EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Európska komisia predstavila návrhy reformy spoločného európskeho azylového systému

Európska komisia predstavila návrhy reformy spoločného európskeho azylového systému

Európska komisia predkladá návrhy na dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému s cieľom priblížiť sa k plne účinnej, spravodlivej a humánnej azylovej politiky – takej, ktorá môže účinne fungovať tak v čase normálnej migrácie, ako aj v období vysokého migračného tlaku.

Európska komisia predkladá návrhy na dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému s cieľom priblížiť sa k plne účinnej, spravodlivej a humánnej azylovej politiky – takej, ktorá môže účinne fungovať tak v čase normálnej migrácie, ako aj v období vysokého migračného tlaku. Účinnejší a súdržnejší azylový systém si na tento účel, a s cieľom využiť získané skúsenosti, vyžaduje spoločný a harmonizovaný súbor pravidiel na úrovni EÚ. Komisia preto navrhuje vytvoriť spoločný postup pre medzinárodnú ochranu, jednotné normy ochrany a práv udelených osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a ďalšiu harmonizáciu podmienok prijímania v EÚ. Celkovo tieto návrhy zjednodušia a skrátia konania a rozhodovanie o azyle, odradia od sekundárnych pohybov žiadateľov o azyl a zvýšia vyhliadky na integráciu tých, ktorí sú oprávnení na medzinárodnú ochranu.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol:EÚ musí zaviesť azylový systém, ktorý je účinný i ochranný, založený na spoločných pravidlách, solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti. Navrhované reformy zabezpečia, že osoby, ktoré skutočne potrebujú medzinárodnú ochranu, ju dostanú rýchlo, ale aj tí, ktorí nemajú nárok na ochranu v EÚ, sa môžu rýchlo vrátiť. Prostredníctvom týchto návrhov sú Európskemu parlamentu a Rade predložené všetky prvky reformy spoločnej európskej azylovej politiky.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Dnešnými návrhmi je zavŕšená komplexná reforma spoločnej azylovej politiky EÚ. Tieto zmeny budú viesť k skutočnému spoločnému konaniu o azyle a zaručia, aby sa so žiadateľmi o azyl zaobchádzalo rovnocenne a náležitým spôsobom bez ohľadu na členský štát, v ktorom podajú svoju žiadosť. Zároveň však stanovujeme jasné úlohy a povinnosti pre žiadateľov o azyl s cieľom zabrániť sekundárnym pohybom a zneužívaniu postupov. Naším cieľom je vytvoriť spoločný systém, ktorý je rýchly, účinný a založený na harmonizovaných pravidlách a vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi.“

Legislatívne návrhy, ktoré boli dnes predložené, nadväzujú na prvý súbor návrhov, ktoré Komisia prijala 4. mája s cieľom uskutočniť reformy v spoločnom európskom azylovom systéme, ako sa uvádza v európskej migračnej agende a oznámení Komisie zo 6. apríla. Ich cieľom je vytvoriť pevný, súdržný a integrovaný európsky azylový systém založený na spoločných, harmonizovaných pravidlách, ktoré sú plne v súlade s medzinárodnými normami ochrany podľa Ženevského dohovoru a nástrojmi v oblasti základných práv.

Spravodlivý a účinný spoločný postup EÚ

Komisia navrhuje nahradiť smernicu o konaní o azyle nariadením, ktorým sa stanovuje plne harmonizovaný spoločný postup EÚ, pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu, s cieľom znížiť rozdiely v miere uznávania žiadostí medzi jednotlivými členskými štátmi, odradiť od sekundárnych pohybov a posilniť procesné záruky pre žiadateľov o azyl. Tento návrh:

  • zjednoduší, objasní a skráti konania o azyle: Celkové konanie je kratšie a efektívnejšie, s rozhodnutiami, ktoré sa zvyčajne majú prijať v rámci 6 mesiacov alebo kratšieho obdobia. Kratšie lehoty (jeden až dva mesiace) sa zavádzajú najmä v prípadoch, keď sú žiadosti neprípustné alebo zjavne neopodstatnené, alebo v prípadoch, keď sa uplatňujú skrátené konania. Zavádzajú sa aj lehoty na podanie odvolaní (od jedného týždňa do jedného mesiaca) a na rozhodnutia v prvom štádiu odvolania (od dvoch do šiestich mesiacov);
  • zabezpečí spoločné záruky pre žiadateľov o azyl: Žiadateľom o azyl sa zaručí právo na osobný pohovor a bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie už počas správneho konania. Posilnené záruky sú poskytované žiadateľom o azyl s osobitnými potrebami a maloletým bez sprievodu, ktorým by mal byť pridelený opatrovník najneskôr päť dní po podaní žiadosti;
  • zabezpečí prísnejšie pravidlá na boj proti zneužívaniu: Zavádzajú sa nové povinnosti spolupráce s orgánmi, ako aj prísne následky, ak sa tieto povinnosti nesplnia. Sankcie, ktoré sú v súčasnosti nepovinné, za zneužitie konania, nedostatočnú spoluprácu a sekundárne pohyby sa stali povinnými a zahŕňajú zamietnutie žiadosti ako implicitne stiahnutej alebo zjavne neopodstatnenej, alebo uplatnenie skráteného konania;
  • harmonizuje pravidlá týkajúce sa bezpečnosti krajín: Komisia objasňuje a stanovuje povinnosť uplatňovať koncepcie bezpečnej krajiny. Komisia takisto navrhuje úplne nahradiť vnútroštátne označenia bezpečných krajín pôvodu a bezpečných tretích krajín európskymi zoznamami alebo označeniami na úrovni EÚ do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia.
Viac..  Slovenskí europoslanci vyzývajú na boj proti dezinformáciám a propagande šírenej z Ruska

Harmonizované normy ochrany a práv

Žiadatelia o azyl musia mať možnosť získať rovnakú formu ochrany bez ohľadu na členský štát, v ktorom podávajú žiadosť, a na tak dlho, ako je to potrebné. V záujme harmonizácie noriem ochrany v EÚ a s cieľom ukončiť sekundárne pohyby a zneužívanie azylového systému Komisia navrhuje nahradiť súčasnú smernicu o oprávnení na medzinárodnú ochranu novým nariadením. Návrh zabezpečí:

  • väčšiu konvergenciu miery uznávania žiadostí o azyl a foriem ochrany: Bude sa harmonizovať typ ochrany a dĺžka trvania povolení na pobyt udelených osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Členské štáty budú mať povinnosť zohľadniť usmernenia Európskej agentúry pre azyl o situácii v krajine pôvodu žiadateľa o azyl, ako aj zhodnotiť možné alternatívy vnútroštátnej ochrany, pričom budú musieť plne rešpektovať zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia;

O dac

Odporúčame pozrieť

solarne panely, cista energia

EÚ by mala do roku 2030 zvýšiť energetickú účinnosť na 35%

EP schválil svoj mandát na rokovania s Radou o záväzných cieľoch, ktoré by do roku …