Európska komisia požiadala Slovensko o zmenu zákona týkajúceho sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy

Európska komisia oficiálne požiadala Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby zmenili právne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy z dôvodu, že porušujú voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa.

Zmluvou o pristúpení z roku 2003 bolo novým členským štátom poskytnuté prechodné obdobie, počas ktorého mali svoje vnútroštátne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy zosúladiť s právnymi predpismi EÚ. Po uplynutí tohto obdobia v roku 2014 Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko prijali nové právne predpisy upravujúce nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy.

Tieto nové vnútroštátne predpisy obsahujú niektoré ustanovenia, ktoré Komisia považuje za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa potenciálne odrádzajúce od cezhraničného investovania. Niektoré obmedzenia môžu sledovať opodstatnené ciele, keďže sa zameriavajú na boj proti špekulatívnym nákupom, alebo slúžia na účely plánovania a ciele politiky rozvoja vidieka; musia však byť proporcionálne a voči ostatným občanom EÚ nemôžu byť diskriminačné.

Dnešná žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Bulharsko, Litva Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko do dvoch mesiacov nezosúladia svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadov uvedených členských štátov Súdnemu dvoru EÚ.

Viac..  Na reformnom pláne pracuje od júla 100 ľudí, tvrdí premiér Matovič

Súvislosti

Komisia zaslala Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku a Slovensku v marci a apríli 2015 takzvanú „formálnu výzvu“. Odpovede týchto členských štátov nerozptýlili obavy Komisie týkajúce sa v súčastnosti platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Pokiaľ ide o Bulharsko a Slovensko, hlavnou obavou je, že nákupcovia musia byť osoby s dlhodobým pobytom v krajine, čo diskriminuje ostatných štátnych príslušníkov členských štátov EÚ. Maďarsko má veľmi reštriktívny systém, ktorý stanovuje úplný zákaz nadobúdania pôdy právnickými osobami a povinnosť kupujúceho, aby sám obrábal pôdu. Okrem toho, podobne ako v Lotyšsku a Litve, kupujúci musia byť poľnohospodári. Hoci Komisia súhlasí s tým, že by vnútroštátne orgány mali mať možnosť riadne regulovať trhy s poľnohospodárskou pôdou s cieľom zachovať využitie takejto pôdy na poľnohospodárske účely a podporovať miestny rozvoj, viaceré tieto opatrenia považuje z hľadiska prilákania investícií do rozvoja vidieka za neprimerane obmedzujúce a diskriminačné.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …