Európska komisia vyzýva členské štáty na zvýšenie úsilia pri začleňovaní Rómov

Tohtoročné hodnotenie poskytuje po prvýkrát prehľad opatrení, ktoré sa zaviedli v členských štátoch v nadväznosti na odporúčania Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch z roku 2013, ktoré vyžadovali, aby členské štáty vypracovali vnútroštátne stratégie integrácie Rómov na podporu prístupu Rómov k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu.

Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie, vyhlásil: „Rómovia sú súčasťou našich spoločností a sú súčasťou Európy. Táto správa je včasnou pripomienkou pre členské štáty, aby preukázali viac politického odhodlania a plnili svoje záväzky týkajúce sa začlenenia európskych rómskych komunít. Členské štáty by mali v plnej miere využívať príslušné politické, právne a finančné nástroje s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti a začlenenie Rómov.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vyhlásila: „Je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, pokiaľ ide o začlenenie Rómov, a to vo všetkých oblastiach, od vzdelávania po bývanie alebo zamestnanie. V poslednom roku bol zaznamenaný určitý pozitívny vývoj, najmä v oblasti vzdelávania. Zároveň však v niektorých členských štátoch pretrváva segregácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a Komisia musela prijať opatrenia na zabezpečenie presadzovania právnych predpisov v oblasti boja proti diskriminácii.”

Komisia zintenzívnila svoje úsilie, aby zabezpečila správne uplatňovanie antidiskriminačných právnych predpisov voči Rómom vrátane boja proti diskriminácii na miestnej úrovni tým, že začala konania o porušení povinností, napríklad pri nesprávnom presadzovaní smernice o rasovej rovnosti, najmä v oblasti vzdelávania. Komisia podporuje vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov prostredníctvom financovania v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 – 2020.

Zo správy vyplýva, že členské štáty dosiahli pokrok v mnohých oblastiach, ale stále je potrebné ďalšie úsilie:

  • Členské štáty investovali do vzdelávania ako prostriedku integrácie: Väčšina členských štátov oznámila opatrenia týkajúce sa vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, predčasného ukončovania školskej dochádzky, inkluzívneho vzdelávania a individuálnej podpory. Nebol však prijatý dostatok opatrení na boj proti prípadom vylúčenia z trhu práce a nútené vysťahovania Rómov v roku 2015 pokračovali bez akejkoľvek ponuky na alternatívne ubytovanie.
  • Lepšie využívanie fondov EÚ na integráciu marginalizovaných komunít: Európske štrukturálne a investičné fondy podporujú opatrenia na sociálne začlenenie marginalizovaných komunít, regeneráciu zanedbaných mestských oblastí a investície do ľudského kapitálu. Niekoľko členských štátov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov zaviedlo osobitnú investičnú prioritu na integráciu marginalizovaných skupín obyvateľstva, ako sú Rómovia, čo umožňuje jasnejšie smerovanie prostriedkov aj lepšiu kontrolu výsledkov. Rozdeľovanie finančných prostriedkov tiež uľahčujú vnútroštátne kontaktné miesta. Rozdeľovanie finančných prostriedkov tiež uľahčujú vnútroštátne kontaktné miesta.
  • Užšia spolupráca s občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi: Niekoľko členských štátov zriadilo koordinačné štruktúry na integráciu Rómov, do ktorých sa zapojili rôzne zainteresované strany. Vnútroštátne stratégie sa čoraz viac premietajú do miestnych akčných plánov a vnútroštátne kontaktné miesta pre Rómov sa viac zapájajú do diania s cieľom čo najlepšie využiť fondy EÚ. Komisia podporí členské štáty pri vytváraní vnútroštátnych platforiem pre začleňovanie Rómov s cieľom zabezpečiť účinnejšiu spoluprácu v teréne.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie na presadzovanie antidiskriminačných právnych predpisov a odstránenie segregácie v oblasti vzdelávania a bývania s cieľom zabrániť násilným vysťahovaniam. Komisia nalieha na členské štáty, aby preukázali väčšiu politickú vôľu a dlhodobú víziu, pokiaľ ide o boj proti diskriminácii rómskych občanov. 

Príloha

Horizontálne opatrenia na boj proti diskriminácii

Opatrenia odporúčané Radou Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie
Zabezpečenie účinného presadzovania smernice o rasovej rovnosti BE, BG, CZ, DE, FI, HR, IT, LT, SI, SK, UK
Vykonávanie desegregačných opatrení na regionálnej a miestnej úrovni ES, HR, SK
Zabezpečenie plného rešpektovania právnych predpisov EÚ a medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv v prípadoch núteného vysťahovania
Zvyšovanie povedomia o prínosoch integrácie Rómov AT, ES, LV
Zvyšovanie povedomia verejnosti o rôznorodom charaktere spoločností, zvyšovanie povedomia verejnosti o začleňovaní Rómov AT, DE, ES, LV, PT, SI, SK,
Boj proti protirómskej rétorike a nenávistným prejavom AT, DE, ES, HR, SE, SK
Boj proti viacnásobnej diskriminácii rómskych detí a žien AT, CZ, DE, ES, HR, HU, PT, SE, SI, SK
Boj proti (domácemu) násiliu páchanému na ženách a dievčatách AT, DE, EL, ES, FI, HR, HU, UK
Boj proti obchodovaniu s ľuďmi AT, BG, HR, HU, IT
Boj proti manželstvám maloletých a núteným manželstvám a proti žobraniu detí SI
Podpora aktívneho občianstva Rómov presadzovaním ich sociálneho, hospodárskeho, politického a kultúrneho zapojenia AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, PT, SE, SI SK, UK
Podpora odbornej prípravy a zamestnávania kvalifikovaných mediátorov BE, BG, CZ, ES, HR, PT, SI
Zvyšovanie informovanosti o právach medzi Rómami AT, DE, ES, HR
Iné BE, BG, FR, HU, HR, IT, LV PT, UK
Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann upozorňuje na nezrovnalosti v prípade vyšetrovania smrti Jozefa Chovanca v Belgicku

 

Prístup k vzdelávaniu

Opatrenia odporúčané Radou Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie
Odstraňovanie segregácie BE, BG, ES, IE, IT, RO, SI, SK
Ukončenie nevhodného zaraďovania žiakov do osobitných škôl BG, CZ, SK
Boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, RO, SE, SK, UK
Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve AT, BG, CZ, ES, FI, HR, HU, IT, PL, RO, SK
Poskytovanie individualizovanej podpory AT, CZ, DE, ES, HR, IT, LT, LV, PL, RO, SK, UK
Podpora inkluzívneho vyučovania a študijných metód AT, BG, CY, CZ, DE, ES, HR, HU, LV, PT, RO, SI,SK, UK
Podpora zapojenia rodičov a odbornej prípravy učiteľov AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, IT, LV, SI, SK
Podpora účasti na stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávaní a zvyšovanie miery ich dokončenia AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, PL, UK
Rozšírenie prístupu k „druhej šanci“ vo vzdelávaní a k vzdelávaniu dospelých UK, BG, CY, DE, ES, SI
Iné BE, CZ, ES, FI, DE, HR, HU, IT, LT, LV, RO, SI, SK, UK

 

Prístup k zamestnaniu

Opatrenia odporúčané Radou Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie
Podpora prvých pracovných skúseností, odbornej prípravy, odbornej prípravy na pracovisku a celoživotného vzdelávania AT, BE, BG, DE, EL, ES, FI, HR, HU, IT, LT, LV, PL, PT,SI, SK, UK
Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a podnikania AT, BE, BG, ES, HR, HU, LT, SI, SK
Zabezpečenie rovnakého prístupu k všeobecným verejným službám zamestnanosti s individualizovanou podporou AT, BE, BG, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT, SE, SI, SK
Odstraňovanie prekážok vrátane diskriminácie, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce AT, FI, DE, ES, HR, HU, LT, SK, UK
Iné BE, CZ, EL, HU, LT, PT, RO, SK

 

Prístup k zdravotnej starostlivosti

Opatrenia odporúčané Radou Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie
Odstránenie prekážok prístupu k systému zdravotnej starostlivosti AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, LT, PL,RO, SE, SI, SK, UK
Zlepšenie prístupu k zdravotným kontrolám, predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti, plánovaniu rodiny atď. AT, BG, DE, ES, IT, PL, SI, SK

 

Podpora prístupu k programom bezplatného očkovania zameraným na deti a najviac znevýhodnené skupiny a oblasti AT, BE, BG, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK
Zvyšovanie povedomia o zdraví AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, IT, PL, SI, SK
Iné BE, BG, EL, ES, FI, HR, IT, LT, PL, SK

 

Prístup k bývaniu

Opatrenia odporúčané Radou Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie
Odstránenie územnej segregácie a podpora desegregácie CZ, HU, ES, IT, RO
Podpora nediskriminačného prístupu k sociálnemu bývaniu AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, IT, SK, UK
Poskytovanie táborísk pre kočovných Rómov AT, BE, FR, UK
Zabezpečenie prístupu k verejným službám ES, HR, RO, SI
Iné AT, BE, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, LT, PL, PT, RO, SK

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

Zo zapadajúcim slnkom v pozadí Vás pozdravujem z mojej bruselskej kancelárie, kde sme celý deň …