posilnenie databázy EÚ na porovnávanie odtlačkov prstov Eurodac s cieľom lepšie riadiť azylový systém a prispieť k riešeniu problému neregulárnej migrácie.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Lepšie riadenie migrácie si vyžaduje opatrenia na viacerých frontoch, musíme zaistiť účinnejšie riadenie našich vonkajších hraníc, zlepšiť spoluprácu s tretími krajinami, zastaviť prevádzačstvo a presídľovať utečencov priamo do EÚ. Je tiež zrejmé, že ľudia budú naďalej prichádzať na naše hranice a žiadať o azyl, a my musíme byť pripravení poskytnúť ochranu tým, ktorí ju potrebujú. Počas tejto krízy sme však boli svedkami toho, ako sa niekoľko členských štátov ocitlo pod mimoriadnym tlakom v dôsledku nedostatkov súčasného systému, ktorý nebol navrhnutý pre tento typ situácií. Iné riešenie neexistuje: ak niektorý členský štát čelí prílišnému tlaku, musíme v rámci EÚ prejaviť solidaritu a prevziať spravodlivý diel zodpovednosti. A práve to má zaistiť návrh, ktorý dnes predkladáme.“

Európsky komisár pre migráciu a vnútorné záležitosti Dimitris Avramopoulos povedal: „Ak nám súčasná utečenecká kríza niečo ukázala, tak to, že spoločný európsky azylový systém nie je možné zachovať v súčasnom stave. Nastal čas zreformovať ho a vytvoriť spravodlivejší systém, ktorý bude založený na spoločných pravidlách a primeranejšom rozdelení zodpovednosti. Navrhovanou reformou dublinského systému, posilnením systému Eurodac a premenou úradu EASO na skutočnú európsku agentúru pre azyl dnes robíme dôležitý krok správnym smerom a vytvárame na európskej úrovni štruktúry a nástroje potrebné pre komplexný systém, ktorý obstojí v budúcnosti. Teraz sústredíme všetko naše úsilie na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom a členskými štátmi. Musíme zaistiť, aby sa tieto návrhy čo najskôr stali skutočnosťou.“

Návrhy sú súčasťou prvého súboru legislatívnych návrhov, ktoré Komisia predkladá v súvislosti s rozsiahlou reformou spoločného európskeho azylového systému, ako sa uvádza v oznámení Komisie zo 6. apríla 2016. Táto reforma má byť reakciou na budúce výzvy v oblasti migrácie zo strednodobého hľadiska. Do jej uskutočnenia sa naďalej budú uplatňovať existujúce dublinské pravidlá a dve rozhodnutia týkajúce sa núdzového premiestňovania a Komisia bude v plnej miere presadzovať ich dodržiavanie.

Reforma dublinského systému

Pravidlá EÚ, ktoré slúžia na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie konkrétnej žiadosti o azyl (známe ako dublinský systém), neboli navrhnuté tak, aby zabezpečovali udržateľné rozdelenie zodpovednosti v rámci EÚ a aby zaisťovali včasné spracovanie žiadostí. Predložený návrh zvýši transparentnosť dublinského systému a posilní jeho účinnosť a zároveň vytvára mechanizmus na riešenie situácií neprimeraného tlaku na azylové systémy členských štátov. Nový systém je navrhnutý tak, aby bol nielen spravodlivejší, ale aj stabilnejší, a bol tak schopný lepšie odolávať tlaku. Zaistí rýchle určenie zodpovednosti členského štátu za posúdenie žiadosti o udelenie azylu, a poskytne tak ochranu tým, ktorí ju potrebujú, pričom zároveň umožní predchádzať sekundárnym pohybom (tzv. azylový turizmus).

Medzi nové prvky patrí:

  • Spravodlivejší systém založený na solidarite: vďaka nápravnému mechanizmu rozdeľovania (mechanizmus na zaistenie spravodlivého rozdeľovania). Nový systém automaticky stanoví, kedy krajina čelí neprimerane vysokému počtu žiadostí o udelenie azylu. Bude pritom vychádzať z veľkosti a bohatstva krajiny. Ak bude niektorá krajina čeliť neprimerane vysokému počtu žiadostí, ktorý bude presahovať stanovenú referenčnú hodnotu (viac ako 150 % referenčného počtu), budú všetci noví žiadatelia v tejto krajine (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť) po overení prípustnosti ich žiadosti premiestnení v rámci EÚ, kým počet žiadostí neklesne pod uvedenú úroveň. Členský štát tiež bude mať možnosť dočasne sa nezúčastňovať na prerozdeľovaní. V takom prípade by musel za každého žiadateľa, za ktorého by bol inak na základe mechanizmu na zaistenie spravodlivého rozdeľovania zodpovedný, zaplatiť príspevok solidarity vo výške 250 000 EUR členskému štátu, ktorému bude táto osoba nakoniec pridelená,
  • Mechanizmus, ktorý zohľadňuje aj úsilie v oblasti presídľovania: mechanizmus na zaistenie spravodlivého rozdeľovania bude zohľadňovať aj úsilie, ktoré členský štát vynaloží na presídlenie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, priamo z tretej krajiny. Tým sa potvrdí význam úsilia o vytvorenie legálnych a bezpečných spôsobov migrácie do Európy,
  • Účinnejší systém: vďaka kratším lehotám na zasielanie žiadostí o presun, na odpovede na tieto žiadosti a na presuny žiadateľov o udelenie azylu medzi členskými štátmi, ako aj vďaka zamedzeniu situáciám prenášania zodpovednosti,
  • Odrádzanie od zneužívania a sekundárnych pohybov: vďaka jasnejším právnym povinnostiam žiadateľov o udelenie azylu vrátane povinnosti zostať v členskom štáte, ktorý je zodpovedný za posúdenie ich žiadosti, geografickému obmedzeniu poskytovania hmotných dávok pri prijatí a primeraným dôsledkom v prípade nedodržania pravidiel,
  • Ochrana najlepších záujmov žiadateľov o udelenie azylu: vďaka posilneným zárukám pre maloletých bez sprievodu a vyváženému rozšíreniu definície rodinných príslušníkov.
Viac..  Kabinet schválil návrh na uzavretie zmluvy o sídle medzi vládou a Európskym orgánom práce

Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú viazané týmito opatreniami, no v súlade s príslušnými protokolmi pripojenými k zmluvám môžu sami rozhodnúť, do akej miery sa na nich chcú zúčastňovať. Ak sa rozhodnú nezúčastniť sa, budú sa na ne naďalej vzťahovať súčasné pravidlá v podobe, v akej sa uplatňujú dnes, v súlade so zmluvami.

Posilnenie systému Eurodac

S cieľom podporiť vykonávanie reformovaného dublinského systému v praxi Komisia navrhuje aj úpravu a posilnenie systému Eurodac a rozšírenie jeho účelu, čo by malo uľahčiť návraty a pomôcť pri riešení problému neregulárnej migrácie. Návrhom sa rozšíri rozsah pôsobnosti nariadenia Eurodac tak, aby členské štáty mohli v systéme uchovávať údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín alebo osobách bez štátnej príslušnosti, ktorí nie sú žiadateľmi o medzinárodnú ochranu a ktorí sa neoprávnene zdržiavajú v EÚ, a tieto údaje v systéme vyhľadávať s cieľom identifikovať takéto osoby na účely návratu a readmisie. V plnom súlade s pravidlami ochrany osobných údajov návrh členským štátom takisto umožní uchovávať v systéme Eurodac viac osobných údajov, ako sú mená, dátumy narodenia, štátna príslušnosť, údaje o totožnosti alebo cestovných dokladoch a snímky tváre fyzických osôb. Vďaka väčšiemu množstvu informácií v systéme budú môcť imigračné a azylové orgány ľahko identifikovať nelegálneho štátneho príslušníka tretej krajiny alebo žiadateľa o azyl bez toho, aby museli o tieto informácie samostatne žiadať iný členský štát, ako je to v súčasnosti.

Zriadenie agentúry Európskej únie pre azyl

Na základe návrhu dôjde k transformácii existujúceho Európskeho podporného úradu pre azyl na plnohodnotnú agentúru Európskej únie pre azyl s posilneným mandátom a značne rozšírenými úlohami, aby bolo možné riešiť štrukturálne nedostatky, ktoré sa pri uplatňovaní azylového systému EÚ objavia.

Jednou z hlavných nových úloh agentúry bude uplatňovanie referenčného kľúča na účely mechanizmu na zaistenie spravodlivého rozdeľovania v rámci nového dublinského systému. Jej úlohou tiež bude zaistiť väčšiu konvergenciu pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v rámci Únie, posilniť praktickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi a presadzovanie práva a operačných noriem Únie v oblasti konaní o azyle, podmienok prijímania a potrieb ochrany.

Podobne ako v prípade návrhu týkajúceho sa Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorý Komisia predložila 15. decembra 2015, agentúra pre azyl bude mať rozšírenú úlohu a funkcie v oblasti operačnej a technickej pomoci. V rámci nich bude mať možnosť nasadiť podporné azylové tímy zostavené z rezervy, ktorú bude tvoriť minimálne 500 odborníkov z členských štátov a odborníkov pridelených agentúrou, ako aj schopnosť poskytnúť operačnú a technickú pomoc v prípade, keď bude členský štát vystavený neprimeranému tlaku, ktorý bude klásť mimoriadne vysoké a naliehavé nároky na jeho azylový alebo prijímací systém.

Súvislosti

Dňa 6. apríla 2016 uverejnila Európska komisia oznámenie, ktorým sa začal proces zameraný na reformu spoločného európskeho azylového systému. Oznámenie zahŕňalo:

  • varianty spravodlivého a udržateľného systému na rozdeľovanie žiadateľov o azyl medzi členské štáty,
  • ďalšiu harmonizáciu azylových konaní a noriem, aby sa vytvorili rovnaké podmienky v celej Európe, a tým sa obmedzili motivačné faktory vedúce k opatreniam na obmedzenie neregulárnych sekundárnych pohybov
  • a posilnenie mandátu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO).

Predložený balík je preto prvým dôležitým krokom v rámci komplexnej reformy spoločného európskeho azylového systému. Nasledovať bude druhý balík legislatívnych návrhov, ktoré prinesú zmeny smernice o konaní o azyle, smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu, ako aj smernice o podmienkach prijímania. Tým sa zaistí úplná reforma všetkých častí azylového systému EÚ.

Európska komisia 13. mája 2015 navrhla v rámci európskej migračnej agendy rozsiahlu stratégiu, ktorej cieľom je riešenie bezprostredných výziev vyplývajúcich z aktuálnej krízy a zároveň zaistiť, aby mala EÚ k dispozícii nástroje, ktoré jej umožnia lepšie riadiť migráciu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, a to v oblasti neregulárnej migrácie, hraníc, azylu a legálnej migrácie.

V rámci agendy už boli 27. mája 2015, 9. septembra2015 a 15. decembra 2015 prijaté tri vykonávacie balíky.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …