EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Európska komisia vyzýva členské štáty na zvýšenie úsilia pri začleňovaní Rómov

Európska komisia vyzýva členské štáty na zvýšenie úsilia pri začleňovaní Rómov

Tohtoročné hodnotenie poskytuje po prvýkrát prehľad opatrení, ktoré sa zaviedli v členských štátoch v nadväznosti na odporúčania Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch z roku 2013, ktoré vyžadovali, aby členské štáty vypracovali vnútroštátne stratégie integrácie Rómov na podporu prístupu Rómov k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu.

Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie, vyhlásil: „Rómovia sú súčasťou našich spoločností a sú súčasťou Európy. Táto správa je včasnou pripomienkou pre členské štáty, aby preukázali viac politického odhodlania a plnili svoje záväzky týkajúce sa začlenenia európskych rómskych komunít. Členské štáty by mali v plnej miere využívať príslušné politické, právne a finančné nástroje s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti a začlenenie Rómov.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vyhlásila: „Je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, pokiaľ ide o začlenenie Rómov, a to vo všetkých oblastiach, od vzdelávania po bývanie alebo zamestnanie. V poslednom roku bol zaznamenaný určitý pozitívny vývoj, najmä v oblasti vzdelávania. Zároveň však v niektorých členských štátoch pretrváva segregácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a Komisia musela prijať opatrenia na zabezpečenie presadzovania právnych predpisov v oblasti boja proti diskriminácii.”

Komisia zintenzívnila svoje úsilie, aby zabezpečila správne uplatňovanie antidiskriminačných právnych predpisov voči Rómom vrátane boja proti diskriminácii na miestnej úrovni tým, že začala konania o porušení povinností, napríklad pri nesprávnom presadzovaní smernice o rasovej rovnosti, najmä v oblasti vzdelávania. Komisia podporuje vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov prostredníctvom financovania v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 – 2020.

Zo správy vyplýva, že členské štáty dosiahli pokrok v mnohých oblastiach, ale stále je potrebné ďalšie úsilie:

  • Členské štáty investovali do vzdelávania ako prostriedku integrácie: Väčšina členských štátov oznámila opatrenia týkajúce sa vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, predčasného ukončovania školskej dochádzky, inkluzívneho vzdelávania a individuálnej podpory. Nebol však prijatý dostatok opatrení na boj proti prípadom vylúčenia z trhu práce a nútené vysťahovania Rómov v roku 2015 pokračovali bez akejkoľvek ponuky na alternatívne ubytovanie.
  • Lepšie využívanie fondov EÚ na integráciu marginalizovaných komunít: Európske štrukturálne a investičné fondy podporujú opatrenia na sociálne začlenenie marginalizovaných komunít, regeneráciu zanedbaných mestských oblastí a investície do ľudského kapitálu. Niekoľko členských štátov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov zaviedlo osobitnú investičnú prioritu na integráciu marginalizovaných skupín obyvateľstva, ako sú Rómovia, čo umožňuje jasnejšie smerovanie prostriedkov aj lepšiu kontrolu výsledkov. Rozdeľovanie finančných prostriedkov tiež uľahčujú vnútroštátne kontaktné miesta. Rozdeľovanie finančných prostriedkov tiež uľahčujú vnútroštátne kontaktné miesta.
  • Užšia spolupráca s občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi: Niekoľko členských štátov zriadilo koordinačné štruktúry na integráciu Rómov, do ktorých sa zapojili rôzne zainteresované strany. Vnútroštátne stratégie sa čoraz viac premietajú do miestnych akčných plánov a vnútroštátne kontaktné miesta pre Rómov sa viac zapájajú do diania s cieľom čo najlepšie využiť fondy EÚ. Komisia podporí členské štáty pri vytváraní vnútroštátnych platforiem pre začleňovanie Rómov s cieľom zabezpečiť účinnejšiu spoluprácu v teréne.
Viac..  Európska komisia hodnotí účinnosť mechanizmu vízovej reciprocity

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie na presadzovanie antidiskriminačných právnych predpisov a odstránenie segregácie v oblasti vzdelávania a bývania s cieľom zabrániť násilným vysťahovaniam. Komisia nalieha na členské štáty, aby preukázali väčšiu politickú vôľu a dlhodobú víziu, pokiaľ ide o boj proti diskriminácii rómskych občanov. 

Príloha

Horizontálne opatrenia na boj proti diskriminácii

Opatrenia odporúčané Radou Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie
Zabezpečenie účinného presadzovania smernice o rasovej rovnosti BE, BG, CZ, DE, FI, HR, IT, LT, SI, SK, UK
Vykonávanie desegregačných opatrení na regionálnej a miestnej úrovni ES, HR, SK
Zabezpečenie plného rešpektovania právnych predpisov EÚ a medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv v prípadoch núteného vysťahovania
Zvyšovanie povedomia o prínosoch integrácie Rómov AT, ES, LV
Zvyšovanie povedomia verejnosti o rôznorodom charaktere spoločností, zvyšovanie povedomia verejnosti o začleňovaní Rómov AT, DE, ES, LV, PT, SI, SK,
Boj proti protirómskej rétorike a nenávistným prejavom AT, DE, ES, HR, SE, SK
Boj proti viacnásobnej diskriminácii rómskych detí a žien AT, CZ, DE, ES, HR, HU, PT, SE, SI, SK
Boj proti (domácemu) násiliu páchanému na ženách a dievčatách AT, DE, EL, ES, FI, HR, HU, UK
Boj proti obchodovaniu s ľuďmi AT, BG, HR, HU, IT
Boj proti manželstvám maloletých a núteným manželstvám a proti žobraniu detí SI
Podpora aktívneho občianstva Rómov presadzovaním ich sociálneho, hospodárskeho, politického a kultúrneho zapojenia AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, PT, SE, SI SK, UK
Podpora odbornej prípravy a zamestnávania kvalifikovaných mediátorov BE, BG, CZ, ES, HR, PT, SI
Zvyšovanie informovanosti o právach medzi Rómami AT, DE, ES, HR
Iné BE, BG, FR, HU, HR, IT, LV PT, UK

 

Prístup k vzdelávaniu

O dac

Odporúčame pozrieť

solarne panely, cista energia

EÚ chce uľahčiť život domácnostiam, ktoré si svoju energiu vyrobia samé

Boj proti klimatickým zmenám je jednou z priorít Európskej únie aj Európskeho parlamentu. Poslanci chcú …

  • Peter Jarumas

    Už sa ich nepodarí “začleniť” vyše 800 rokov a na to boli iní experti a iné právomoci – napríklad Mária Terézia im zobrala všetky deti na prevýchovu a zobrali im aj kolesá z vozov, aj tak ich “nezačlenili”. Gény výchova nezmení, geneticky majú nízke IQ pod hranicou retardácie, ale vysokú pôrodnosť, vysokú agresivitu, odolnosť voči špine a infekciám. My by sme medzi nimi kvôli infekciám neprežili a oni zase nedokážu žiť ako my.

Opatrenia odporúčané Radou Členské štáty, ktoré oznámili opatrenie
Odstraňovanie segregácie BE, BG, ES, IE, IT, RO, SI, SK
Ukončenie nevhodného zaraďovania žiakov do osobitných škôl BG, CZ, SK
Boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, RO, SE, SK, UK
Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve AT, BG, CZ, ES, FI, HR, HU, IT, PL, RO, SK
Poskytovanie individualizovanej podpory AT, CZ, DE, ES, HR, IT, LT, LV, PL, RO, SK, UK