Daňové úniky má obmedziť automatická výmena informácií medzi členskými štátmi

Európsky parlament podporil návrh Európskej komisie, ktorý by zaviedol automatickú výmenu informácií o daniach zaplatených nadnárodnými spoločnosťami na území jednotlivých členských štátov. Predložený text predstavuje podľa poslancov pozitívny krok v boji proti agresívnemu plánovaniu daní z príjmov právnických osôb. Plénum však zároveň presadzuje ďalšie opatrenia, ktoré by zamedzili narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu daňovým zvýhodňovaním nadnárodných spoločností.

Uznesenie predložené Dariuszom Rosatim (EPP, PL) a schválené pomerom hlasov 567 (za): 30 (proti): 53 (zdržalo sa hlasovania) predstavuje odporúčanie Európskeho parlamentu členským štátom EÚ, ktoré budú musieť jednohlasne rozhodnúť o konečnom znení legislatívneho návrhu.

Navrhovaná smernica by zaviazala nadnárodné spoločnosti s celkovými konsolidovanými výnosmi na úrovni aspoň 750 miliónov eur podávať správy obsahujúce okrem iného výšku ich príjmov, zisku pred zdanením, zaplatenú daň z príjmov, deklarovaný kapitál, nerozdelené zisky, hmotný majetok a počet zamestnancov podľa jednotlivých krajín, v ktorých vykonávajú podnikateľskú činnosť. Tieto správy by sa podávali v členskom štáte, v ktorom je hlavný materský subjekt nadnárodnej skupiny rezidentom na daňové účely. Členský štát, ktorému je správa podaná, by mal následne tieto informácie poskytnúť ďalším členským štátom, na území ktorých daná nadnárodná skupina operuje.

“Tento prvý legislatívny návrh v rámci balíka opatrení Komisie proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam je dôležitým krokom v boji proti nekalým daňovým postupom v EÚ. Mal by zvýšiť transparentnosť a obmedziť škodlivú daňovú konkurenciu. Toto nemožno dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, vyžaduje si to spoločný postup. Ak však má byť efektívny, Komisia by mala byť súčasťou výmeny správ podľa jednotlivých krajín,” uviedol spravodajca Rosati.

Plný prístup k informáciám pre Komisiu

Poslanci v uznesení požadujú, aby mala Komisia za účelom posúdenia súladu daňových postupov členských štátov s právnymi predpismi EÚ o poskytovaní štátnej pomoci plný prístup k informáciám, ktoré by si mali vymieňať daňové úrady krajín Únie. Prístup Komisie k vymieňaným informáciám je obzvlášť dôležitý pre malé a stredné podniky, ktoré operujú iba v jednom členskom štáte.

Viac..  Európsky parlament schválil kontroverzný zákon pre odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí na internete

Malé a stredné podniky zvyčajne odvádzajú efektívnu sadzbu daní, ktorá je oveľa bližšie k zákonom stanoveným sadzbám, než je tomu v prípade nadnárodných spoločností, konštatuje schválený text. Podľa poslancov by však domáce podniky nemali byť znevýhodňované z dôvodu svojej veľkosti alebo neúčasti na cezhraničnom obchode.

Sankcie

Predložená smernica stanovuje termín podávania správ pre nadnárodné skupiny na 12 mesiacov od posledného dňa vykazovaného fiškálneho roka danej nadnárodnej skupiny. Výmena informácii medzi členskými štátmi by mala prebehnúť v lehote troch mesiacov po podaní správy. Za účelom vynútiteľnosti navrhovaných pravidiel poslanci žiadajú členské štáty, aby zaviedli sankcie pre nadnárodné spoločnosti, ktoré si vykazovaciu povinnosť nesplnia.

Reakcie slovenských poslancov

“Podvodníci dnes využívajú sofistikované spôsoby, ako sa vyhnúť daňovým povinnostiam. Našou odpoveďou je väčšia spolupráca členských štátov a ich daňových úradov. Chceme docieliť, aby bol zisk vždy zdaňovaný len tam, kde vznikol,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Členské štáty dospeli k spoločnému postoju k predloženému návrhu 8. marca a momentálne čakajú na stanovisko Európskeho parlamentu a prípadné výhrady národných parlamentov. Rada (ministrov) EÚ by mala návrh formálne schváliť na jednom zo svojich nasledujúcich zasadnutí.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …