Domov / POLITIKA / Komisia: Migranti vidia, že nemá zmysel riskovať životy na lodiach prevádzačov

Komisia: Migranti vidia, že nemá zmysel riskovať životy na lodiach prevádzačov

Komisia prijala svoju druhú správu o vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka, z ktorej vyplýva, že hoci vykonávanie vyhlásenia naďalej napredovalo, dosiahnutý pokrok je zatiaľ krehký.

Komisia prijala svoju druhú správu o vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka, z ktorej vyplýva, že hoci vykonávanie vyhlásenia naďalej napredovalo, dosiahnutý pokrok je zatiaľ krehký. Pokračovanie úspešného vykonávania závisí hlavne od politickej vôle všetkých zúčastnených strán. Prudký a pretrvávajúci pokles počtu osôb, ktoré sa neregulárne dostávajú z Turecka cez Egejské more do Grécka alebo na tejto ceste prichádzajú o život, svedčí o doterajšej účinnosti vyhlásenia a aj o tom, že obchodné modely prevádzačov možno narušiť. Členské štáty takisto zvýšili svoje úsilie týkajúce sa presídľovania a ponúkajú tak legálne a bezpečné cesty ako alternatívu. Operácie návratu pokračujú. Všetky členské štáty poslali osvedčenia o poskytnutí príspevkov na nástroj pre utečencov v Turecku, čo umožní urýchlené čerpanie finančných prostriedkov v rámci nástroja a zaistí, že sa prvá miliarda EUR začne využívať v prospech utečencov do konca leta. Od tretej správy o pokroku pri vykonávaní plánu Turecka na liberalizáciu vízového režimu, ktorá bola uverejnená 4. mája, došlo k ďalšiemu pokroku pri plnení zvyšných kritérií uvedeného plánu.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol: „Vyhlásenie EÚ a Turecka prináša výsledky: migranti vidia, že nemá zmysel riskovať životy na lodiach prevádzačov, a my sme na dobrej ceste k tomu, aby sme do konca leta zazmluvnili v rámci nástroja pre utečencov projekty v hodnote 1 miliardy EUR. Teraz však nesmieme zaspať na vavrínoch. Musíme vykonávať všetky prvky vyhlásenia v plnom rozsahu. To okrem iného znamená zintenzívniť presídľovanie a zvýšiť kapacity Grécka na riešenie humanitárnej situácie a spracovanie žiadostí o azyl v súlade s právom EÚ. Turecké orgány musia zas dokončiť vykonávanie plánu liberalizácie vízového režimu.“

Hoci je dosiahnutý úspech ešte krehký, dnešná správa potvrdzuje, že vyhlásenie EÚ a Turecka aj naďalej prináša konkrétne výsledky, a to vďaka spoločnému úsiliu gréckych a tureckých orgánov, Komisie, členských štátov a agentúr EÚ, ktorí výrazne napredujú v praktickej realizácii vyhlásenia:

