Kvalita vody na kúpanie sa v priebehu uplynulých rokov výrazne zlepšila

Európska únia sa už 40 rokov usiluje zabezpečiť čistú a zdravú vody na kúpanie, pričom na začiatku tohto úsilia stála smernica o kvalite vody určenej na kúpanie.

Výročná správa o kvalite vôd určených na kúpanie je dôkazom hodnoty legislatívy a dlhoročných investícií do infraštruktúry v oblasti odpadových vôd a iných opatrení zameraných na zníženie miery znečistenia. Ilustruje, že kvalita vody na kúpanie sa časom sústavne zlepšovala, pričom v roku 2015 spĺňalo v EÚ minimálne požiadavky na kvalitu vody 96 % monitorovaných oblastí určených na kúpanie.

Európska environmentálna agentúra (EEA) spolu s Európskou komisiou vypracovali výročnú správu o kvalite vôd na kúpanie, v ktorej posúdili kvalitu vody na kúpanie v roku 2015 a uviedli miesta, kde sa očakáva dobrá kvalita v roku 2016.

Využili pri tom analýzy vzoriek odobratých vo vyše 21 000 pobrežných i vnútrozemských lokalitách na kúpanie v EÚ, vo Švajčiarsku a v Albánsku, pri ktorých sa zisťovalo, či sú kontaminované fekáliami z kanalizácie alebo chovu hospodárskych zvierat.

Zatiaľ čo 96 % lokalít na kúpanie spĺňalo minimálne požiadavky, vyše 84 % spĺňalo prísnejšie požiadavky na úrovni hodnotenia „výborné“. Viaceré veľké turistické oblasti a mestá ako Blackpool, Kodaň či Mníchov takisto začínajú profitovať z investícií do zlepšených kanalizačných systémov, vďaka ktorým sa zaznamenala čistejšia voda na kúpanie v prístavných oblastiach, riečnych lokalitách a priľahlých plážach.

Karmenu Vella, európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, vyhlásil: „96 % európskych vôd na kúpanie má prijateľnú kvalitu a 84 % výbornú, čo je výsledkom 40 rokov investícií do kvality vody a infraštruktúry v oblasti odpadových vôd. Ide o jednoznačné znamenie toho, že legislatíva EÚ funguje dobre. A takisto to bez pochýb svedčí o tom, že vysoko rozvinutá hospodárska oblasť, ako je tá naša, dokáže zabezpečiť dodržiavanie prísnych ekologických noriem.“

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, doplnil: „Z posúdenia vyplýva, že kvalita vody na kúpanie sa v priebehu uplynulých rokov výrazne zlepšila. Čoraz viac lokalít nielenže spĺňa minimálne požiadavky, ale dosiahlo aj výbornú kvalitu vody. V niektorých mestách sa ľudia môžu kúpať dokonca aj v kúpaliskách v prístavoch.“

Kvalita vody na kúpanie sa postupom času celkovo zlepšila. V roku 1991 spĺňalo najvyššie normy len 56 % lokalít na kúpanie. V roku 2015 tento podiel vzrástol na 87 %. K týmto výsledkom sa dospelo na základe každodenného monitorovania 9 600 lokalít počas predmetného obdobia.

Viac..  M. Wiezik: Návrh pre Stratégiu pre lesy EÚ - Cesta vpred je skokom späť

Ďalšie kľúčové zistenia

  • Vyše 90 % oblastí určených na kúpanie v ôsmich členských štátoch v roku 2015 vykazovalo výbornú kvalitu vody: Luxembursko (všetkých 11 nahlásených lokalít na kúpanie), Cyprus (99,1 % lokalít na kúpanie), Malta (97,7 %), Grécko (97,2 %), Chorvátsko (94,2 %), Taliansko (90,6 %), Nemecko (90,3 %) a Rakúsko (90,2 %).
  • Na celom území Európy bola za rok 2015 ako nevyhovujúca označená kvalita vody len v 385 lokalitách na kúpanie. Podiel nevyhovujúcej vody na kúpanie teda poklesol z 1,9 % v roku 2014 na 1,6 % v roku 2015.
  • Najvyšší počet oblastí s nevyhovujúcou kvalitou vody sa našlo v Taliansku (95 oblastí, 1,7 %), vo Francúzsku (95 oblastí, 2,8 %) a v Španielsku (58 oblastí, 2,6 %).
  • Podiel vody na kúpanie s výbornou kvalitou vzrástol zo 78 % v roku 2011 na 84 % v roku 2015.

Voda na kúpanie celkovo

Kvalita vody na kúpanie v roku 2015 v 28 členských štátoch EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku

Súvislosti

Pri rekreačných aktivitách, akými je plávanie, predstavuje kontaminácia fekáliami problém pre verejné zdravie. Plávanie vo vode na kontaminovaných plážach alebo v kontaminovaných jazerách môže mať za následok ochorenia. Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Miera znečistenia sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, keď dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí. Pred 40 rokmi do mnohých vodných telies v Európe plynulo veľké množstvo nekontrolovanej, nevyčistenej alebo len čiastočne vyčistenej odpadovej vody.

Kúpacia sezóna v roku 2015 bola prvou, keď kvalitu vôd v lokalitách na kúpanie monitorovali všetky členské štáty EÚ podľa ustanovení revidovanej smernice EÚ o kvalite vody na kúpanie (2006/7/ES). V smernici sa špecifikuje, kedy možno kvalitu vody na kúpanie klasifikovať ako výbornú, dobrú, dostatočnú alebo nevyhovujúcu, v závislosti od úrovní zistených fekálnych baktérií.

Výsledky správy sa dostanú do stredobodu pozornosti aj v rámci podujatia Zelený týždeň 30. mája – 3. júna 2016 ako súčasť tohtoročnej širšej témy „Investovanie do ekologickejšej budúcnosti“.

Ďalšie informácie

EEA spolu so správou uverejnila interaktívnu mapku s údajmi o kvalite vody v každej lokalite na kúpanie. Dodatočné informácie, akými sú správy za jednotlivé krajiny a samotná smernica o kvalite vody na kúpanie, sú dostupné na webových stránkach EEA alebo Európskej komisie venovaných vode na kúpanie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …