Európska komisia zaviedla štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Tento nový rámec chráni základné práva každej fyzickej osoby v EÚ, ktorej osobné údaje sa prenášajú do Spojených štátov, a podnikom, ktoré sú odkázané na transatlantickú výmenu údajov, prináša právnu zrozumiteľnosť.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Schválili sme nový štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Bude chrániť osobné údaje našich občanov a podnikom zabezpečí zrozumiteľné pravidlá. So všetkými našimi partnermi v Európe a USA sme usilovne pracovali na tom, aby sme dospeli k tejto dohode a dosiahli ju čo najskôr. Toky údajov medzi našimi kontinentmi majú zásadný význam pre našu spoločnosť a hospodárstvo – teraz máme spoľahlivý rámec, ktorý zabezpečí, aby sa tieto prenosy uskutočňovali za najlepších a najbezpečnejších podmienok“.

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť v tejto súvislosti uviedla: Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je nový spoľahlivý systém, ktorý chráni osobné údaje Európanov a firmám zabezpečuje právnu istotu. Prináša prísnejšie normy ochrany údajov, ktoré sa lepšie vymáhajú, záruky týkajúce sa prístupu vlády, jednouchšie prostriedky nápravy pre fyzické osoby v prípade sťažností. Novým rámcom sa obnoví dôvera spotrebiteľov pri prenose ich údajov cez Atlantik. Aby sme dosiahli zavedenie mechanizmu s najvyššími normami ochrany osobných údajov Európanov, spolupracovali sme s európskymi orgánmi pre ochranu údajov, Európskym parlamentom, členskými štátmi a našimi partnermi v USA.

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je založený na týchto zásadách:

  • Prísne povinnosti pre spoločnosti pri nakladaní s údajmi: V rámci nového mechanizmu bude Ministerstvo obchodu USA vykonávať pravidelné aktualizácie a preskúmania zúčastnených spoločností, s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti dodržiavali pravidlá, ktorým sa samé podriadili. Ak ich spoločnosti nebudú v praxi dodržiavať, budú musieť čeliť sankciám a vyradeniu zo zoznamu. Sprísnenie podmienok ďalšieho prenosu údajov tretím stranám umožní garantovať rovnakú úroveň ochrany v prípade prenosu od spoločnosti, ktorá je zapojená do štítu na ochranu osobných údajov.
  • Jasné záruky a povinnosti týkajúce sa transparentnosti v súvislosti s prístupom vlády USA k údajom: Spojené štáty poskytli EÚ záruky, že prístup verejných orgánov k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti podlieha jasným obmedzeniam, zárukám a mechanizmom dohľadu. Každý občan v EÚ bude môcť takisto prvýkrát využívať mechanizmy nápravy v tejto oblasti. USA vylúčili nerozlišujúce hromadné sledovanie osobných údajov, ktoré budú do USA prenášané v rámci nového štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Úrad riaditeľa národnej spravodajskej služby ďalej objasnil, že hromadný zber údajov sa bude môcť použiť len za osobitných podmienok a musí byť čo najviac cielený a čo najužšie zameraný. Úrad uvádza podrobné informácie o zavedených zárukách na použitie údajov za takýchto výnimočných okolností. Minister zahraničných vecí USA vytvoril pre Európanov možnosť nápravy v oblasti spravodajských informácií, a to zriadením funkcie ombudsmana pri ministerstve zahraničných vecí.
  • Účinná ochrana práv fyzických osôb: Každý občan, ktorý sa domnieva, že jeho údaje boli zneužité v rámci štítu na ochranu osobných údajov, bude môcť využiť niektorý z prístupných a cenovo dostupných mechanizmov riešenia sporov. V ideálnom prípade bude sťažnosť riešiť samotná spoločnosť. Prípadne sa poskytnú bezplatné riešenia alternatívneho riešenia sporov. Fyzické osoby sa môžu obrátiť aj na vlastný vnútroštátny orgán pre ochranu údajov, ktorý v spolupráci s Federálnou obchodnou komisiou zabezpečí prešetrenie a vyriešenie sťažností občanov EÚ. Ak sa prípad nevyrieši žiadnym z iných prostriedkov, poslednou možnosťou bude mechanizmus rozhodcovského konania. Možnosťou nápravy v oblasti národnej bezpečnosti pre občanov EÚ sa bude zaoberať ombudsman nezávislý od spravodajských služieb USA.
  • Spoločný každoročný mechanizmus preskúmania: Mechanizmus bude monitorovať fungovanie štítu na ochranu osobných údajov vrátane záväzkov a záruk, pokiaľ ide o prístup k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti. Preskúmanie budú vykonávať Európska komisia a Ministerstvo obchodu USA, ktoré prizvú expertov zo spravodajských služieb USA a európskych orgánov pre ochranu osobných údajov. Komisia využije všetky ostatné dostupné zdroje informácií a vydá verejnú správu určenú Európskemu parlamentu a Rade.
Viac..  Výrobky uvedené na trh EÚ budú navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie a aby sa dali jednoduchšie opraviť

Od predstavenia návrhu štítu na ochranu osobných údajov vo februári Komisia s cieľom zahrnúť viacero ďalších objasnení a zlepšení čerpala zo stanovísk európskych orgánov pre ochranu osobných údajov (pracovná skupina zriadená podľa článku 29) a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ako aj z uznesenia Európskeho parlamentu. Európska komisia a USA sa dohodli najmä na ďalších objasneniach, pokiaľ ide o hromadný zber údajov, posilnenie mechanizmu ombudsmana a jasnejšie povinnosti pre spoločnosti v súvislosti s obmedzeniami, ktoré sa vzťahujú na uchovávanie a ďalší prenos údajov.

Ďalšie kroky: „Rozhodnutie o primeranosti“ sa oznámi členským štátom a okamžite tým nadobudne účinnosť. Na strane USA sa rámec štítu na ochranu osobných údajov uverejní vo Federálnom registri, ktorý je ekvivalentom nášho úradného vestníka. Ministerstvo obchodu USA uvedie štít do prevádzky. Po tom, ako budú môcť spoločnosti tento rámec preskúmať a podniknúť príslušné úpravy na zabezpečenie dodržiavania pravidiel, od 1. augusta budú môcť od ministerstva obchodu získať príslušné osvedčenie. Komisia súčasne uverejní krátku príručku pre občanov, v ktorej budú vysvetlené dostupné prostriedky nápravy, ak by sa fyzická osoba domnievala, že sa jej osobné údaje použili bez zohľadnenia pravidiel ochrany údajov.

Súvislosti

Európska komisia a vláda USA 2. februára 2016 dosiahli politickú dohodu o novom rámci pre transatlantickú výmenu osobných údajov na komerčné účely: štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (IP/16/216). Komisia návrhy textov rozhodnutí predložila 29. februára 2016. V nadväznosti na stanovisko pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 (orgány pre ochranu osobných údajov) z 13. apríla a uznesenie Európskeho parlamentu z 26. mája Komisia 12. júla 2016 ukončila postup prijatia.

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA odráža požiadavky, ktoré Európsky súdny dvor stanovil vo svojom rozhodnutí zo 6. októbra 2015, ktorým bol starý rámec „bezpečný prístav“ (Safe Harbour) vyhlásený za neplatný.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Sassoli

David Sassoli: Nikomu nesmie byť dovolené využiť túto pandémiu na oslabenie našich slobôd

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli v utorok zareagoval na zákon o predĺžení núdzového stavu, ktorý …