EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ZDRAVIE / Európska komisia chce znížiť mieru vystavovania voči endokrynným disruptorom

Európska komisia chce znížiť mieru vystavovania voči endokrynným disruptorom

Európska komisia predložila kritériá identifikácie endokrinných disruptorov v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch.

Komisia navrhuje Rade a Európskemu parlamentu, aby prijali dôsledný vedecký prístup na identifikáciu endokrinných disruptorov a odsúhlasili definíciu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Endokrinné disruptory sú látky, prírodné aj chemické, ktoré môžu meniť funkcie hormonálneho systému, a mať preto nepriaznivé účinky na ľudí alebo zvieratá. Európska komisia predložila dva návrhy právnych aktov s vedeckými kritériami, ktoré umožnia presnejšiu identifikáciu chemických látok, ktoré sú endokrinnými disruptormi, v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídoch.

Dnešný balík opatrení zahŕňa:

oznámenie poskytujúce prehľad vedeckého a regulačného kontextu,

správu o posúdení vplyvu, v ktorej sa uvádza stav vedy, pokiaľ ide o rôzne kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov, a v ktorej sa poskytujú informácie o možných dôsledkoch,

– a dva návrhy právnych aktovjeden v rámci právnych predpisov o biocídnych výrobkoch, druhý v rámci právnych predpisov o prípravkoch na ochranu rastlín, ktorými sa stanovujú kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Endokrinné disruptory môžu mať vážne dôsledky na zdravie a životné prostredie, a hoci mnohé látky, ktoré ich obsahujú, sú už v súčasných právnych predpisoch o pesticídoch a biocídoch zakázané, musíme zostať ostražití. Komisia je odhodlaná zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, preto predkladáme prísne kritériá pre endokrinné disruptory, založené na vedeckých poznatkoch, čím sa regulačný systém EÚ stáva prvým na svete, ktorý vo svojich právnych predpisoch definuje takéto vedecké kritériá.“

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen sa k tomu vyjadril takto: „Vedecké kritériá pre endokrinné disruptory, ktoré boli predložené, prispejú k dosiahnutiu cieľov minimalizácie expozície endokrinným disruptorom a zabezpečenia právnej istoty. V dnešnom oznámení sa načrtávajú otázky, ktorými sme sa v tomto procese zaoberali, vymedzuje rozsah faktorov, ktoré sú dôležité pri určovaní vedeckých kritérií, a stanovujú dôsledky určovania týchto kritérií, pokiaľ ide o dva právne akty, ktorých sa to priamo týka, ako aj iné časti regulačného rámca a opatrení EÚ.“

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Vedecké kritériá, ktoré Komisia predkladá, sú zárukou zachovania vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia stanovenej v našich právnych predpisoch o ochrane rastlín a biocídnych výrobkoch. Právne predpisy o prípravkoch na ochranu rastlín a biocídoch sú jedny z najprísnejších na svete, keďže sa v nich uplatňuje systém predchádzajúceho súhlasu, rozsiahle požiadavky na údaje a prístup založený na nebezpečnosti, pokiaľ ide o rozhodovanie. Komisia potvrdzuje svoj záväzok chrániť zdravie ľudí v Európskej únii.“

Vedecké kritériá, ktoré Komisia schválila, sú založené na definícii endokrinného disruptora podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pre ktorú existuje široký konsenzus.

Viac..  Ivan Štefanec: Zákazníci online obchodov budú mať väčšiu ochranu

WHO definuje látku ako endokrinný disruptor, ak:

– má nepriaznivý účinok na ľudské zdravie,

– má endokrinne sprostredkovaný spôsob účinku,

– a ak existuje príčinná súvislosť medzi nepriaznivým účinkom a spôsobom jeho sprostredkovania.

V kritériách, ktoré boli schválené, sa tiež špecifikuje, ako by sa mala vykonať identifikácia endokrinného disruptora:

– využitím všetkých relevantných vedeckých dôkazov,

– uplatnením prístupu založeného na váhe dôkazov,

– a dôkladným systematickým preskúmaním.

Oznámenie Komisie, ktoré sprevádza oba právne akty, obsahuje prehľad zložitého vedeckého a regulačného kontextu problematiky endokrinných disruptorov a opis nárastu vedeckého konsenzu, pokiaľ ide o definíciu, v priebehu posledných rokov, teda všetko to, čo Komisia zohľadnila pri prijímaní svojho rozhodnutia. Okrem kritérií sa v oznámení stanovuje niekoľko opatrení, prostredníctvom ktorých Komisia zintenzívni svoje úsilie minimalizovať expozíciu endokrinným disruptorom, a to v krátkodobom horizonte (výskum a medzinárodná spolupráca), strednodobom horizonte (skúšobné metódy) a dlhodobom horizonte (regulácia).

Komisia v snahe zabezpečiť urýchlené prijatie opatrení takisto žiada Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsku chemickú agentúru, aby sa začali zaoberať otázkou, či sa podľa kritérií v navrhnutých textoch, ktoré boli predložené, nedajú identifikovať ako endokrinné disruptory jednotlivé povolené látky, v prípade ktorých existujú náznaky, že by mohlo ísť o endokrinné disruptory. Pomôže to takisto zabezpečiť, aby boli obe regulačné agentúry pripravené uplatňovať kritériá, ako ich predložila Komisia, a v súlade s platnými regulačnými postupmi, keď kritériá nadobudnú účinnosť.

Tieto dva návrhy právnych aktov s kritériami teraz musí Komisia prijať podľa príslušných postupov. Pokiaľ ide o nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín, o návrhu právneho textu špecifikujúceho kritériá budúhlasovať členské štáty. Pokiaľ ide o nariadenie o biocídnych výrobkoch, navrhované opatrenie sa bude diskutovať v rámci skupiny odborníkov členských štátov pred prijatím Komisiou.

Do oboch opatrení sú zapojení Európsky parlament a Rada. V záujme zabezpečenia súdržnosti medzi týmito dvoma aktmi Komisia predloží obidva texty súčasne Európskemu parlamentu a Rade, aby mohli vykonať svoje funkcie.

O dac

Odporúčame pozrieť

emisie

EÚ sprísňuje pravidlá v záujme bezpečnejších a ekologickejších automobilov

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu s cieľom významne zvýšiť úroveň kvality a …