  • Výrazné zníženie neregulárnych prekročení hraníc: V týždňoch pred začatím vykonávania vyhlásenia prichádzalo cez Egejské more na grécke ostrovy približne 1 740 migrantov denne. V máji bol naopak priemerný počet neregulárnych príchodov 47.
  • Návrat neregulárnych migrantov z Grécka do Turecka: Od prvej správy z 20. apríla bolo z Grécka do Turecka zatiaľ vrátených ďalších 462 neregulárnych migrantov, ktorí nepožiadali o azyl, vrátane 31 Sýrčanov, a to v súlade s právom EÚ a medzinárodným právom a pri plnom dodržiavaní zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.
  • Presídľovanie „jeden za jedného“ z Turecka do EÚ: Značný pokrok sa dosiahol, pokiaľ ide o vytvorenie operačného rámca na vykonávanie operácií presídľovania z Turecka do EÚ, ktorého cieľom je zmierniť situáciu v Turecku a zároveň splniť záväzok EÚ, že obetiam krízy v Sýrii poskytne legálne cesty do EÚ, čím vyšle jasný signál sýrskym utečencom v Turecku, že existuje legálna cesta namiesto nebezpečného neregulárneho prekračovania hraníc. Doposiaľ bolo z Turecka do EÚ na základe schémy 1:1 presídlených celkovo 511 Sýrčanov (ďalších 408 od prvej správy o pokroku) – čo výrazne presiahlo počet návratov z Grécka do Turecka. Tím pre presídľovanie, ktorý zriadila Komisia v rámci delegácie Európskej únie v Ankare, koordinuje operácie členských štátov, asistuje pri nich a zabezpečuje styčné funkcie s tureckými orgánmi, UNHCR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).
  • Liberalizácia vízového režimu: Komisia 4. mája uverejnila svoju tretiu správu o pokroku pri vykonávaní plánu Turecka na liberalizáciu vízového režimu a navrhla zrušiť vízovú povinnosť pre občanov Turecka pod podmienkou, že turecké orgány urýchlene a podľa svojho záväzku z 18. marca 2016 splnia zostávajúcich sedem kritérií. Od 4. mája sa dosiahol ďalší pokrok – najmä v súvislosti s nadobudnutím platnosti dohody o readmisii medzi EÚ a Tureckom, v prípade ktorej ešte chýba konečné rozhodnutie o samotnom uplatňovaní. Komisia naďalej podporuje Turecko v úsilí, ktoré ešte musí vynaložiť na splnenie zostávajúcich kritérií, a vyzýva ho, aby tieto opatrenia prijalo čo najskôr a umožnilo tak EÚ zrušiť vízovú povinnosť pre tureckých občanov.
  • Nástroj pre utečencov v Turecku: Prostredníctvom nástroja pre utečencov v Turecku bola poskytnutá ďalšia finančná podporu EÚ pre utečencov a hostiteľské komunity v Turecku a urýchlilo sa aj programovanie a projektová príprava. Dosiaľ bolo zazmluvnených 150 miliónov EUR z rozpočtu EÚ, z toho približne 105 miliónov EUR sa vynaložilo najmä na pokrytie výdavkov na potraviny, zdravotnú starostlivosť, bývanie a prístup k vzdelaniu. Okrem 1 miliardy EUR z rozpočtu EÚ teraz všetky členské štáty EÚ zaslali osvedčenia o poskytnutí príspevkov na sumu prisľúbenú na roky 2016 – 2017 v celkovej výške 2 miliardy EUR. Komisia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby v úzkej spolupráci s tureckými orgánmi urýchlila čerpanie v rámci nástroja a zazmluvnila 1 miliardu EUR na humanitárne aj nehumanitárne potreby ešte pred koncom leta.
  • Modernizácia colnej únie: Komisia napreduje pri príprave posúdenia vplyvu a verejné konzultácie boli nedávno ukončené. Očakáva sa, že návrh smerníc na rokovania bude pripravený na prijatie Komisiou v 4. štvrťroku 2016 a že sa predloží Rade.
  • Prístupový proces: Komisia predložila 29. apríla v Rade návrh spoločného stanoviska ku kapitole 33 (Finančné a rozpočtové ustanovenia), ktorý umožňuje Rade rozhodnúť o otvorení tejto kapitoly do konca júna. Okrem toho zrýchleným tempom pokračujú aj prípravy s cieľom dosiahnuť pokrok v piatich kapitolách, bez toho, aby boli dotknuté pozície členských štátov v súlade s existujúcimi pravidlami. Prípravné práce v oblasti energetiky sa ukončili. Komisia dokončí dokumenty o súdnictve a základných právach do konca júna. Komisia 2. mája 2016 dokončila prípravu spoločného stanoviska k oblasti vzdelávania a kultúry. ESVČ 20. mája vydala aktualizovanú správu o preverovaní týkajúcu sa zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky.
  • Humanitárna situácia v Sýrii: EÚ aj Turecko naďalej vynakladajú značné prostriedky na humanitárnu reakciu v Sýrii a spolupracujú s cieľom podporovať úplný a neobmedzený prístup do celej Sýrie. EÚ bude naďalej poskytovať humanitárnu pomoc ľuďom v celej Sýrii a na rok 2016 vyčlenila počiatočnú sumu 140 miliónov EUR na činnosti na záchranu života, pričom takmer polovica z tejto sumy je už zmluvne viazaná.
Viac..  Nemecko privítalo dohodu Ruska a Ukrajiny o tranzite plynu

