Členovia posádky plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy budú môcť pracovať bez obmedzenia v celej Európe

Rada prijala všeobecné smerovanie v súvislosti s návrhom smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby. Tento návrh sa zameriava na poskytnutie nových perspektív kariérneho postupu a podporu mobility ľudí zamestnaných v tomto odvetví. Stanovuje sa v ňom nový systém osvedčení pre celú posádku, od učňov po kapitánov. Držitelia takéhoto osvedčenia budú môcť vykonávať svoju profesiu na vnútrozemských vodných cestách v celej Európe.

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, holandská ministerka infraštruktúry a životného prostredia a predsedníčka zasadnutia, povedala: „Členovia posádky plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy budú môcť vďaka tomuto novému osvedčeniu EÚ pracovať bez obmedzenia v celej Európe. Noví členovia posádky môžu získať toto osvedčenie tak, že preukážu širokú škálu vedomostí a zručností, ktorá sa dohodla na európskej úrovni. Takýmto spôsobom sa zlepší mobilita pracovníkov v tomto odvetví a zníži nedostatok kvalifikovaného personálu.“

Jednotný systém založený na spôsobilosti pre všetkých členov posádky

Súčasné právne predpisy EÚ o vzájomnom uznávaní osvedčení v tomto odvetví sa vzťahujú len na kapitánov, aj to len v prípadoch, keď pôsobia na riekach a kanáloch iných ako Rýn. Na ostatných členov palubnej posádky sa vzťahuje horizontálna smernica o uznávaní odborných kvalifikácií.

V navrhovanej smernici sa ustanoví jednotný systém, ktorý sa bude vzťahovať na všetkých členov palubnej posádky pôsobiacich na akejkoľvek vnútrozemskej vodnej ceste EÚ, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a to vrátane Rýna.

Novým systémom sa v reakcii na výzvy v tomto odvetví, ako aj na výzvy členských štátov zavedie rámec založený na spôsobilosti, ktorý by bol podobný rámcom uplatňovaným v ostatných druhoch dopravy.

Lepšia kariéra v oblasti vnútrozemskej plavby

Očakáva sa, že prostredníctvom nového systému sa znížia prekážky nástupu do povolania v oblasti vnútrozemskej plavby. Zlepšia sa tým perspektívy kariérneho postupu v tomto odvetví, čím sa zvýši príťažlivosť celej profesie. Automatické vzájomné uznávanie osvedčení uľahčí ľuďom zamestnať sa tam, kde sú dostupné pracovné miesta. Spoločnosti tak budú môcť naberať zamestnancov z celej Európy. Mnohé spoločnosti, ktoré pôsobia v tomto odvetví, sú malé a zvýšený záujem o túto profesiu by im mohol pomôcť rozšíriť podnikanie, a tak podporiť rast celého odvetvia. Kvalifikáciami založenými na spôsobilosti by sa tiež mala zlepšiť bezpečnosť a znížiť náklady v prípade nehôd.

Viac..  Európsky rok železníc: rýchlik spájajúci Európu už vyrazil naprieč kontinentom

Posilnenie úlohy výboru CESNI

Navrhovaná smernica je podobne ako smernica o technických požiadavkách pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy úzko prepojená s Európskym výborom pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI), medzinárodným orgánom zriadením pod záštitou Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne (CCNR). Výbor CESNI vypracuje pre Úniu a CCNR viaceré normy v oblasti odborných kvalifikácií. Hneď ako budú tieto normy dostupné, v smernici sa na ne uvedie odkaz.

Zohľadnenie rôznych okolnosti jednotlivých členských štátov

Vo všeobecnom smerovaní sa do smernice zavádza stupeň proporcionality, aby sa zohľadnila situácia členských štátov, v ktorých sa vykonáva málo vnútrozemskej plavebnej činnosti alebo žiadna. V týchto prípadoch, ak sú splnené objektívne kritériá, sa od členského štátu nebude vyžadovať, aby transponoval smernicu alebo jej časti.

Ako sa z návrhu stane právny predpis?

Všeobecné smerovanie, ktoré sa dnes prijalo, je pozíciou Rady pre rokovania s Európskym parlamentom. Parlament svoju pozíciu zatiaľ neprijal. Obe inštitúcie sa musia dohodnúť na spoločnom znení, skôr ako nadobudne účinnosť.

Podpora využívania vnútrozemských vodných ciest

Vnútrozemská plavba je mimoriadne nákladovo efektívny a ekologický druh dopravy. Návrh smernice je jedným z opatrení, ktorého cieľom je zlepšiť jej kvalitu a podporiť jej využívanie, a to najmä v prípade prepravy tovaru loďami (balík NAIADES II).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …