EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti

Komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Vo svojom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ (pozri prílohu I a II), je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Kľúčové rozhodnutia Komisie (vrátane 2 formálnych výziev, 11 odôvodnených stanovísk a 5 postúpení na Súdny dvor Európskej únie) sú uvedené ďalej v texte a zoskupené podľa jednotlivých oblastí politiky. Komisia okrem toho uzatvára 44 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty problémy vyriešili bez toho, aby Komisia potrebovala v konaní pokračovať.

1. Životné prostredie

Komisia navrhuje pokutu pre SLOVENSKO v súvislosti so skládkou v Žiline

Európska komisia opäť žaluje Slovensko na Súdnom dvore EÚ a navrhuje pokutu za nevykonanie rozsudku Súdneho dvora z apríla 2013, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia o prevádzke skládky Žilina – Považský Chlmec sa prijímajú v súlade s predpismi EÚ, čím sa zabráni vážnemu ohrozeniu ľudského zdravia a životného prostredia. Súdny dvor EÚ 25. apríla 2013 rozhodol (vec C-331/11), že Slovensko porušilo právo EÚ schválením prevádzky existujúcej skládky Žilina – Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky a neprijatím konečného rozhodnutia týkajúceho sa prevádzky skládky na základe schváleného plánu úpravy skládky. Ani po troch rokoch Slovensko neprijalo konečné rozhodnutie o postavení skládky. Komisia žiada Súdny dvor EÚ, aby uvalil minimálnu jednorazovú pokutu vo výške 939 000 EUR a dennú pokutu vo výške 6 793,80 EUR, ktorá by sa mala vyplácať odo dňa vydania rozsudku súdu do času, kým slovenské orgány nezabezpečia plný súlad s právom EÚ. Tieto penále, ktoré navrhla Komisia podľa Lisabonskej zmluvy, zohľadňujú trvanie porušenia, stupeň jeho závažnosti, ako aj veľkosť členského štátu. Konečné rozhodnutie o penále prináleží Súdnemu dvoru. Podľa smernice o skládkach odpadov (smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999) členské štáty mali uzatvoriť nevyhovujúce existujúce skládky do 16. júla 2009, pokiaľ neposkytli vhodné „plány úpravy skládky“, prostredníctvom plánovaných opatrení na splnenie požiadaviek smernice, čo by im umožnilo naďalej prijímať odpad na zneškodnenie. Hoci skládka Žilina už odpad neprijíma, nedosiahol sa nijaký skutočný pokrok v postupe jej uzatvorenia v súlade so smernicou o skládkach odpadov. Komisia sa preto rozhodla opäť žalovať Slovensko na Súdnom dvore EÚ a navrhnúť pokuty.

Viac..  Maďarská vláda obvinila Ukrajinu z porušovania práv menšín

Voda: Komisia vyzýva RAKÚSKO, aby zaviedlo pravidlá EÚ týkajúce sa chemického znečisťovania vôd

Európska komisia naliehavo žiada Rakúsko, aby zaviedlo smernicu o prioritných látkach v oblasti vodnej politiky (smernica 2013/39/EÚ) do svojho vnútroštátneho práva, čo je povinnosť, ktorú bolo treba splniť do 14. septembra 2015. Prioritné látky sú chemické látky, ktoré v rámci EÚ predstavujú výrazné riziko pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia. Účelom tejto smernice je znížiť takéto znečistenie vôd pri zdroji stanovením úrovní koncentrácie, ktoré sú bezpečné pre vodné prostredie a ľudské zdravie. V smernici sa zohľadňujú nové prioritné látky na dosiahnutie dobrého chemického stavu povrchových vôd, ktorý je definovaný ako súlad so všetkými normami kvality stanovenými pre chemické látky na európskej úrovni, so zameraním na nové znečisťujúce látky. Po tom, čo rakúske orgány zmeškali pôvodný termín, im Európska komisia 20. novembra 2015 zaslala formálnu výzvu. Keďže vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa smernica zavádza, sú stále vo fáze konzultácií a posudzovania, Komisia teraz zasiela odôvodnené stanovisko. Rakúsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo na zosúladenie vnútroštátnych právnych predpisov s právom EÚ. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že jeho prípad postúpi na Súdny dvor EÚ.

Smernica o vtáctve: Komisia vyzýva FRANCÚZSKO na ochranu voľne žijúcich vtákov

O dac

Odporúčame pozrieť

nasilie na zenach

Istanbulský dohovor má riešiť domáce násilie, niektorí za ním vidia promo LGBT

SLOVENSKO / Ratifikácia Istanbulského dohovoru, ktorý má vyriešiť domáce násilie v Európe, sa stále odďaľuje. Ministerka …