V ďalšej fáze vykonávania by sa podľa Komisie Grécko malo bezodkladne zamerať na zvyšovanie svojich kapacít na spracovanie žiadostí o azyl a odvolaní na individuálnej báze a čo najskôr zaistiť návraty a readmisiu, a to najmä využívaním koncepcie bezpečnej tretej krajiny. Grécko by za koordinovanej podpory EÚ a jej členských štátov zároveň malo posilniť prijímaciu kapacitu na ostrovoch a zlepšiť každodenné riadenie a koordináciu hotspotov. Členské štáty by mali nadviazať na doterajšie výsledky a zintenzívniť svoje úsilie s cieľom výrazne zvýšiť počet presídlení. Rovnako musí aj Turecko čo najskôr prijať opatrenia potrebné na splnenie zostávajúcich kritérií na liberalizáciu vízového režimu a umožniť tak EÚ zrušiť vízovú povinnosť pre občanov Turecka.

Komisia predloží svoju tretiu správu o vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka v septembri 2016.

Súvislosti

V súlade s vyhlásením EÚ a Turecka z 18. marca 2016 by všetci noví neregulárni migranti a žiadatelia o azyl prichádzajúci z Turecka na grécke ostrovy a tí, ktorých žiadosť o azyl bola vyhlásená za neprípustnú, mali byť vrátení do Turecka. Toto dočasné a výnimočné opatrenie slúži na ukončenie ľudského utrpenia tým, že sa jasne preukáže, že trasy, ktoré ponúkajú prevádzači, nepredstavujú žiadnu výhodu.

Podľa uvedeného vyhlásenia EÚ presídli jedného Sýrčana z Turecka do EÚ za každého sýrskeho občana, ktorý je vrátený do Turecka z gréckych ostrovov. V rámci existujúcich záväzkov majú prednosť migranti, ktorí predtým nevstúpili ani sa nepokúsili vstúpiť na územie EÚ neregulárne.

Vykonávanie vyhlásenia si vyžaduje obrovské operačné úsilie od všetkých zainteresovaných strán a na strane EÚ predovšetkým od Grécka. Grécko a Turecko sú štáty zodpovedné za vykonávanie. Sú to ich štátne orgány, ktoré majú právne a operačne zabezpečiť, aby sa dodržiavalo právo EÚ a medzinárodné právo vo všetkých štádiách procesu. Komisia úzko spolupracuje s gréckymi a tureckými orgánmi s cieľom zabezpečiť potrebné zlepšenia, pokiaľ ide o praktické a logistické mechanizmy a ľudské zdroje na bezproblémové vykonávanie návratov, a pomáha Grécku formou poradenstva, odborných znalostí a podpory z rozpočtu EÚ. Predseda Juncker promptne vymenoval koordinátora EÚ a posilnil existujúci tím Komisie, ktorý je už na mieste v Grécku. Koordinátor EÚ zodpovedá za koordináciu podpory, ktorú gréckym orgánom poskytuje Komisia, agentúry EÚ a členské štáty EÚ, a za koordináciu opatrení členských štátov zameraných na vykonávanie programu presídľovania z Turecka.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Hogan

Porušovanie práv duševného vlastníctva ohrozuje státisíce pracovných miest v EÚ

Európska komisia zverejnila najnovšiu správu o ochrane a presadzovaní práv duševného vlastníctva v tretích krajinách. …