jourova
Komisárka EÚ pre spravodlivosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia zverejnila správu o uplatňovaní Charty základných práv

Európska komisia uverejnila správu o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v roku 2015. Správa poskytuje prehľad o tom, ako sa základné práva uplatňujú v celej škále politík EÚ a v členských štátoch.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: Základné práva sú základom našej Európskej únie a našich spoločenstiev. V posledných rokoch sa ocitli pod tlakom v dôsledku nárastu neznášanlivosti, xenofóbie a nenávistných prejavov. Vzhľadom na tieto problémy je dôležité presadzovať demokraciu, ľudské práva a zásady právneho štátu. Práva zakotvené v Charte základných práv zohrávajú v tomto smere kľúčovú úlohu.  Musíme naďalej pracovať s cieľom zaistiť, aby pre každého v celej Európe boli tieto práva dodržiavané.“

Komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová zdôrazňuje: „ Ak chceme skutočne dosiahnuť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, musíme aktívne presadzovať naše základné práva a zvýšiť úroveň ich skutočnej obrany v celej EÚ. EÚ tento rok podnikla konkrétne kroky na posilnenie základných práv, napríklad dokončením reformy v oblasti ochrany údajov a nových pravidiel o zárukách pre deti v trestnom konaní a zintenzívnením boja proti podnecovaniu k nenávisti. Základné práva neexistujú len na papieri, ale musia byť uvedené aj do praxe. Naši občania to požadujú.“

V správe sa poznamenáva, že v roku 2015 boli predložené viaceré legislatívne projekty na podporu základných práv, a to vrátane balíka reforiem v oblasti ochrany údajov, smernice o osobitných zárukách pre deti v trestnom konaní a smernice o právach obetí. Objasňuje sa v nej, ako Komisia zohľadnila Chartu vo svojej legislatívnej a politickej práci v roku 2015, napríklad pokiaľ ide o opatrenia na lepšie riadenie migrácie na úrovni EÚ (Európska migračná agenda) alebo na posilnenie bezpečnosti (Európsky program v oblasti bezpečnosti). Napokon sa v nej poskytujú príklady uplatňovania Charty Súdnym dvorom a predstavuje sa v nej hlavný vývoj v jeho judikatúre.

Viac..  Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Tohtoročná správa sa zameriava predovšetkým aj na prvé výročné kolokvium o základných právach s názvom „Tolerancia a rešpekt: predchádzanie a boj proti nenávisti voči židom a moslimom v Európe“, ktoré sa konalo v októbri 2015, a hodnotí kľúčové opatrenia, ktoré Komisia uskutočňuje.

V rámci druhého výročného kolokvia na tému „Pluralita a demokracia médií“, ktoré sa bude konať 17. a 18. novembra 2016, bude prvý podpredseda Frans Timmermans spoločne s komisárom Güntherom Oettingerom a komisárkou Věrou Jourovou diskutovať o kľúčovej úlohe slobodných a pluralitných médií, a najmä o digitálnych médiách v demokratických spoločnostiach. Komisia uverejnila verejnú konzultáciu, ktorá bude východiskom pre rokovania v rámci kolokvia.

Súvislosti

S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou. Ustanovenia tejto charty sú určené najmä pre inštitúcie EÚ a pre vnútroštátne orgány, len ak vykonávajú právo EÚ.

Komisia spolupracuje s príslušnými orgánmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom lepšie informovať ľudí o ich základných právach a o tom, kde hľadať pomoc v prípade, že ich práva boli porušené. Komisia poskytuje praktické informácie o týchto právach prostredníctvom európskeho portálu elektronickej justície (e-Justice) a s ombudsmanmi, orgánmi pre rovnosť príležitostí a inštitúciami pre ľudské práva začala dialóg zameraný na riešenie sťažností týkajúcich sa základných práv.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …