Pri podávaní verejných listín nás čaká menej byrokracie

Európsky parlament vo štvrtok schválil legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín, akými sú rodný či sobášny list, v iných členských štátoch a uľahčia tak voľný pohyb osôb v rámci EÚ. Nová právna úprava, na ktorej sa vopred dohodli vyjednávači EP s Radou (ministrov) EÚ, zavádza s cieľom odbúrať nevyhnutnosť prekladov viacjazyčné formuláre, ktoré sa budú pripájať k vnútroštátnym listinám.

“Viac ako 14 miliónov občanov EÚ žije v inom členskom štáte, než je ich domovská krajina. Aby sa mohli zosobášiť alebo preukázať čistý register trestov, musia prejsť únavnými procedúrami. Dnešným hlasovaním sme urobili prvý krok k obmedzeniu týchto byrokratických prekážok odstránením nákladnej a zaťažujúcej požiadavky na apostil a zavedením viacjazyčných štandardných formulárov,” uviedla spravodajkyňa Mady Delvaux (S&D, LU) počas plenárnej rozpravy.

To, čo nemohlo byť do pôsobnosti nariadenia zahrnuté v tejto fáze, je napriek nesúhlasu časti Rady obsiahnuté v doložke o preskúmaní. Konečným cieľom je mať v EÚ spoločné verejné listiny,” dodala poslankyňa Delvaux.

Nová legislatíva odstráni administratívne formality, akými sú predkladanie takzvaného vyššieho overenia verejných listín či takzvaných apostilov, pri verejných listinách, ktoré potvrdzujú osobný stav, rodičovstvo či štátnu príslušnosť. Poslanci a ministri sa dohodli na rozšírení pôsobnosti nariadenia tak, aby sa týkalo aj listín potvrdzujúcich spôsobilosť uzavrieť manželstvo alebo registrované partnerstvo. Medzi listiny, ktoré budú akceptované v inom členskom štáte bez vyššieho overenia, budú patriť aj potvrdenia o absencii trestného záznamu danej osoby (výpis alebo odpis z registra trestov).

Nové pravidlá sa týkajú aj listín, ktoré musia občania žijúci v inom členskom štáte predložiť za predpokladu, že sa v danom štáte chcú zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu alebo miestnych samospráv, či už ako voliči alebo kandidáti.

Nové viacjazyčné formuláre

Nariadenie so zámerom odbúrať nevyhnutnosť doloženia overených prekladov niektorých verejných listín a ušetriť tak občanom čas a peniaze zavádza nové úniové viacjazyčné formuláre. Tie sa budú pripájať k samotným vnútroštátnym dokumentom týkajúcim sa narodenia, skutočnosti, že daná osoba je nažive, úmrtia, manželstva a registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo či registrované partnerstvo a rodinného stavu či partnerského statusu), bydliska a pobytu a absencie trestného záznamu.

Povinnosť informovať občanov

Poslanci v snahe zaistiť informovanosť občanov o jednoduchších postupoch a nových viacjazyčných formulároch presadili v texte nového nariadenia ustanovenie, ktoré ukladá Európskej komisii a členským štátom povinnosť oboznámiť verejnosť o nových pravidlách prostredníctvom webových stánok orgánov členských štátov a Európskeho portálu elektronickej justície.

Viac..  V. Bilčík: Násilie nahráva politickým silám, ktorým nejde o európsku budúcnosť Čiernej Hory

Hodnotiaca správa a možné rozšírenie pôsobnosti po dvoch rokoch

Parlament tiež v rámci vyjednávaní o konečnom texte nariadenia presadil, aby sa po dvoch rokoch od nadobudnutia účinnosti nových predpisov zvážilo ich rozšírenie na verejné listiny týkajúce sa právneho postavenia a zastupovania spoločnosti, diplomy, osvedčenia a iné doklady o dosiahnutej formálnej kvalifikácii a verejné listiny osvedčujúce úradne uznané zdravotné postihnutie. Hodnotiaca správa, ktorú pri tejto príležitosti vypracuje Európska komisia, sa tiež zameria na možnosť rozšírenia viacjazyčných formulárov na ďalšie listiny.

Ďalší postup

Nariadenie bude čoskoro zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne postupne, pričom plne aplikovateľné bude od roku 2019.

Súvislosti

Do pôsobnosti nového nariadenia spadajú tie verejné listiny, ktoré osvedčujú niektorú z týchto skutočností: narodenie, skutočnosť, že osoba žije, úmrtie, meno, manželstvo (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a rodinného stavu), rozvod, rozluku alebo vyhlásenie manželstva za neplatné, registrované partnerstvo (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a statusu registrovaného partnerstva), zrušenie registrovaného partnerstva, rozluku alebo vyhlásenie registrovaného partnerstva za neplatné, rodičovstvo, osvojenie, bydlisko a/alebo pobyt, štátnu príslušnosť alebo absenciu trestného záznamu.

Nariadenie sa okrem toho vzťahuje na verejné listiny, ktorých predloženie sa môže požadovať od občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, ak chcú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie voliť alebo byť volení do Európskeho parlamentu alebo v komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko.

Nová legislatívna úprava zároveň zavádza viacjazyčné štandardné formuláre pre viaceré listiny, pri ktorých sa nebude naďalej vyžadovať overený preklad. Týka sa to dokumentov potvrdzujúcich narodenie, skutočnosť, že osoba žije, úmrtie, manželstvo (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a rodinného stavu), registrované partnerstvo (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a statusu registrovaného partnerstva), bydlisko a/alebo pobyt a absenciu záznamu v registri trestov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …