Europoslanci chcú motivovať výrobcov k zvyšovaniu efektívnosti ich spotrebičov

Sprísnenie kritérií energetickej efektívnosti, ktoré budú odrážať technologický pokrok, a rozdelenie spotrebičov na ich základe do siedmich tried A – G. Tieto zmeny v Komisiou predloženom texte nariadenia v stredu schválil Európsky parlament. Väčšina spotrebičov na trhu dnes spadá na základe požiadaviek z roku 2010 do triedy A, v rámci ktorej vznikli podtriedy A+, A++ a A+++. Prísnejšie požiadavky by podľa poslancov mali motivovať výrobcov k zvyšovaniu efektívnosti ich spotrebičov.

Poslanci schválili pozíciu Európskeho parlamentu pomerom hlasov 580 (za): 52 (proti): 79 (zdržalo sa hlasovania). Na jej základe budú vyjednávači EP rokovať s predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ o finálnej podobe novej legislatívy.

Štítky so zmenenou stupnicou na existujúce skupiny výrobkov by mali byť zavedené v rozmedzí 21 mesiacoch až šiestich rokov (podľa typu produktu) od vstupu novej legislatívy do platnosti, uvádza sa v schválenom texte. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť jednotnú stupnicu energetickej efektívnosti v rozsahu A až G. Akákoľvek v budúcnosti schválená zmena stupnice by mala podľa poslancov ostať následne v platnosti aspoň 10 rokov. K zmenám by malo dôjsť za predpokladu, že 25% výrobkov predaných na trhu Únie bude patriť do najvyššej triedy energetickej účinnosti A alebo ak sa 50 % výrobkov umiestni v dvoch najvyšších triedach – A a B.

Pri zavedení nového označenia – na základe novej stupnice a kritérií – by do triedy A nemal na začiatku patriť žiaden výrobok. Pri spotrebičoch, u ktorých je predpoklad rýchleho technologického pokroku, by na začiatku mali ostať prázdne dve najvyššie triedy – A aj B.

Pri skupine výrobkov, ktoré nemôžu byť zaradené do tried F a G budú ich štítky farebne odlíšené. Štandardné spektrum označení – od tmavozelenej až po červenú – tak v týchto prípadoch nahradí sivá farba.

Informácie o energetickej efektívnosti na obaloch

Štítok na domácom spotrebiči by mal spotrebiteľa informovať o triede energetickej efektívnosti príslušného modelu výrobku a jeho absolútnu spotrebu energie v kWh za jeden rok alebo iné relevantné časové obdobie, uvádza schválený text.

Viac..  Ivan Štefanec: Kontrakt so spoločnosťou Novavax zabezpečí ďalšie vakcíny

Testovanie v reálnych podmienkach

Testovacie metódy a prostredie, tak pre dodávateľov, ako aj pre orgány dohľadu nad trhom, by mali čo najviac zodpovedať skutočnému používaniu daného výrobku priemerným spotrebiteľom, uvádza sa v schválenom texte. Poslanci tiež požadujú, aby Komisia uverejňovala prechodné metódy merania a výpočtu vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa špecifických výrobkov.

Transparentné informácie o výrobkoch pre spotrebiteľov

Poslanci presadzujú vytvorenie databázy výrobkov, ktorá by pozostávala zo spotrebiteľskej webovej stránky s informáciami o každom produkte a z tzv. rozhrania pre súlad, teda elektronickej platformy, ktorá by mala podporiť prácu orgánov dohľadu nad trhom. Databáza by mala byť k dispozícii vo všetkých jazykoch členských štátov.

Legislatíva týkajúca sa označovania energetickej efektívnosti sa vzťahuje na výrobky, ktoré majú významný – priamy či nepriamy – vplyv na spotrebu energie.

Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na použité výrobky (produkty z druhej ruky) a na prostriedky na prepravu, ktorých motor zostáva počas prevádzky na rovnakom mieste, napríklad výťahy, eskalátory a dopravníkové pásy.

Reakcie slovenských poslancov

„Energetická efektivita je nielen vecou ochrany životného prostredia, ale súvisí aj s našou snahou o šetrenie nákladov a znižovanie zaťaženia sietí. V centre nášho záujmu musí byť spotrebiteľ a jeho komfort,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Poslanci splnomocnili výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku, aby začal rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nového nariadenia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Afganistan: Europoslanci požadujú osobitný vízový program pre ženy hľadajúce ochranu

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil násilné prevzatie moci v Afganistane a vyzval na posilnenie humanitárnej …