Európska komisia navrhuje podpísanie a uzavretie obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou

Európska komisia oficiálne predložila Rade EÚ návrh na podpísanie a uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou, známej pod názvom CETA – komplexná hospodárska a obchodná dohoda.

Dohoda má byť hneď od prvého dňa jej uplatňovania prínosom pre ľudí a pre veľké aj malé podniky v celej Európe. S cieľom umožniť rýchle podpísanie a predbežné vykonávanie dohody, aby sa očakávané prínosy dostavili bez zbytočného odkladu, sa Komisia rozhodla navrhnúť CETA ako „zmiešanú“ dohodu. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právne stanovisko Komisie vyjadrené v prípade, ktorý v súčasnosti skúma Súdny dvor Európskej únie a ktorý sa týka obchodnej dohody medzi EÚ a Singapurom. Týmto krokom chce Komisia prispieť k tomu, aby sa dohoda mohla podpísať počas nadchádzajúceho samitu EÚ – Kanada v októbri.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou je našou najlepšou a najpokrokovejšou obchodnou dohodou a prajem si, aby nadobudla platnosť čo najskôr. Európskym spoločnostiam prináša nové príležitosti a súčasne presadzuje naše prísne normy v prospech našich občanov. Prezrel som si právne argumenty a vypočul som si hlavy štátov a predsedov vlád, ako aj národné parlamenty. Teraz je čas konať. Ide o dôveryhodnosť európskej obchodnej politiky.“

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová dodala: „Táto dohoda s Kanadou je míľnikom v európskej obchodnej politike. Ide o najambicióznejšiu obchodnú dohodu, akú kedy EÚ uzavrela, ktorá zároveň prehlbuje naše dlhoročné vzťahy s Kanadou. Prispeje k vytváraniu rastu a zamestnanosti, ktoré dnes veľmi potrebujeme, pričom bude v plnom súlade s prísnymi európskymi normami bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia a pracovných práv. A to je podstatou našej obchodnej politiky. Teraz už len dúfam, že dohodu s Kanadou bude možné rýchlo podpísať a predbežne vykonávať, aby slúžila v prospech spotrebiteľov, pracovníkov a podnikateľov. Toto je dohoda, ktorú Európa potrebuje. Medzitým je na Súdnom dvore Európskej únie, aby v blízkej budúcnosti objasnil otvorenú otázku kompetencií v prípade takýchto obchodných dohôd. Z čisto právneho hľadiska Komisia zastáva názor, že táto dohoda patrí do výlučnej právomoci EÚ. Politická situácia v Rade je však jasná a my rozumieme tomu, že je potrebné návrh predložiť vo forme „zmiešanej“ dohody s cieľom umožniť jej podpísanie bez odkladu.“

Po tom, ako dá Rada návrhu zelenú a Európsky parlament ho schváli, bude možné dohodu predbežne vykonávať. Dohoda CETA od prvého dňa zruší takmer všetky clá, vďaka čomu firmy z EÚ ušetria stovky miliónov EUR ročne, a tým zároveň prinesie priamy úžitok pre európskych spotrebiteľov, keďže sa znížia ceny a rozšíri výber produktov dovážaných z Kanady.

Posilní obchod so službami, sprístupní nový trh a zabezpečí lepší prístup európskych poskytovateľov celého spektra služieb, v ktorých sú podniky z EÚ svetovými lídrami, siahajúcich od námorných služieb, cez telekomunikácie, inžinierske a environmentálne služby až po účtovníctvo. Zjednoduší poskytovateľom služieb cestovanie medzi EÚ a Kanadou, aby sa mohli spojiť so svojimi zákazníkmi. Uľahčí uznávanie odborných kvalifikácií v prípade regulovaných povolaní (napr. architekti, účtovníci a inžinieri), čím sa pre odborníkov v týchto sektoroch otvoria nové príležitosti. Okrem toho umožní, aby sa spoločnosti z EÚ uchádzali o verejné zákazky na všetkých úrovniach kanadskej verejnej správy – či už federálnej, provinčnej alebo miestnej – a to v oblastiach siahajúcich od informačných systémov až po cesty a vlaky.

Viac..  Krásny pivovar na dôležitej, historickej ceste v obci Hniezdne postavili vďaka Bruselu

Okrem zníženia ciel CETA pomôže znížiť aj náklady pre firmy z EÚ, najmä pre menšie firmy, a to vďaka vzájomnému uznávaniu takzvaných osvedčení o posúdení zhody v prípade širokej škály výrobkov – od elektrických spotrebičov až po hračky. Ak chce napríklad firma z EÚ vyvážať hračky, na získanie osvedčenia platného v Kanade bude stačiť, aby si nechala svoj výrobok preskúšať jedenkrát, v Európe, čím ušetrí čas a peniaze.

Kanada sa zaviazala nasledovať EÚ aj v tom, že bude uverejňovať všetky svoje verejné obstarávania na jedinom webovom sídle. Takto budú môcť zainteresované spoločnosti z EÚ oveľa jednoduchšie získavať potrebné informácie o takýchto obstarávaniach.

Vďaka dohode CETA si teraz budú podniky z Kanady a z EÚ konkurovať za skutočne rovnakých podmienok.

Dohoda CETA zároveň stanovuje prísne pravidlá ochrany pracovných práv a životného prostredia. Obe strany sa zaviazali, že tieto prísne normy EÚ nebudú nikdy oslabovať z komerčných dôvodov a že budú naopak spolu povzbudzovať iné časti sveta, najmä rozvojové krajiny, aby svoje normy sprísnili.

Viac ako 140 európskych zemepisných označení potravín a nápojov (počnúc slaninou Tiroler Speckz Rakúska až po syry Gouda z Holandska a Roquefort z Francúzska) bude mať vysokú úroveň ochrany na kanadskom trhu, pričom bez dohody by takúto ochranu nemali. Vďaka dohode CETA sa zaistí, aby sa v Kanade pod týmito názvami mohli predávať iba pravé výrobky.

Okrem toho sa dohodou CETA zavádza aj nový systém investičných súdov a vylepšené pravidlá ochrany investícií. Tieto mechanizmy vládam EÚ garantujú právo na reguláciu v záujme ich občanov a pre zahraničných investorov sú zároveň stimulom, keďže chránia ich investície. V rámci tohto nového systému bude urovnávanie investičných sporov takisto spravodlivejšie a transparentnejšie. Európska únia sa tak výrazne priblíži k svojmu konečnému cieľu, ktorým je vytvoriť globálny investičný súd.

Po rozhodnutí Rady bude možné dohodu CETA predbežne vykonávať. Jej úplné nadobudnutie platnosti bude podmienené uzatvorením tejto dohody zo strany EÚ, t. j. prijatím rozhodnutia Rady so súhlasom Európskeho parlamentu a vykonaním príslušných vnútroštátnych ratifikačných postupov zo strany všetkých členských štátov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej …