Komisia: Členské štáty EÚ musia zintenzívniť úsilie o účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Európska komisia podáva správu o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi V tejto správe Komisia predstavuje trendy a výzvy v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, skúma dosiahnutý pokrok a zdôrazňuje kľúčové problémy, ktoré musí EÚ a jej členské štáty riešiť ako prioritné. Napriek dosiahnutému pokroku musia členské štáty EÚ zintenzívniť úsilie o účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos k tomu povedal: „Je morálne a právne neakceptovateľné a neospravedlniteľné, aby v EÚ v 21. storočí boli ľudia, ktorí sú predmetom kúpy, predaja a vykorisťovania ako komodity. Je našou individuálnou, kolektívnou a zákonnou povinnosťou, aby sme to zastavili. Na tento účel sme zaviedli robustný a legislatívny rámec orientovaný na budúcnosť. Našou hlavnou zodpovednosťou je teraz zabezpečiť jeho úplné vykonanie tak, aby osoby, ktoré obchodujú s ľuďmi, boli stíhané, a aby sa obetiam poskytla úplná ochrana a pomoc. Dnešnou prelomovou správou sa budeme riadiť pri ďalšom rozpracúvaní nášho politického rámca.“

Koordinátorka EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi Myria Vassiliadou k tomu povedala: „Prijatie smernice EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2011 predstavovalo významný impulz pri zvyšovaní povedomia o rozsahu tohto javu v EÚ a o potrebe riešiť tento problém prostredníctvom širokej škály nástrojov od trestného práva po preventívne opatrenia. Trendy a výzvy uvedené v tejto správe jasne dokazujú, že teraz je najvyšší čas, aby členské štáty zintenzívnili úsilie o účinné uplatňovanie smernice a splnenie povinností, ktoré sa ňou ukladajú.“

V správe sa uvádza, že v rokoch 2013 až 2014 bolo ako obete obchodovania s ľuďmi v EÚ evidovaných 15 846 žien, mužov, dievčat a chlapcov. Vzhľadom na zložitosť podávania správ o tomto jave je skutočný počet obetí pravdepodobne výrazne vyšší, než zaevidovali príslušné orgány. Podľa správy je aj naďalej najviac rozšírené obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania (67 % evidovaných obetí), za ktorým nasleduje obchodovanie s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania (21 % evidovaných obetí). Viac ako tri štvrtiny evidovaných obetí tvorili ženy (76 %). Deti predstavovali prinajmenšom 15 % obetí.

Jedným z najvýraznejšie stúpajúcich trendov je počet detí, ktoré sa stávajú obeťami obchodníkov s ľuďmi. Zaznamenal sa aj rastúci počet obetí so zdravotným postihnutím a obetí rómskeho etnického pôvodu. V správe sa takisto zdôrazňujú prepojenia medzi obchodovaním s ľuďmi a inými formami trestnej činnosti a vykorisťovania najzraniteľnejších osôb v kontexte súčasnej migračnej krízy, ako aj zvýšené využívanie internetu a nových technológií na získavanie obetí.

Viac..  M. Lexmann: Rozbuška pod budúcnosťou Slovenska. Mladí tu nevidia perspektívu

Na riešenie kľúčových výziev v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi EÚ je potrebné, aby členské štáty v plnej miere a správne uplatňovali smernicu EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom zvýšiť počet vyšetrovaní a trestných stíhaní páchateľov, vytvoriť vhodné mechanizmy na včasnú identifikáciu a ochranu obetí a posilniť opatrenia na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi.

Komisia bude naďalej pracovať na koordinovanej a konzistentnej reakcii v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Do konca roku 2016 Komisia uverejní dve správy týkajúce sa dodržiavania smernice a kriminalizácie a po roku 2016 uverejní stratégiu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ochrana detí pozdĺž migračných trás je najvyššou prioritou a Komisia venuje osobitnú pozornosť aj maloletým osobám bez sprievodu, ktoré sú veľmi zraniteľné, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, a to v rámci reformy spoločného európskeho azylového systému.

Súvislosti

Obchodovanie s ľuďmi je porušením základných práv a je výslovne zakázané Chartou základných práv Európskej únie. Ako trestný čin sa uvádza aj v článku 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

V smernici EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi prijatej v roku 2011 bol navrhnutý prístup zameraný na obete, ktorý zahŕňa rodové hľadisko, na financovanie opatrení v rôznych oblastiach, ako sú trestnoprávne ustanovenia, stíhanie páchateľov, podpora obetí a práva obetí v trestnoprávnych konaniach, prevencia a monitorovanie uplatňovania smernice.

V stratégii EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2012 – 2016 EÚ stanovila 40 konkrétnych a praktických opatrení proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom kládla dôraz na ochranu obetí a na ich práva.

Zistenia prvej správy o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi sa využijú pri príprave stratégie v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na obdobie po roku 2016, ktorá bude uverejnená v roku 2016.

Koordinátorka EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi je zodpovedná za zlepšenie koordinácie a súdržnosti medzi inštitúciami EÚ, agentúrami EÚ, členskými štátmi a medzinárodnými aktérmi, ako aj za rozvíjanie existujúcich a nových politík EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …