komisia
PHOTO: © European Union 2016- EP.

Európska komisia: Spravili sme ďalší krok vpred v snahe zmeniť spôsob, akým Brusel funguje

Komisia prijala nové pravidlá týkajúce sa vytvárania a fungovania poradenských expertných skupín, ktoré poskytujú externú expertízu na pomoc v procese tvorby politík. Týmto rozhodnutím sa stanovuje jednotný súbor pravidiel a zásad zameraných na zvýšenie transparentnosti, predchádzanie konfliktom záujmov a zabezpečenie vyváženého zastúpenia záujmov. Nové pravidlá sú záväzné pre všetky útvary Komisie.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Pri navrhovaní pravidiel a politík potrebujeme externú expertízu, ktorá nám pomôže správne postupovať. Občania oprávnene očakávajú, že tento proces bude transparentný a vyvážený. Vďaka opatreniam, ktoré prijímame, bude Komisia využívať vysokokvalitnú expertízu, pričom bude môcť predchádzať možným konfliktom záujmov a verejnosť od nás bude môcť vyžadovať zodpovednosť. Dnešné rozhodnutie nadväzuje na plodné konzultácie s poslancami Európskeho parlamentu, európskym ombudsmanom a zástupcami organizácií občianskej spoločnosti, ktorí sú kľúčovými partnermi pri zabezpečovaní transparentného prístupu k tvorbe politiky EÚ. Je to ďalší krok vpred v snahe zmeniť spôsob, akým Brusel funguje.“

Podľa nových pravidiel budú útvary Komisie povinné vyberať všetkých členov expertných skupín prostredníctvom verejných výziev na predkladanie žiadostí, okrem tých členov, ktorí zastupujú členské štáty, tretie krajiny, subjekty EÚ a medzinárodné organizácie. Tieto požiadavky musia byť uverejnené v Registri expertných skupín a musia v nich byť jasne uvedené výberové kritériá vrátane požadovanej odbornosti a cieľových záujmových skupín. Bude vynaložené maximálne úsilie, aby sa zabezpečilo vyvážené zastúpenie, pričom sa zohľadnia oblasti odbornosti a záujmu, zastúpenie žien a mužov, geografický pôvod a mandát príslušnej expertnej skupiny. Väčšia transparentnosť vo výberovom procese je dôležitým faktorom pri dosahovaní vyváženého zloženia.

Revidovanými pravidlami sa ďalej zvyšuje transparentnosť práce týchto skupín, pretože sa od útvarov Komisie výslovne vyžaduje, aby poskytli všetky príslušné dokumenty vrátane programov zasadnutí, úplných a zrozumiteľných zápisníc a vyjadrení expertov. Ak expertná skupina prijme stanovisko na základe hlasovania, môžu sa zverejniť aj menšinové stanoviská, ktoré experti vyjadria, ak si to želajú.

Revidovanými pravidlami sa výrazne zvýši riadenie konfliktov záujmov vo vzťahu k jednotlivcom menovaným za svoju osobu, ktorí by mali konať nezávisle a vo verejnom záujme. Útvary Komisie budú musieť vykonať osobitné posúdenie konfliktu záujmov pre týchto expertov, a to na základe štandardného vyhlásenia o záujmoch, ktoré experti predložia. Tieto vyhlásenia budú následne zverejnené v Registri expertných skupín na účely kontroly zo strany verejnosti.

Revidovaný register expertných skupín bude dostupný na internete, čím sa splnia nové požiadavky na transparentnosť a zabezpečia sa synergie s registrom transparentnosti. Experti, ktorí žiadajú o zastupovanie špecifických záujmov alebo organizácií, budú za členov expertných skupín vybratí len vtedy, ak sú zaregistrovaní v registri transparentnosti. Táto podmienka sa bude do konca roka 2016 uplatňovať so spätnou účinnosťou na všetkých súčasných členov expertných skupín. Register expertných skupín bude takisto lepšie organizovaný, a to vďaka novej klasifikácii členov expertných skupín, ktorá doň vnesie viac jasnosti a transparentnosti. Nová kategorizácia oddelí organizácie, akými sú spoločnosti, mimovládne organizácie a odborové zväzy, od verejných subjektov, ktoré predtým patrili do tej istej položky. Zároveň sa vytvoria ďalšie podkategórie, čím sa umožní zvýšená verejná kontrola rovnováhy záujmov.

Viac..  EK upozornila členské štáty na viacero nesplnených povinností v súvislosti s právom Únie

Súvislosti

V súčasnosti radí Komisii vo všetkých oblastiach politiky približne 800 expertných skupín. Členovia expertných skupín môžu byť vymenovaní ako individuálne osoby, alebo môžu zastupovať členské štáty, tretie krajiny, subjekty EÚ a medzinárodné organizácie, podnikateľskú sféru, odborové organizácie, občiansku spoločnosť, akademickú obec alebo iné záujmy.

Expertné skupiny sa využívajú pri príprave nových právnych predpisov alebo delegovaných a vykonávacích aktov, pri vykonávaní existujúcich právnych predpisov alebo všeobecnejšie pri vypracúvaní strategickej politickej orientácie. Tieto skupiny neprijímajú žiadne rozhodnutia – majú výlučne poradnú úlohu –, môžu však formulovať stanoviská alebo odporúčania a predkladať správy Komisii. Komisia a jej úradníci ostávajú úplne nezávislí, pokiaľ ide o spôsob, akým zohľadňujú poskytnuté odborné vyjadrenia a pripomienky od týchto expertných skupín. Komisia prijíma rozhodnutia vždy vo všeobecnom záujme Európskej únie.

Komisia pod vedením predsedu Junckera sa vo všetkých oblastiach svojej práce zaviazala k zvýšenej transparentnosti. Spolupráca s expertnými skupinami je jedným z mnohých spôsobov, ako Komisia zhromažďuje externé stanoviská a odborné znalosti na podporu svojej práce. Verejné konzultácie, cielené konzultácie so zainteresovanými stranami, verejné vypočutia, konferencie a štúdie patria medzi ďalšie cenné nástroje, ktoré dopĺňajú inštitucionálny dialóg s Európskym parlamentom a Radou.

Horizontálny inštitucionálny rámec pre expertné skupiny bol prvýkrát zavedený v roku 2005 a naposledy bol revidovaný v roku 2010. Dnešné rozhodnutie predstavuje pozitívnu reakciu na mnohé odporúčania, ktoré predložil Európsky ombudsman na základe vyšetrovaní z vlastného podnetu, ako aj na návrhy poslancov Európskeho parlamentu a zástupcov organizácií občianskej spoločnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices