EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Komisia reformuje systém modrých kariet pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ
komisia
PHOTO: © European Union 2016- EP.

Komisia reformuje systém modrých kariet pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ

Európska komisia predstavuje akčný plán na podporu členských štátov pri integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a na podporu ich hospodárskeho a sociálneho prínosu pre EÚ. Prezentuje aj legislatívny návrh na reformu pravidiel týkajúcich sa vysokokvalifikovaných migrantov prichádzajúcich do EÚ za prácou, ktorý podporí európske podniky v ich snahe pritiahnuť kvalifikovaných a talentovaných ľudí z celého sveta. Tieto iniciatívy nadväzujú na záväzok predsedu Junckera uvedený v politických usmerneniach, v ktorých bola legálna migrácia zaradená medzi priority tejto Komisie.

Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, povedal: „Ak chceme v dlhodobom horizonte riadiť migráciu, musíme v záujme nás všetkých začať s investíciami už teraz. Včasná a účinná integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie prínosnosti migrácie pre hospodárstvo a súdržnosť našej spoločnosti. Zároveň musíme vylepšiť naše systémy, aby v budúcnosti pomáhali riešiť nedostatok zručností a pracovných síl na trhu. Revidovaný systém modrých kariet EÚ pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín uľahčí a zatraktívni prácu v EÚ a posilní náš hospodársky rast.“

Akčný plán EÚ pre integráciu

Dnešný akčný plán stanovuje spoločný rámec politiky a podporné opatrenia, ktoré by mali pomôcť členským štátom ďalej rozvíjať a posilňovať svoje vnútroštátne integračné politiky zamerané na štátnych príslušníkov tretích krajín. Hlavné bremeno integrácie leží na členských štátoch – realizuje sa na ich vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. V akčnom pláne sa stanovuje konkrétna politická, operačná a finančná podpora, ktorá sa má poskytnúť na úrovni EÚ na účely podpory ich úsilia.

Hlavným faktorom vplývajúcim na dosahovanie blahobytu, prosperity a súdržnosti európskych spoločností v budúcnosti je zaistenie toho, aby štátni príslušníci tretích krajín mohli byť po ekonomickej a sociálnej stránke prínosom pre hostiteľské komunity. Štúdia, ktorú zverejnili útvary Komisie, potvrdzuje, že štátni príslušníci tretích krajín, ak sú integrovaní dobre a rýchlo, môžu prispieť k lepšiemu fungovaniu pracovného trhu, môžu pomôcť pri riešení demografických zmien a zlepšiť fiškálnu udržateľnosť. Hrozí, že cena za neintegráciu bude vyššia než náklady na investície do integračných politík.

Migranti a ľudia s priznaným postavením utečenca, ktorí sú z tretích krajín a majú oprávnený pobyt v EÚ, čelia napriek úsiliu členských štátov naďalej zvýšenému riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia.

Integračné politiky zostávajú do veľkej miery v právomoci členských štátov, no v súčasnej situácii čelia mnohé členské štáty EÚ podobným výzvam a riešenia na úrovni EÚ vo forme štrukturálnej a finančnej podpory môžu byť pre nich prínosné.

Opatrenia sa navrhujú v týchto hlavných oblastiach: integračné opatrenia realizované pred odchodom a príchodom, a to najmä v prípade ľudí, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí sú presídľovaní; vzdelávanie, zamestnanosť a odborná príprava; prístup k základným službám a aktívna účasť a sociálna inklúzia. Navrhuje sa aj strategickejší a koordinovanejší prístup pri používaní prostriedkov EÚ na podporu vnútroštátnych integračných opatrení.

V rámci nového programu zručností pre Európu bude Komisia podporovať aj integráciu na trhu práce, a to pomocou rôznych nástrojov zameraných na zlepšenie kvalifikácie migrantov a na rozpoznanie a využitie kvalifikácie, ktorú už majú.

Opatrenia na podporu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín nesmú a ani by nemali byť realizované na úkor opatrení určených pre iné zraniteľné a znevýhodnené skupiny alebo menšiny.

Pritiahnutie vysokokvalifikovaných migrantov: reforma modrej karty EÚ

Systém modrých kariet EÚ, ktorý bol prijatý v roku 2009, sa v doterajšej praxi ukázal ako nedostatočný a neatraktívny, a preto nebol v plnej miere využitý. Reštriktívne podmienky prijímania a existencia paralelných pravidiel, podmienok a postupov na vnútroštátnej úrovni obmedzili využitie systému EÚ. Iba 31 % vysokokvalifikovaných migrantov z krajín OECD si za svoju destináciu vybralo EÚ, čo znamená, že kvalifikovaní pracovníci si vyberajú iné cieľové krajiny, ktoré EÚ na hospodárskej úrovni konkurujú.

Dnešný návrh mení existujúce pravidlá s cieľom zlepšiť schopnosť EÚ pritiahnuť a udržať si vysokokvalifikovaných príslušníkov tretích krajín, keďže demografický vývoj naznačuje, že aj napriek kvalifikovanejším pracovným silám v EÚ získaným po realizácii nového programu zručností bude v budúcnosti naďalej pretrvávať potreba pritiahnuť ďalšie talenty.

  • V novom návrhu sa zavádza jeden systém pre celú EÚ, ktorý nahrádza paralelné vnútroštátne systémy pre zamestnávanie vysokokvalifikovaných pracovníkov, s cieľom zvýšiť prehľadnosť pre žiadateľov a zamestnávateľov a vytvoriť systém, ktorý bude viditeľnejší a konkurencieschopný.
  • Posilňuje sa mobilita v rámci EÚ zjednodušením postupov a zároveň sa umožňuje absolvovanie kratších služobných ciest v trvaní najviac 90 dní v rámci členských štátov, ktoré uplatňujú systém modrých kariet.
  • Znižuje sa minimálna výška platu vytvorením flexibilného rozsahu, v rámci ktorého môžu členské štáty upraviť minimálnu výšku platu podľa situácie na trhu práce, a počíta sa s vhodnejšími podmienkami pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú čerstvými absolventmi, a pre pracovníkov v oblastiach s nedostatkom pracovnej sily.
  • Podľa nového systému modrých kariet budú o modrú kartu môcť žiadať vysokokvalifikované osoby pod medzinárodnou ochranou.
  • Návrhom sa posilňujú práva držiteľov modrej karty (umožňuje sa rýchlejší prístup k dlhodobému pobytu, okamžitý a flexibilnejší prístup na trh práce) a ich rodinných príslušníkov (zabezpečuje sa, že môžu prísť súčasne s držiteľom modrej karty EÚ), vďaka čomu by sa EÚ mala stať atraktívnejšou destináciou pre vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorých naša ekonomika potrebuje.
Viac..  Šéf Európskeho parlamentu vyzval Moskvu, aby prepustila zadržaných Ukrajincov

Nový systém modrých kariet by mal v dôsledku prírastku vysokokvalifikovaných pracovníkov prichádzajúcich do EÚ za prácou generovať pozitívny ročný hospodársky vplyv v odhadovanom rozmedzí od 1,4 mld. € do 6,2 mld. €. Členské štáty budú v súlade so zmluvou naďalej zodpovedné za rozhodovanie o počtoch štátnych príslušníkov tretích krajín hľadajúcich prácu, ktorých prijmú na svoje územie. Môžu vykonať aj test trhu práce, ak na trhu práce dochádza k vážnym narušeniam, ako je vysoká miera nezamestnanosti v danom povolaní alebo odvetví, a to aj na časti ich územia.

Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko sa nezúčastňujú na prijatí tejto smernice a nie sú ňou viazané ani nepodliehajú jej uplatňovaniu.

Súvislosti

Akčný plán pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín: Hoci zodpovednosť za integráciu nesú predovšetkým členské štáty, EÚ zaviedla opatrenia, aby členským štátom pomohla podporiť integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Táto pomoc zahŕňa použitie finančných prostriedkov a nástrojov na podporu sociálnej a hospodárskej súdržnosti v jednotlivých členských štátoch. Dnešný akčný plán je súčasťou súboru opatrení uvedených v európskej migračnej agende a oznámení Komisie zo 6. apríla 2016.

Reforma smernice o modrej karte EÚ: V apríli 2014 predstavil Jean-Claude Juncker v rámci svojej volebnej kampane päťbodový plán v oblasti migrácie a vyzval Európu, aby ukázala viac politickej rozhodnosti v otázke legálnej migrácie. Predseda Juncker oznámil vo svojichpolitických usmerneniach zámer podporovať novú európsku politiku v oblasti legálnej migrácie na riešenie nedostatku zručností a prilákanie talentov s cieľom lepšie čeliť demografickým výzvam v EÚ, a to aj prostredníctvom revízie systému modrých kariet EÚ.

EÚ už teraz čelí značnému štrukturálnemu nedostatku zručností v určitých odvetviach, ktoré majú potenciál obmedziť rast, produktivitu a inovácie v EÚ (napr. v zdravotníctve, IKT a inžinierstve). V budúcnosti budú štrukturálne zmeny v ekonomikách v rámci EÚ ďalej zvyšovať dopyt po kvalifikovaných pracovných silách, ktoré nie sú okamžite dostupné na trhu práce, v dôsledku čoho sa bude prehlbovať nedostatok zručností, ktoré nemožno vyriešiť v rámci existujúcej pracovnej sily v EÚ. Počet vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín v súčasnosti prichádzajúcich do 25 členských štátov EÚ a žiadajúcich o modrú kartu ani zďaleka nestačí na pokrytie tohto nedostatku pracovných síl a zručností, a to napriek úsiliu zlepšiť kvalifikáciu občanov EÚ v rámci nového programu zručností. Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko smernicu o modrej karte neuplatňujú.

O dac

Odporúčame pozrieť

energeticka unia

EÚ urobila ďalší dôležitý krok smerom k dobudovaniu energetickej únie

Nový rámec pravidiel prevencie kríz dodávok elektriny, prípravy na ne a ich riadenia bude viesť …