Európska komisia požiadala Slovensko o zmenu zákona týkajúceho sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy

Európska komisia oficiálne požiadala Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby zmenili právne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy z dôvodu, že porušujú voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa.

Zmluvou o pristúpení z roku 2003 bolo novým členským štátom poskytnuté prechodné obdobie, počas ktorého mali svoje vnútroštátne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy zosúladiť s právnymi predpismi EÚ. Po uplynutí tohto obdobia v roku 2014 Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko prijali nové právne predpisy upravujúce nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy.

Tieto nové vnútroštátne predpisy obsahujú niektoré ustanovenia, ktoré Komisia považuje za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa potenciálne odrádzajúce od cezhraničného investovania. Niektoré obmedzenia môžu sledovať opodstatnené ciele, keďže sa zameriavajú na boj proti špekulatívnym nákupom, alebo slúžia na účely plánovania a ciele politiky rozvoja vidieka; musia však byť proporcionálne a voči ostatným občanom EÚ nemôžu byť diskriminačné.

Dnešná žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Bulharsko, Litva Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko do dvoch mesiacov nezosúladia svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadov uvedených členských štátov Súdnemu dvoru EÚ.

Súvislosti

Komisia zaslala Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku a Slovensku v marci a apríli 2015 takzvanú „formálnu výzvu“. Odpovede týchto členských štátov nerozptýlili obavy Komisie týkajúce sa v súčastnosti platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Viac..  Lepšia regionálna prepojenosť v EÚ: 30 miliárd eur na infraštruktúrne projekty

Pokiaľ ide o Bulharsko a Slovensko, hlavnou obavou je, že nákupcovia musia byť osoby s dlhodobým pobytom v krajine, čo diskriminuje ostatných štátnych príslušníkov členských štátov EÚ. Maďarsko má veľmi reštriktívny systém, ktorý stanovuje úplný zákaz nadobúdania pôdy právnickými osobami a povinnosť kupujúceho, aby sám obrábal pôdu. Okrem toho, podobne ako v Lotyšsku a Litve, kupujúci musia byť poľnohospodári. Hoci Komisia súhlasí s tým, že by vnútroštátne orgány mali mať možnosť riadne regulovať trhy s poľnohospodárskou pôdou s cieľom zachovať využitie takejto pôdy na poľnohospodárske účely a podporovať miestny rozvoj, viaceré tieto opatrenia považuje z hľadiska prilákania investícií do rozvoja vidieka za neprimerane obmedzujúce a diskriminačné.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

priroda

Päť lokalít na Slovensku opätovne zapísali na prestížny Zoznam svetového dedičstva UNESCO

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol v stredu 28. júla o zápise piatich slovenských lokalít výnimočnej …