EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DEPONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Komisia predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2017

Komisia predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2017

Komisia predkladá návrh rozpočtu zameraný na priority – rast, zamestnanosť a rozhodnú reakciu na utečeneckú krízu

Komisia predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2017 vo výške 134,9 miliardy EUR rozpočtových prostriedkov na platby so zameraním na dve hlavné politické priority v Európe: podporu prebiehajúceho oživenia európskeho hospodárstva a riešenie bezpečnostných a humanitárnych výziev v našom susedstve. Zvýšené finančné prostriedky sú určené na investície do rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti v Európskej únii a na zabezpečenie potrebných zdrojov na ochranu vonkajších hraníc EÚ, posilnenie bezpečnosti v rámci Únie aj mimo nej, poskytnutie podpory na prijímanie a integráciu utečencov a na riešenie základných príčin migrácie v krajinách ich pôvodu a tranzitu.

Podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva, ktorá má na starosti rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásila: „EÚ čelí značným výzvam a cielený a účinný rozpočet EÚ nie je v týchto ťažkých časoch luxusom, ale nevyhnutnosťou. Pomáha tlmiť šoky, poskytuje podporu pre naše hospodárstvo a pomáha zvládať problémy, ako napríklad utečeneckú krízu. Tak ako vždy, rozpočet sa aj teraz zameriava na dosiahnutie výsledkov, aby sa zabezpečilo, že každé euro z rozpočtu EÚ sa vynaloží efektívne.“

Navrhovaný rozpočet sa riadi prísnymi obmedzeniami, ktoré Európsky parlament a členské štáty stanovili vo viacročnom finančnom rámci. V rámci týchto obmedzení Komisia zaujíma čo najviac flexibilný a cielený prístup. Poskytuje prostriedky potrebné na dosiahnutie pokroku v prioritných oblastiach a zároveň obmedzuje výdavky na menej naliehavé činnosti.

Tento návrh teraz spoločne prerokujú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie.

Podnecovanie vytvárania pracovných miest, rastu a investícií

Finančné prostriedky konkrétne určené na podporu hospodárskeho rastu dosiahnu v roku 2017 výšku 74,6 miliardy EUR; pre porovnanie v roku 2016 to je 69,8 miliardy EUR. Ide o tieto položky:

  • 21,1 miliardy EUR je určených na rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť. V tom je zahrnutých 10,6 miliardy EUR na výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020, 2 miliardy EUR na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+, 299 miliónov EUR pre malé a stredné podniky v rámci programu COSME a 2,5 miliardy EUR v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE).
  • 2,66 miliardy EUR do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je nástrojom na realizáciu Investičného plánu pre Európu. Ide o nástroj, ktorý sa v Európe veľmi osvedčil – za menej než jeden rok sa vďaka nemu v 26 členských štátoch EÚ zabezpečili investície vo výške 106,7 miliardy EUR.
  • 53,57 miliardy EUR na podporu produktívnych investícií a štrukturálnych reforiem na účely podnietenia konvergencie medzi členskými štátmi a medzi regiónmi prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Podpora európskym poľnohospodárom sa navrhuje vo výške 42,9 miliardy EUR.

Lepšie riadenie vonkajších hraníc EÚ a riešenie výziev spojených s utečencami v rámci EÚ aj mimo nej.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa navrhuje vyčleniť 5,2 miliardy EUR na posilnenie vonkajších hraníc Únie a riešenie utečeneckej krízy a neregulárnej migrácie prostredníctvom financovania posilnených nástrojov na predchádzanie prevádzania migrantov a riešenie dlhodobých faktorov, ktoré sú hybnou silou migrácie, a to v spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu, ako aj financovania silnejších politík v oblasti legálnej migrácie vrátane presídlenia osôb, ktoré potrebujú ochranu, a nástrojov na podporu členských štátov, pokiaľ ide o integráciu utečencov v rámci EÚ.

Viac..  Vašu veľkorysosť budeme sledovať, odkazuje premiér Fico do Británie

V návrhu rozpočtu EÚ sú zahrnuté približne €3 miliardy EUR na financovanie činností v rámci , ako napr.:

  • vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže,
  • návrh nového systému vstup/výstup na posilnenie riadenia hraníc,
  • návrhy na preskúmanie spoločného európskeho azylového systému vrátane reformy dublinského mechanizmu,
  • vytvorenie Agentúry EÚ pre azyl.

V návrhu je zahrnutých aj 200 miliónov EUR na nový nástroj na poskytovanie humanitárnej pomoci v rámci EÚ.

V návrhu rozpočtu EÚ sú ďalej zahrnuté 2,2 miliardy EUR na činností mimo EÚ s cieľom riešiť predovšetkým základné príčiny toku utečencov. Zahŕňa to najmä:

  • 750 miliónov EUR v rámci nástroja pre utečencov v Turecku, s cieľom dosiahnuť cieľový príspevok vo výške 1 miliardy EUR do tohto fondu z rozpočtu EÚ,
  • prísľub pre Libanon a Jordánsko poskytnutý na konferencii OSN v Londýne vo výške 525 miliónov EUR z rozpočtu EÚ, 160 miliónov EUR z Trustového fondu na obnovu Sýrie a 200 miliónov EUR makrofinančnej pomoci.

 Viac finančných prostriedkov v záujme bezpečnosti

Vzhľadom na narastajúce výzvy v oblasti bezpečnosti, ktorým čelí EÚ a jej členské štáty, v návrhu rozpočtu EÚ na rok 2017 sú pridelené aj značné zdroje na účely bezpečnosti: 111,7 milióna EUR je určených na podporu Europolu a 61,8 milióna EUR bude vyhradených na zvýšenie bezpečnosti inštitúcií EÚ, a to spolu s ďalšími 16 miliónmi EUR na bezpečnostné opatrenia v roku 2016.

Vzhľadom na narastajúci význam intenzívnejšej spolupráce v oblasti európskej bezpečnosti navrhuje Komisia aj prípravnú akciu zameranú na výskum v oblasti obrany s vyčlenením 25 miliónov EUR v roku 2017.

Súvislosti

V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2017 sú zahrnuté dve sumy pre každý program, ktorý sa má financovať – záväzky a platby. „Záväzky“ sú rozpočtové prostriedky, ktoré možno na daný rok dohodnúť v zmluvách, a „platby“ sú skutočne vyplatené finančné prostriedky. V návrhu rozpočtu na rok 2017 predstavujú záväzky 157,7 miliardy EUR (pre porovnanie, v roku 2016 to bolo 155,0 miliardy EUR) a platby 134,9 miliardy EUR (v porovnaní so sumou 143,9 miliárd EUR v roku 2016 ide o zníženie). Uvedený rozdiel je dôsledkom pomalého zavádzania programov politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020. V tejto tlačovej správe sa celková suma 134,9 miliardy EUR vzťahuje na platby a všetky ostatné uvedené čísla sa týkajú navrhovaných záväzkov.

Rozpočet EÚ predstavuje približne 1 % HDP EÚ, ale vďaka svojmu multiplikačnému účinku a zameraniu na dosiahnutie výsledkov má veľký vplyv. Napríklad v období rokov 2007 – 2013 sa odhaduje priemerný nárast HDP v dôsledku kohéznej politiky na 2,1 % ročne v Lotyšsku, 1,8 % ročne v Litve a 1,7 % ročne v Poľsku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Iuliu Winker

EÚ chce, aby si firmy pri dovoze nerastov dávali pozor na to, odkiaľ pochádzajú

Cín, volfrám, tantal alebo zlato. Nerasty, ktoré používame pri výrobe smartfónov alebo áut, sú častokrát …