EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ZDRAVIE / Európska komisia chce znížiť mieru vystavovania voči endokrynným disruptorom

Európska komisia chce znížiť mieru vystavovania voči endokrynným disruptorom

Európska komisia predložila kritériá identifikácie endokrinných disruptorov v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch.

Komisia navrhuje Rade a Európskemu parlamentu, aby prijali dôsledný vedecký prístup na identifikáciu endokrinných disruptorov a odsúhlasili definíciu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Endokrinné disruptory sú látky, prírodné aj chemické, ktoré môžu meniť funkcie hormonálneho systému, a mať preto nepriaznivé účinky na ľudí alebo zvieratá. Európska komisia predložila dva návrhy právnych aktov s vedeckými kritériami, ktoré umožnia presnejšiu identifikáciu chemických látok, ktoré sú endokrinnými disruptormi, v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídoch.

Dnešný balík opatrení zahŕňa:

oznámenie poskytujúce prehľad vedeckého a regulačného kontextu,

správu o posúdení vplyvu, v ktorej sa uvádza stav vedy, pokiaľ ide o rôzne kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov, a v ktorej sa poskytujú informácie o možných dôsledkoch,

– a dva návrhy právnych aktovjeden v rámci právnych predpisov o biocídnych výrobkoch, druhý v rámci právnych predpisov o prípravkoch na ochranu rastlín, ktorými sa stanovujú kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Endokrinné disruptory môžu mať vážne dôsledky na zdravie a životné prostredie, a hoci mnohé látky, ktoré ich obsahujú, sú už v súčasných právnych predpisoch o pesticídoch a biocídoch zakázané, musíme zostať ostražití. Komisia je odhodlaná zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, preto predkladáme prísne kritériá pre endokrinné disruptory, založené na vedeckých poznatkoch, čím sa regulačný systém EÚ stáva prvým na svete, ktorý vo svojich právnych predpisoch definuje takéto vedecké kritériá.“

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen sa k tomu vyjadril takto: „Vedecké kritériá pre endokrinné disruptory, ktoré boli predložené, prispejú k dosiahnutiu cieľov minimalizácie expozície endokrinným disruptorom a zabezpečenia právnej istoty. V dnešnom oznámení sa načrtávajú otázky, ktorými sme sa v tomto procese zaoberali, vymedzuje rozsah faktorov, ktoré sú dôležité pri určovaní vedeckých kritérií, a stanovujú dôsledky určovania týchto kritérií, pokiaľ ide o dva právne akty, ktorých sa to priamo týka, ako aj iné časti regulačného rámca a opatrení EÚ.“

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Vedecké kritériá, ktoré Komisia predkladá, sú zárukou zachovania vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia stanovenej v našich právnych predpisoch o ochrane rastlín a biocídnych výrobkoch. Právne predpisy o prípravkoch na ochranu rastlín a biocídoch sú jedny z najprísnejších na svete, keďže sa v nich uplatňuje systém predchádzajúceho súhlasu, rozsiahle požiadavky na údaje a prístup založený na nebezpečnosti, pokiaľ ide o rozhodovanie. Komisia potvrdzuje svoj záväzok chrániť zdravie ľudí v Európskej únii.“

Vedecké kritériá, ktoré Komisia schválila, sú založené na definícii endokrinného disruptora podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pre ktorú existuje široký konsenzus.

Viac..  Kontrolóri objavili na Slovensku ďalšie výrobky so škodlivým fipronilom

WHO definuje látku ako endokrinný disruptor, ak:

– má nepriaznivý účinok na ľudské zdravie,

– má endokrinne sprostredkovaný spôsob účinku,

– a ak existuje príčinná súvislosť medzi nepriaznivým účinkom a spôsobom jeho sprostredkovania.

V kritériách, ktoré boli schválené, sa tiež špecifikuje, ako by sa mala vykonať identifikácia endokrinného disruptora:

– využitím všetkých relevantných vedeckých dôkazov,

– uplatnením prístupu založeného na váhe dôkazov,

– a dôkladným systematickým preskúmaním.

O dac

Odporúčame pozrieť

Gabriel, Ansip, King

Rámec pre voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ: Čo navrhuje Európska komisia?

S cieľom uvoľniť úplný potenciál EÚ, pokiaľ ide o hospodárstvo založené na údajoch, predkladá Komisia …